Nieuws 2011
24 december  2011

Prettige Kerstdagen en een heel Voorspoedig 2012! 

Bijgaand een "kerstplaatje" van afgelopen jaar.  Want een jaar geleden was de ijsbaan op de wadi rond deze tijd al weken in gebruik. Ondanks het weinig winterse weer dit jaar wenst het wijkplatform u een hele fijne Kerst en vooral een Gelukkig en Gezond 2012! Kerst2010

Wij hopen dat 2012 eindelijk het jaar wordt waarin we zichtbare voortgang gaan boeken met de plannen voor wadi en Hofstedepark. Waarschijnlijk zult u in de eerste weken van 2012 al de nodige activiteiten ontdekken van de stratenmaker in met name de Essenpas: van een deel van het resterende vinex-budget worden nog een aantal reparaties en verbeteringen in de wijk doorgevoerd. In Oostervelden zal door de gemeente gestart worden met de uitvoering van het plan "omvorming groen". Ook hopen we in 2012 intensiever contact met u te kunnen leggen via deze site, via de inloopavonden maar ook via de overige activiteiten die we hopen te ondernemen. 


22 november  2011

De politie vraagt uw medewerkingPolitie_Gelderland_Midden

De dagen worden korter en daar maken inbrekers dankbaar gebruik van.
Niet allen ’s nachts maar ook ’s avonds. De politie zet hoog in om inbraken tegen te gaan, maar kan dit niet alleen.  Uw hulp is daar hard bij nodig!

Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat iemand zonder toestemming door uw huis heeft gelopen en aan uw spullen heeft gezeten, is vaak moeilijk te verdragen. Daarbij komt de ergernis door schade, aangifte, regelen met de verzekering en schade herstel. Veel inbraken zijn te voorkomen door een goede beveiliging. Wilt u meer informatie over het beveiligen van uw huis, kijk dan eens op www.politiekeurmerk.nl/

Preventietips
Een aantal tips om de kans op een inbraak te verkleinen:
•    Sluit ramen en deuren goed af, vergeet vooral niet een wc raampje of ramen en deuren.
•    Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
•    Laat niet zien dat u weg bent. Dus geen briefjes op de deur en geen touwtjes uit de
     brievenbus.
•    Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden weg. 
•    Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt.
•    Maak van uw woning geen etalage; laat geen dure spullen staan die van buitenaf goed
     zichtbaar zijn.
•    Schakel verlichting via schakelklokken. Denk hierbij aan een lampje op de 1e verdieping.
•    Schaf voor kostbaarheden en waardevolle documenten een inbraakwerend kastje aan.
•    En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrikverlichting, een alarm, een hond en
     oplettende buren.

Hoe werkt u mee aan een veilige buurt?

De politie werkt hard woninginbraken tegen te gaan. Daarbij is informatie van burgers erg belangrijk. Hoe meer informatie, hoe beter het onderzoek en des te eerder zicht op mogelijke daders.
U weet als beste wie en wat er in uw wijk thuishoort  Een opvallend persoon of een opvallende auto ziet u veel eerder dan de politie. Schroom dus niet om ons te bellen. Let daarbij goed op uiterlijke kenmerken. De kleding van de persoon, de kleur en het kenteken van de auto? Schroom niet om te bellen ook al lijkt het onbelangrijk. Bij verdachte situaties kunt u bellen naar 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, bel dan naar 0900-8844.

Meer informatie?
Op de site van de politie (www.politie.nl) kunt u meer tips vinden hoe u zich tegen inbrekers kunt wapenen.

Inbrekers vangen we samen.
U belt, wij houden ze aan.
Gelderland_Midden_slogan


12 november  2011

Omvormen groen

De afgelopen maanden heeft de gemeente het plan "Omvormen groen" uitgewerkt en gepresenteerd. Met dit plan wil de gemeente het openbare groen in Lingewaard renoveren, hier en daar verbeteren, maar op veel punten ook gewoon goedkoper in onderhoud maken. Dat betekent dat veel bestaand groen, met name plantsoenen, struiken, rozenperken etc worden vervangen door gras of tegels.
Vanwege de omvang van de werkzaamheden heeft de gemeente er van afgezien om overal de direct omwonenden gericht op de hoogte te brengen van de plannen en is volstaan met algemene aankondigingen. Zo zijn er wel stukken in de huis en huis bladen geplaatst en heeft men tweemaal voorlichtingsavonden voor burgers gehouden.
Helaas waren de weergegeven kaarten zo klein en moeilijk te begrijpen dat veel mensen zal zijn ontgaan wat er nu in hun directe omgeving te gebeuren staat. Ook de voorlichtings- bijeenkomsten voor burgers werden maar minimaal bezocht. Waarschijnlijk zullen veel bewoners binnenkort schrikken van wat er in hun omgeving gaat veranderen.  Graag hadden we als platform een grotere en actievere rol gespeeld in de voorbereiding en communicatie. Helaas is dat deze keer maar minimaal gelukt.

Zo hadden we dit voorjaar reeds aan de gemeente verzocht om een keer samen met een betrokken ambtenaar een ronde door de wijk te maken zodat we zouden kunnen meedenken over de plannen. Helaas ging de gemeente daar toen niet op in en werden de plannen inmiddels vrijwel definitief.
Nadat we de afgelopen weken daarover ons beklag hadden gedaan is er alsnog een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk ronde door de wijk. Zaterdag 12 november was het zo ver. Drie  vertegenwoordigers van het platform hebben enkele uren rondgelopen in Oostervelden samen met een medewerker van de gemeente en de externe adviseur die het plan voor de gemeente heeft uitgewerkt. Ter plekke kon de gemeente de plannen hier en daar verduidelijken en de uitgangspunten uitleggen. Tegelijk kregen wij de kans om te wijzen op een aantal punten waar de plannen naar ons idee onvoldoende rekening hielden met de situatie of omstandigheden.

Hoewel de plannen eigenlijk al definitief waren en op zeer korte termijn gestart zal worden met de uitvoering, zijn er toch een aantal concrete toezeggingen gedaan. De belangrijkste:

Speeltuintje Poeldrik:                     hier wordt de aannemer aangesproken op achterstallig
                                                            onderhoud, de begroeing bij het bankje wordt volledig
                                                            verwijderd.
Fietspad Poeldrik naar het OBC: de gemeente had het plan om hier al het groen te verwijderen.
                                                            Wij hebben aangegeven dat de begroeiing hier ook als
                                                           natuurlijke barriŤre fungeert voor de fietsende scholieren over
                                                           de voetpaden en grasvelden. Besloten is om de begroeiing
                                                           deels te laten staan en gaten in de begroeiing te vullen met
                                                            overtollige struiken.
Groenewei / De Korf:                       De donkere en verwilderde lage bossage tussen Groenewei
                                                            en De Korf wordt deels verwijderd en vervangen door grasveld
                                                            in aansluiting op het beeld in de directe omgeving.

Deze gezamenlijke ronde verliep op plezierige en positieve wijze en leverde naar ons idee niet alleen enkele concrete toezeggingen op voor het huidige plan, maar ook begrip en verstandhouding voor de toekomst. We hopen dat deze wijze van samenwerken en communicatie in de toekomst de regel wordt en niet de uitzondering!

Vervolg >  Nog in november gaan aannemers van start met de uitvoering van de plannen. Wordt u overvallen door zaken die in uw directe omgeving plaatsvinden en bent u het daar helemaal niet mee eens, dan kunt u proberen alsnog in contact te treden met de gemeente. In veel gevallen zal de gemeente aangeven dat uw kans om te reageren inmiddels is verstreken en er nu niets meer gewijzigd kan worden. Mocht u er op die wijze niet uitkomen dan kunt eventueel ook met het wijkplatform contact opnemen. Stuur ons een mail of kom langs bij het volgende inloopspreekuur.  We kunnen niet beloven dat wij de plannen nu nog kunnen wijzigen, maar samen kunnen we misschien wel een krachtiger geluid richting gemeente maken.


3 november  2011

Hofstedepark en wadi: moeizame voortgang

Afgelopen zomer werden de plannen van het wijkplatform voor de inrichting van het Hofstedepark en de grote wadi goedgekeurd door het college van B&W. Uit diverse potjes en gereserveerde budgetten kwam ruim 2/3 van de benodigde middelen beschikbaar. Toch gebeurde er daarna nog helemaal niets. Oorzaak: het wijkplatform is voor het vervolg  volledig afhankelijk van de gemeente, maar deze wil nu eerst nieuwe afspraken over de aanpak.

Op 2 november heeft daarom een gesprek plaatsgevonden tussen leden van het wijkplatform en vertegenwoordigers van de gemeente Lingewaard. De gemeente gaf in dit gesprek aan dat men de verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud wil overdragen aan een speciaal hiervoor op te richten rechtspersoon. Men denkt daarbij aan een stichting. In die stichting zouden een aantal bij het plan betrokken organisaties en personen zitting moeten nemen. De stichting sluit vervolgens een overeenkomst met de gemeente met daarin afspraken over wat er wordt aangelegd, hoe het onderhoud wordt geregeld en ook wat er gebeurt wanneer de stichting het park op langere termijn niet of niet meer zou kunnen onderhouden.

Het bij elkaar brengen van deze partijen en het oprichten van een stichting zal nog de nodige tijd vergen. Voorlopig zal er daarom tot onze spijt nog niet worden gestart met de daadwerkelijke aanleg. We houden u op de hoogte van de voortgang.


2 november  2011

Veel klachten over maaien en groenonderhoud

Ringdijk_maaienOp 1 november zijn de bermen en grasvelden in de Essenpas gemaaid, het was de laatste keer voor de winter. Deze werkzaamheden worden door een aannemer uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Van verschillende kanten hebben bewoners van de wijk gereageerd op de bijzonder slordige wijze waarop dat deze keer weer is gedaan. Vooral het gebruik van een zeer grote en zware tractor wekt ergernis, want deze zorgt door zijn omvang en gewicht voor kapotte bermen, beschadigde voetpaden en zelfs een aantal scheef of kapor gereden lantaarnpalen en ander straatmeubilair. Verder laat de tractor overal grote kluiten klei achter op de stoepen en bestrating. Na klachten van bewoners (sommigen hadden zelfs foto's gemaakt) heeft het wijkplatform direct aan de bel getrokken bij de gemeente.
Dwarsdijk2_maaienDe gemeente heeft hierop zeer snel gereageerd en op 2 november is men wezen kijken. Geconstateerd werd dat de klachten gegrond waren. Dezelfde dag is ook de aannemer komen kijken en heeft een deel van de modder opgeruimd. Aan de gemeente heeft hij beloofd beschadigd meubilair te herstellen. Aan de enorme modderplekken die in de bermen op de taluds zijn ontstaan kan echter niets worden gedaan. Men gaat er van uit dat het gras hier weer vanzelf terugkomt. Op zich juist natuurlijk, maar vanwege de winter zullen we de weinig fraaie aanblik dus nog wel tot in het voorjaar houden.

De nu ontstane schade was erg opvallend, terwijl het momenteel zelfs droger dan normaal is. Met de verontruste bewoners maken wij ons daarom niet alleen zorgen over de nu ontstane schade maar ook over het feit dat dit zich telkens weer herhaalt. Op deze wijze is er binnen enkele jaren sprake van forse "slijtage" in het openbare groen maar ook van stoepen en bestrating. Slijtage en schade die naar ons idee vermijdbaar is.
Nispenlaan_maaien
De gemeente heeft ons uitgelegd dat de aannemer behoorlijk veel speelruimte heeft om zelf te kiezen op welke wijze hij het maaiwerk verricht. Echte schade wordt in beginsel op de aannemer verhaald en ook dient deze te voldoen aan de afgesproken frequentie en "kwaliteit". Verder is afgesproken dat de aannemer niet kan maaien wanneer de ondergrond te drassig is. Schade door wielsporen of door  te diep maaien (waardoor de kale plekken ontstaan) valt echter buiten de afspraken. Het is niet de bedoeling, maar de gemeente heeft dan weinig middelen om de aannemer daarop aan te spreken. 

De klachten over het maaien blijven overigens niet beperkt tot de Essenpas. Ook in de rest van de gemeente wordt veel geklaagd over het maaien en groenonderhoud. Het wijkplatform realiseert zich dat de middelen van de gemeente meer dan ooit beperkt zijn, maar roept de gemeente toch op om niet verder op het groenonderhoud te bezuinigen en ook zelf strikt toe te zien op de uitvoering door de aannemer.


25 oktober  2011

Voornemen plaatsing JOP

Een JOP is een Jongeren Ontmoetingspunt oftewel een "hangplek" voor jongeren. De gemeente Lingewaard is voornemens om eind 2011 of begin 2012 een JOP te plaatsen aan het Drieske, de parkeerplaats achter het OBC aan de kant van de Van Elkweg. Het wijkplatform begrijpt de algemene bezwaren en weerstanden van bewoners tegen een JOP, maar is van mening dat deze locatie met zorg is gekozen en zodanig is gelegen dat overlast niet volledig valt uit te sluiten, maar wel tot zeer aanvaarbare proporties beperkt kan blijven. Van alle mogelijke locaties binnen Bemmel is dit de plek waar de afstand ten opzichte van naburige huizen het grootst is en de sociale controle het best valt te regelen.
Een aantal bewoners van de Heister verzet zich nadrukkelijk tegen de komst van een JOP en is daarbij ook boos op de rol van het wijkplatform dat in hun ogen de komst van een JOP zou moeten tegengaan.
Lees hier het uitgebreide dossier
26 september 2011

AFSLUITING ESSENPAS ivm werkzaamheden

In de week van maandag 17 t/m zaterdag 22 oktober aanstaande wordt de rotonde naar de Essenpas afgesloten voor alle verkeer.

Wat gaan ze doen
Het asfalt op de rijweg van de rotonde en aansluitende wegen wordt verwijderd en vervangen. Ook het fietspad ten oosten en zuiden van de rotonde wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag, tot de inrit naar het zwembad.
Nieuwe situatie
In de vernieuwde situatie zijn de fietspaden rood gekleurd en aan de oost- en zuidzijde in twee richtingen berijdbaar. De belangrijkste wijziging is echter dat de rotonde binnen de bebouwde kom van Bemmel komt te liggen, waardoor fietsers voorrang hebben bij het oversteken.
Overlast
Autoverkeer van en naar de wijk Essenpas wordt in de gehele periode omgeleid via de Meander en de Papenstraat. De paaltjes ter plaatse van de doorsteek tussen Meander en Dijkstraat worden daar tijdelijk verwijderd. Om het in – en uitrijden te begeleiden worden overdag verkeersregelaars ingezet.
Fietsers worden via De Heister en Hoefslag omgeleid. Autoverkeer met bestemming OBC Junior en sportcentrum Lingewaard kan parkeren bij het OBC. Deze parkeerplaats is ook bereikbaar via de Heister. Dit wordt met bebording aangegeven
Zie hier een plattegrond met de afzettingen en borden.
Vragen
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u op werkdagen, tussen 08.00 en 16.00 uur, contact opnemen met de toezichthouder van de provincie Gelderland, de heer Ronald Schoester. Hij is bereikbaar op nummer 06 – 13 070 581.
Wat vind het wijkplatform hier van:
De wegwerkzaamheden vinden plaats op de Van Elkweg en Van de Mondeweg, deze weg is van de provincie en de provincie heeft helaas op geen enkele manier vooraf gecommuniceerd met de wijkplatforms over de wijze waarop de afsluiting zal plaatsvinden etc. Ook de Gemeente is pas op het allerlaatste moment op de hoogte gesteld van de exacte plannen en omleidingen. Het enige wat ons als platform nu resteert is om er boven op te zitten. Wanneer blijkt dat er onwerkbare situaties ontstaan of gevaar voor fietsers of voetgangers, dan willen we hier direct over aan de bel te trekken. Mail ons uw eventuele opmerkingen, tips en klachten. We kunnen deze dan met de gemeente en de uitvoerder van de provincie bespreken.

In de praktijk voorzien we vooral 's ochtends en 's avonds forse vertragingen voor het uitgaande en inkomende verkeer voor de wijk. En dan niet alleen bij de uitgang van de Meander naar de Dijkstraat, maar ook op de aansluiting van de Dijkstraat op de Papenstraat. Op die laatste kruising staan nu al lange rijen en die zullen alleen maar toenemen. We realiseren ons dat er deze keer weinig alternatieven zijn, omdat ook de uitgang via het Essenpaslaantje nu niet kan worden gebruikt.
De enige alternatief route loopt via Drieske (OBC Junior) en Heister. Deze route is vooral bestemd voor de bezoekers van OBC en zwembad, maar ook door een deel van de bewoners van de wijk. Knelpunt blijft dan echter de kruising Papenstraat - Van Elkweg. Gezien het drukke fietsverkeer van en naar het OBC hebben we al gevraagd of ook hier tijdens de spitsuren een verkeersbegeleider kan worden geposteerd.

Een belangrijke verandering die de provincie gaat doorvoeren betreft een bushalte ter hoogte van het Junior College. Hier komt een keerpunt (via de rotonde)  voor de buslijn Arnhem/Nijmegen. Zoals al aangegeven wordt de 50km zone van Bemmel/Haalderen opgeschoven tot ruim voor de rotonde. Op de rotonde krijgt het fietsverkeer voorrang en er komt aan de kant van Haalderen een tweerichting oversteekplaats. Ook het fietspad voor het zwembad wordt tweerichting verkeer en dit eindigt ter hoogrte van de kruising met het Drieske (OBC junior).
26 september 2011

Aanleg A15

Er is de laatste weken het nodige te doen over de geplande aanleg van de A15. Wanneer deze weg de komende jaren wordt doorgetrokken en pal langs Bemmel zal lopen, heeft dit voor de inwoners van Bemmel zeker enkele voordelen (snellere verbinding richting Zevenaar, Doetinchem, Duitsland) maar vooral ook veel nadelen. Met name de geluidsoverlast en de uitstoot van roet zijn zaken waar heel Bemmel mee te maken krijgt. A15
Hoewel Oostervelden en Essenpas relatief gunstig gelegen zijn ten opzichte van het geplande tracť, is de nabijheid voldoende om ook hier een flinke portie overlast te verwachten. Dat de wijken aan de noodkant van Bemmel het echt zwaar te verduren krijgen is inmiddels ook wel duidelijk.
De opvattingen over nut en noodzaak van deze weg lopen sterk uiteen, zowel bij de inwoners van Lingewaard als bij de leden van het platform. Dat de weg er gaat komen lijkt echter een gegeven en daarom richt de aandacht zich op dit moment vooral op het beperken van de overlast voor de aanwonenden. Uiteraard zijn we het helemaal eens met de vraag om de weg via een tunnel onder het Pannerdens Kanaal door te leggen, zodat Boerenhoek zoveel mogelijk wordt gespaard en de Betuwelijn niet voor niets in een tunnel is gelegd. Maar als het gaat om aantallen mensen die aanzienlijke overlast gaan ondervinden, dan is Bemmel als dorp het zwaarst getroffen. Vandaar dat voor ons een verdiepte ligging, al is het maar een over een deel van het tracť, nog belangrijker is. Wijkplatform Bemmel Oost steunt de acties van de gemeente en de gezamenlijke platforms om de toekomstige overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.13 september 2011

Omvormen groen - Oostervelden

De afgelopen maanden heeft de gemeente plannen gemaakt voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen. Het wijkplatform is ook gevraagd mee te denken en vooral te kijken naar plekken waar het beheer nu niet of niet naar wens plaatsvindt.
Helaas is de belangrijkste drijfveer voor de gemeente met deze plannen het bezuinigen op groen en onderhoud. Dat betekent dat veel groen dat in de winter en voorjaar zal worden gesnoeid of gekapt, niet of niet in vergelijkbare vorm zal teugkeren. Omvormen Groen

In juni heeft het platform daarom een nieuwe wijkschouw gehouden waarbij we met een aantal mensen hebben rondgelopen in de wijk. Daarbij hebben we allerlei kleine en grote zaken vastgelegd die naar ons idee voor verbetering vatbaar zijn. Tijdens diezelfde ronde hebben we ook verschillende keren met belangstellende bewoners gesproken, waarbij bleek dat de meningen over het groen extreem verdeeld zijn. Zo hebben we mensen gesproken die het liefst alle bomen zouden kappen omdat zij overlast ondervinden van de schaduw en afgewaaid blad en takken, terwijl anderen daarentegen het groene karakter van de wijk enorm waarderen en zoveel mogelijk bomen en struiken willen behouden.
Het wijkplatform heeft de gemeente voorgesteld om de ronde nog een keer te maken samen met een ambtenaar die over deze materie gaat, zodat hij/zij kan uitleggen wat er exact gaat gebeuren en hoe wordt omgegaan met de door ons vastgestelde verbeterpunten.
Op dit moment hebben we echter nog geen reactie van de gemeente ontvangen.12 september 2011

Nog geen voortgang plannen Hofstede en wadi

De afgelopen maanden zijn we als platform heel erg druk geweest met het maken en presenteren van de plannen rond wadi en Hofstede. We hebben presentaties gehouden voor ambtenaren van de gemeente, het college van B&W, voor de stuurgroep van alle wijkplatforms en meerdere keren voor bewoners en belanghebbenden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in goedkeuring van de voorstellen en toezegging van budgetten die ruim 2/3 van de verwachte kosten van de gepresenteerde plannen dekken.
Wij hadden daardoor de overtuiging dat de uitvoering op korte termijn kan beginnen en nog voor het einde van 2011 de eerste grote stappen gemaakt kunnen worden.
Helaas lijkt die planning wederom te optimistisch. Voor de volgende stappen zijn we sterk afhankelijk van de medewerking van de gemeente en het aanvragen van een "keur" (dat is een soort vergunning) bij het waterschap. Op beide punten gaat de voortgang langzamer dan we hadden gehoopt, waardoor de kans dat nog dit jaar een groot deel van de werkzaamheden kan worden verricht flink is afgenomen. Voor alle duidelijkheid: de plannen zelf staan niet ter discussie, het zijn vooral de randvoorwaarden en de wijze waarop het geheel juridisch wordt opgetuigd die nu voor vertraging zorgen.
Voorlopig voetballen veel kinderen nog regelmatig op het grote veld naast de Hofstede, maar we hopen wel dat ook bij een latere start de ijsbaan deze winter goed bruikbaar blijft.
12 september 2011

Uitslag Poll

In juni hebben we op deze site een poll geplaatst met 3 vragen over de plannen voor de Hofstede en de wadi.
Hierbij de tussenstand op 12 september:
De aanleg van het Hofstede park is een goed idee.
Selection  
Votes
Ja, helemaal mee eens!  88% 21
Nee, ik ben hier geen voorstander van.  13% 3
24 votes total

Onze voorlopige conclusie is dat de grote meerderheid deze plannen steunt.
Uiteraard vernemen we graag waarom de 3 "nee" stemmers hier heel anders over denken.

Speelgelegenheid in de wadi is een prima oplossing
Selection  
Votes
Ja, nu wordt die ruimte tenminste nuttig gebruikt  71% 15
Nee, laat ze maar ergens anders gaan spelen  29% 6
21 votes total

De verhouding tussen voor- en tegenstanders ligt hier iets dichter bij elkaar. Bij de eerste presentatie van onze plannen in april 2010 was al duidelijk dat enkele omwonenden van de wadi zich zorgen maken over de speelgelegenheid die wij in de wadi willen creŽeren. Vooral overlast door hangen en geluid wordt gevreesd. Uiteraard wordt daar in de plannen op verschillende manieren rekening mee gehouden. Wat we wel jammer vinden is dat we bij de presentatie van de plannen in juni dit jaar, niemand van de tegenstanders hebben gesproken.

Hoe beoordeelt u de website van het wijkplatform?
Selection  
Votes
Prachtig, veel informatie en ziet er wel leuk uit  69% 9
Redelijk, maar ik mis nog wel het een en ander  15% 2
Matig, ik kan niet vinden wat ik zoek  15% 2
Slecht, hier heb ik helemaal niets aan  0% 0
13 votes total

Positief met een kritische noot, zo vatten wij deze uitslag samen. We zijn wel erg benieuwd naar wat de mensen zochten die niet tevreden waren. Laat het ons even via de mail weten, zodat we de site verder kunnen verbeteren.


24 augustus 2011

College B&W geeft groen licht voor plannen!!

Eind juli heeft het college van B&W besloten om € 75.000 van de geoormerkte Vinex-gelden beschikbaar te stellen voor de door ons ingediende plannen. Hiermee is er nu zekerheid over ruim 2/3 van de benodigde middelen en kan daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering.
Een belangrijke overweging voor het college was de voorbeeldfunctie van dit project. Gezien de bijzonder krappe financiele situatie bij de gemeente zijn veel plannen en wensen niet langer door de gemeente te realiseren.
Wanneer burgers en andere partijen toch willen dat er iets gebeurt, zullen ze zelf initiatief moeten nemen en zelfs een belangrijk deel van de uitvoering. Bovenal is de gemeente beducht voor jaarlijks terugkerende onderhoudskosten, dus zal ook het onderhoud vanuit de initiatiefnemers moeten worden geregeld.
Op die basis is dit project een mooie pilot voor de gemeente. De komende weken zal een werkgroep worden ingesteld waarin diverse betrokken vanuit de gemeente zitting nemen, maar ook leden van het wijkplatform en vertegenwoordigers van betrokken instanties als Driestroom en Joannus Praktijkschool. Deze werkgroep zal wel vaart moeten maken, want het is de bedoeling dat de uitvoering daadwerkelijk dit jaar van start gaat


22 juni 2011

Presentatie plannen aan bewoners/omwonenden

Het wijkplatform heeft op twee achtereenvolgende avonden (20 en 21 juni) presentaties gehouden van de plannen voor de Hofstede en de wadi. Door middel van een gerichte flyer waren de bewoners van de Hofstede voor de eerste en de direct omwonenden voor de tweede avond uitgenodigd in de ruimte van Driestroom Dagbesteding.
Beide avonden werden door ca. 15 personen bezocht. Na een inleiding door Etko Cretier, waarin hij inging op de voorgeschiedenis van de plannen, was het woord aan Hendri Peters, de ontwerper van het Hofstedeplan. Aan de hand van een presentatie nam hij de aanwezigen mee op een virtuele tocht rond de Hofstede, waarbij hij inging op de inrichting, beplanting en verdere aankleding van het terrein.
Vervolgens werd gesproken over de wijze waarop het onderhoud van het park wordt opgepakt en de rol die de bewoners van de Essenpas hierin kunnen spelen. Het volgende onderdeel was het wadiplan. Dit plan is onlosmakelijk verbonden met het Hofstede plan, met name omdat bij de uitvoering van het Hofstedeplan veel grond vrijkomt die in de wadi gebruikt kan worden voor de aanleg van een verhoogd trapveld. De plannen voor de wadi zijn momenteel nog in behandeling bij de gemeente en het Waterschap, waardoor nog niet alle details bekend zijn.
Tenslotte werd ingegaan op de kosten en bekostiging en op de planning voor het komende jaar. Als alles verloopt volgens onze verwachtingen, start de uitvoering van de plannen nog voor de winter

U kunt de presentatie HIER bekijken.

Tijdens beide avonden kwamen diverse vragen en opmerkingen naar voren vanuit de aanwezige bewoners/omwonenden. De meeste vragen waren vooral gericht op de precieze details van de plannen. Twee van de belangrijkste vragen die op de beide avonden naar voren kwamen waren:

* worden de terreinen geen potentiŽle hangplekken
* is het onderhoud structureel geregeld

Wat betreft het hangen: uiteraard was dit een aspect waar ook bij het maken van de plannen al veel vaker over is gesproken en nagedacht. We verwachten het hangen met een combinatie van fysieke maatregelen en regels zodanig te ontmoedigen, dat jongeren andere, meer hier voor bedoelde locaties zullen preferen. Zo wordt het parkje "afgesloten" met houten klaphekken die niet makkelijk met fiets of brommer zijn te passeren. Verder worden de zitjes niet verlicht. Door middel van bordjes bij de ingangen wordt de toegang met fietsen en brommers verboden en (indien mogelijk) ook het verblijf na zonsondergang. Op die wijze kan de wijkagent en/of een BOA overlastgevende jeugd verwijderen en/of verbaliseren.

Ook het punt van het onderhoud stond bij het maken van de plannen steeds bovenaan de prioriteiten. We wisten dat dit punt ook voor de gemeente cruciaal zou zijn. Bij de keuze van materialen, planten en heesters is daarom steeds goed nagedacht over oplossingen die zo min mogelijk onderhoud vergen. Uitgangspunt van de plannen was een park door, voor en met de bewoners van de wijk. Dat betekent dat er een beroep zal worden gedaan op de bewoners/omwonenden om zo nu en dan een bijdrage aan het onderhoud te leveren. Tegelijk hebben we gezocht naar een structurele basis die verder gaat dan alleen een beroep op vrijwilligers. Die basis is gevonden door samenwerking met de Praktijkschool Joannes. Deze school is gevestigd in De Ward en zij zijn enthousiast over de mogelijkheden om ons park te gebruiken voor structurele en regelmatige praktijklessen voor hun leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in groenonderhoud en kunnen nu vlakbij school onder leiding van een docent en samen met vrijwilligers aan de slag.
Naast de samenwerking met de praktijkschool willen we ook andere organisaties en gebruikers van het gebouw bij het onderhoud betrekken, zoals Driestroom Dagbesteding, Lingewaard Natuurlijk en WaardWonen.

Aan het einde van beide avonden kon worden vastgesteld dat alle aanwezigen (zeer) positief stonden tegenover de plannen. Er zijn geen bezwaren of nadrukkelijke bedenkingen geuit en daarmee stelt het wijkplatform vast dat er draagvlak voor deze plannen bestaat. Hiermee hebben we weer een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie!

Het wijkplatform dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en tips en aanbevelingen en uiteraard Driestroom Dagbesteding voor de gastvrijheid voor deze avonden.


Klik hier voor het dossier Hofstede en Wadiplan


11 juni 2011

Presentatie plannen Hofstede en Wadi

Het wijkplatform organiseert op 20 en 21 juni twee informatieavonden over de plannen voor het park bij de Hofstede en het speelveld in de wadi. Op de 20e is de avond bedoeld voor de bewoners en gebruikers van het gebouw Hofstede, op de 21e voor de direct omwonenden van Hofstede en wadi. Voor beide avonden worden flyers verspreid bij de betrokken woningen. De tweede avond staat ook open voor andere geÔnteresseerden, maar deze worden niet actief uitgenodigd. Er is besloten nog geen presentatie voor alle inwoners van de wijk te houden, omdat we allereerst willen praten met de groepen die direct belang hebben bij de plannen. Door de verdeling over twee avonden kan ook beter worden ingegaan op de specifieke belangen van de bewoners van de Hofstede zelf en van de omwonenden.

De locatie is de ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28 en de aanvang is 19:45. 

Klik hier voor het dossier Hofstede en Wadiplan


UW MENING
De aanleg van het Hofstede park is een goed idee.
Ja, helemaal mee eens!
Nee, ik ben hier geen voorstander van.
Free polls from Pollhost.com

Speelgelegenheid in de wadi is een prima oplossing
Ja, nu wordt die ruimte tenminste nuttig gebruikt
Nee, laat ze maar ergens anders gaan spelen
Free polls from Pollhost.com

Hoe beoordeelt u de website van het wijkplatform?
Free polls from Pollhost.com


11 juni 2011

Presentatie plannen Hofstede en Wadi

Het wijkplatform organiseert op 20 en 21 juni twee informatieavonden over de plannen voor het park bij de Hofstede en het speelveld in de wadi. Op de 20e is de avond bedoeld voor de bewoners en gebruikers van het gebouw Hofstede, op de 21e voor de direct omwonenden van Hofstede en wadi. Voor beide avonden worden flyers verspreid bij de betrokken woningen. De tweede avond staat ook open voor andere geÔnteresseerden, maar deze worden niet actief uitgenodigd. Er is besloten nog geen presentatie voor alle inwoners van de wijk te houden, omdat we allereerst willen praten met de groepen die direct belang hebben bij de plannen. Door de verdeling over twee avonden kan ook beter worden ingegaan op de specifieke belangen van de bewoners van de Hofstede zelf en van de omwonenden.

De locatie is de ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28 en de aanvang is 19:45. 10 juni 2011

Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte. 10 mei 2011

Plannen Hofstede en Wadi aan Burgermeester en wethouders gepresenteerd

Presentatie door Hendri aan college B&WHet wijkplatform Bemmel Oost heeft op dinsdag 10 mei de plannen voor de het terrein Hofstede en de wadi gepresenteerd aan het college van B&W. Aangezien de burgermeester nog steeds in het ziekhuis ligt, waren alleen de wethouders present. Met interesse hebben zij kennis genomen van onze plannen. Uiteraard draait alles om de financiering. Gezien de huidige financiele situatie bij de gemeente is er nauwelijks ruimte voor nieuwe zaken. Vandaar dat we in ons plan allereerst proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Verder hopen we op veel medewerking van bewoners en omwonenden om mee te helpen bij de aanleg.
Bij de gemeente willen we alleen een beroep doen op specifieke budgetten die eigenlijk al geoormerkt waren voor onze wijk of voor de wijkplatforms. De rest van de benodigde middelen hopen we in geld of natura te verwerven van sponsors.

Het college laat ons binnenkort weten of zij akkoord gaan met het plan en die financiele middelen  waar zij rechtstreeks zeggenschap over hebben beschikbaar willen stellen. Daarnaast gaan we in overleg met de andere wijkplatforms over het deel van het budget dat uit de gezamenlijke pot voor de platforms zou moeten komen (IVB-gelden).

Ervan uitgaande dat het college een positief besluit gaat nemen, willen we vanaf nu onze aandacht richten op de presentatie van onze plannen aan bewoners, omwonenden en uiteraard aan mogelijke sponsors.18 april 2011

Update plannen Hofstede en Wadi (Essenpas)

De plannen voor het terrein rond de Hofstede en de grote wadi vergen momenteel veel van onze aandacht. …ťn van de leden van het platform is landschapsarchitect en tuinontwerper van beroep en heeft op basis van alle wensen en verlangens een ontwerp voor het terrein rond de Hofstede gemaakt. Dit ontwerp is inmiddels aan een afvaardiging van de bewoners van de Hofstede getoond, maar ook aan betrokken ambtenaren van de gemeente en aan wethouder Telders. Allen waren tot nu toe erg enthousiast en de volgende stap is een presentatie voor het college van B&W. Op basis daarvan wordt besloten of de gemeente het plan wil steunen en uitvoeren. Uiteraard draait deze vraag vooral om geld. Zoals bekend heeft de gemeente te maken met grote financiele problemen en zijn er vrijwel geen nieuwe middelen meer beschikbaar. Ook toekomstig onderhoud wordt zoveel mogelijk door de gemeente afgehouden.

Vandaar dat in ons plan veel aandacht wordt besteed aan de financiering en aan de wijze waarop wij het onderhoud denken te regelen.

Voor de Essenpas was er bijvoorbeeld nog een resterend VINEX-budget gereserveerd dat is bedoeld voor de verdere afronding van de wijk. Dit bedrag is niet voldoende voor het hele plan, maar wel voor de eerste fase. Het college moet nu besluiten of dit geoormerkte budget ingezet mag worden voor het plan rond de Hofstede.

Gaat het college akkoord, dan gaan we allereerst het plan bespreken met  de bewoners en omwonenden van de Hofstede. Vervolgens hopen we dan in de komende maanden te kunnen starten met de werkzaamheden.
In de eerste fase gaat het om het grondwerk en de aanleg van paden, halfverharding en veldjes. Maar ook de ontsluiting van het terrein met een extra brug. Deze werkzaamheden kunnen eigenlijk alleen door een aannemer worden verricht.
De tweede fase bestaat uit het aanbrengen van beplanting in de vorm van bomen, heesters en vaste planten. Dit kan uiteraard alleen in het plantseizoen, dus eind 2011 of begin 2012. Omdat de beschikbare middelen zo beperkt zijn, hopen we daarbij op veel hulp van de bewoners van de wijk. Verder zullen we samenwerking zoeken met de Praktijkschool bij De Ward en met Lingewaard Natuurlijk.
In de derde fase wordt het parkje afgerond met met zitjes, bankjes, speeltoestellen, hekwerken etc. Ook hierbij hopen we op veel hulp van bewoners maar gaan we daarnaast ook op zoek naar sponsors.

Met het plan voor het park rond de Hofstede willen we komen tot een centrale plek in de wijk waar bewoners graag een wandeling naar toe maken, waar een plek is voor de allerkleinsten, maar waar ook ouderen even een praatje kunnen maken of een spelletje jeu de boule kunnen spelen. Het park krijgt ook een functie voor de gehandicapte clienten van Driestroom Dagbesteding. Zoveel mogelijk gaan zij helpen bij het onderhoud van het park en zij krijgen een eigen pluktuim met bloemen en fruit.

WADI-plan
Door de financiele situatie bij de gemeente zijn de plannen voor de wadi ernstig in de verdrukking gekomen. Het idee was om het eerste deel van de wadi wat te verhogen, zodat dat terrein minder drassig is en daarop een trapveldje kan worden aangelegd. Verder wilden we het  terrein voorzien van nog enkele andere spelvoorzieningen voor de wat grotere jeugd, zoals een basket en een tafeltennistafel. In een overleg met gemeente en waterschap is inmiddels gebleken dat het plan in grote lijnen uitvoerbaar is en ook acceptabel voor het waterschap. Wel is er discussie over de aanvullende spelvoorzieningen en de verdere aankleding rondom.
Uiteraard is de wadi ook bedoeld als ijsbaan en na aanleg van het trapveld zou daarom het achterste deel van de wadi voor dit doel geschikt moeten worden gemaakt.

Momenteel kijken we naar de mogelijkheid om de grondwerken voor de wadi te combineren met het plan voor de Hofstede, waarbij o.a. de afgegraven grond van de Hofstede wordt gebruikt om de wadi wat te verhogen zodat de grond binnen de wijk blijft en veel onnodige kosten kunnen worden vermeden. Door dezelfde aannemer gelijktijdig beide klussen te laten uitvoeren zijn de meerkosten beperkt.  Ook hierover vindt op korte termijn een bespreking met de gemeente plaats.

De genoemde gesprekken met de  en presentaties moeten de komende weken plaatsvinden. We houden u uiteraard op de hoogte over de voortgang!


>  Wilt u meer weten over deze plannen? Stuur even een mailtje met uw vraag. Wij nemen dan z.s.m contact met u op.


3 april 2011

Gijzeling in het OBC

Zaterdag 2 april 2011 was het OBC het middelpunt van een grote militaire oefening. gijzeling OBCZogenaamd waren honderden leerlingen en hun leraren in de school gegijzeld door een groep terroristen (uit LibiŽ!) en er volgde een grote bevrijdingsoperatie. Vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag werd er al door de militairen  "droog" geoefend zonder gegijzelden en reden er voortdurend miltaire voertuigen door het dorp.  Zaterdagavond was de grote finale en vulde het OBC zich met vele honderden leerlingen van de klassen 3 t/m . Zij hadden zich als figurant aangemeld. Eenmaal binnen werden ze rond gecommandeerd door de terroristen die gespeelds werden door een groep acteurs, o.a. uit GTST. een deel van de leerlingen en leraren werden in groepjes afgesplitst en steed opnieuw verplaatst overal in het gebouw. Iets voor 20:00 uur volgde de aanval door de mariniers en commando's.  Met pantserwagens werd het gebouw bestormd en een helikopter zette een eenheid af op het dak. Daarna volgde meer dan een uur allerlei acties in het gebouw waarbij de soldaten de terroristen probeerden te vinden en uit te schakelen en de leerlingen moesten bevrijden. Even na 21:00 was de actie afgelopen en kwamen de leerlingen weer naar buiten.

Klik hier voor meer foto's van deze actie!
21 maart 2011

Wie versterkt ons platform?

Het wijkplatform Bemmel Oost is momenteel zeer actief met o.a. de plannen voor de Hofstede en de wadi. Ook in de toekomst zijn er zeker nog veel meer interessante en zinvolle zaken die we kunnen verbeteren. Onderwerpen waar we voorlopig erg druk mee bl;ijven zijn o.a. parkeerproblemen, fietsroutes en openbaar groen, maar ook speelvoorzieningen, hangjeugd en de sociale cohesie in Oostervelden en de Essenpas. Maar al die zaken kunnen alleen met behulp van betrokken actieve wijkbewoners worden gerealiseerd. Wilt u daar aan bijdragen? Gaan deze zaken u aan het hart? Kom dan ook bij ons platform! Eens per maand komen we bij elkaar en u bent van harte welkom om eens een keer kennis te maken. Bel even of stuur een mail aan onze secretaris, zodat we een afspraak kunnen maken.


5 maart 2011

Wim van Meerkerk treedt terug als voorzitter

Wim van MeerkerkOnverwacht heeft Wim van Meerkerk aangegeven per onmiddelijk vanwege gezondheidsredenen zijn rol in ons platform neer te leggen.  Wim is vanaf het begin voorzitter van ons platform geweest en was daarmee een belangrijke factor in de wijze waarop ons platform, maar ook alle platforms in Lingewaard tesamen functioneren. Naast voorzitter van Bemmel Oost trad hij ook op als plaatsvervangend voorzitter van de Stuurgroep en had hij een belangrijke rol in de gedachtenvorming over de samenwerking van de gemeente met de wijkplatforms.

Het spreekt vanzelf dat ons platform het vertrek van Wim zeer betreurt. Wij wensen hem heel veel sterkte en beterschap en we hopen dat hij in de toekomst misschien toch weer een rol in ons platform kan vervullen. We zullen hem in ieder geval op een later moment op gepaste wijze bedanken voor al die jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor het algemeen belang.


15 februari 2011

Nu ook foto albums op deze site

Vandaag is een serie fotoalbums op de site geplaatst (op de pagina ARCHIEF ) met foto's uit de periode 2001 tot heden. De foto's zijn door de webmaster gemaakt in verschillende jaargetijden en weersomstandigheden. De meeste foto's hebben betrekking op de wijk de Essenpas, maar Oostervelden is ook vertegenwoordigd. Met deze albums hopen we de ontwikkeling van onze wijken enigszins te documenteren. Uiteraard zijn ook foto's van anderen welkom. Heeft u ook een leuke serie die een beeld geeft van uw woonomgeving, stuur ons even een mail met uw gegevens en een beschrijving van de foto's. Dan nemen we z.s.m. contact op om verdere afspraken te maken.
> Klik hier voor de foto's.


 
21 januari 2011

Extra parkeerplaatsen Ringdijk gereed

Vandaag zijn de 5 extra parkeerplaatsen aan de Ringdijk door de stratenmaker afgerond. Toen de vorst eindelijk weer uit de grond was kon hij eerdere deze week starten met de aanleg van de 3 extra vakken aan de kant van de Dwarsdijk en de 2 vakken aan de kant van de Bolder. Het geheel is afgerond met enkele paaltjes ter hoogte van de verkeersdrempel om het parkeren op die plek tegen te gaan. Het wijkplatform hoopt dat de parkeerdruk in dit deel van de wijk iets wordt verminderd en dankt de gemeente en de betrokken bewoners voor hun medewerking.
Ringdijk gereed1

Ringdijk gereed2


20 januari 2011

Plannen rond Hofstede in bewerking

Sinds november zijn we als wijkplatform weer drukker met de plannen rond de Hofstede. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden met enkele leden van het wijkplatform, een vertegenwoordiger van Driestroom Dagbesteding en met enkele vertegenwoordigers van de bewoners van de Hofstede. Bij de tweede bijeenkomst was ook dhr. Andringa van de gemeente Lingewaard aanwezig. Daarmee is er nu meer duidelijkheid over de haalbaarheid van een aantal plannen, de wensen van betrokkenen en van de buurtbewoners en een soort plan de campagne.

Het terrein wordt in de plannen ingericht als een soort "kasteeltuin". Dat sluit goed aan bij de opzet van de Hofstede als een soort verwijzing naar het kasteeltje dat vroeger op deze plaats heeft gestaan en naar kasteel De Doornenburg als prachtig voorbeeld hoe een kasteel in deze regio er uit gezien kan hebben. In de eerdere plannen van de gemeente was De Doornenburg ook al als voorbeeld genomen, maar bleef de inrichting beperkt tot grasvelden met verschillende maairegiems en de aanplant van een aantal bomen. Daarmee was het geheel naar ons idee nog echter niet erg uitnodigend voor de buurt om naar en doorheen te wandelen.

In de wensen van de bewoners, gebruikers en het wijkplatform zou het park veel aantrekkelijker worden wanneer er wat meer te beleven is. Dit is gezocht in een invulling met een duidelijkere padenstructuur, enkele zitjes, een kruidentuin voor algemeen gebruik, twee jeu de boulebanen, een speelplek voor de jongste jeugd, maar ook een (bloemen)pluktuin ten behoeve van de cliŽnten van Driestroom. In onze plannen wordt het terrein verder aangekleed met een o.a. een  boomgaard, een ooievaarsnest en twee laantjes met knotwilgen. Er komt tenslotte een extra brug over de "gracht" ter hoogte van de Hank. Om het park toch iets beslotens te geven worden de toegangen voorzien van klaphekken, waardoor fietsers en brommers worden gehinderd, terwijl kinderwagens er wel op kunnen. Ook wordt het uitlaten van de hond op het terrein ontmoedigd, zodat bewoners, wandelaars en kinderen gevrijwaard worden van hondenpoep etc.
Uiteraard wordt in de plannen ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de bewoners van de Hofstede, met name de huizen aan de westkant. Hoewel het terrein en ook de bestrating voor de huizen openbare weg is, reserveren we een bredere strook als buffer tussen park en huizen. De geplande fruitbomen vlak voor de woningen verhuizen nu naar de zuidwesthoek van het terrein. Met een haag met leibomen willen we een soort natuurlijke barriŤre vormen tussen park en  woningen.

Gezien
de financiŽle situatie bij de gemeente, is er maar een bescheiden budget voor de aanleg beschikbaar en in principe vrijwel geen budget voor het onderhoud. Vandaar dat we met de gemeente een gebruiksovereenkomst willen sluiten waarbij we gezamenlijk de eerste aanleg oppakken, maar daarna het beheer en onderhoud vooral als wijk zelf willen regelen. We hopen en verwachten dat er de nodige bewoners zullen zijn die bereid zijn gezamenlijk enkele zaterdagen per jaar de handen uit de mouwen te steken. Zo hopen we de verdere aanleg in een aantal fasen uit te voeren met hulp van bewoners en uiteraard ook het onderhoud van ons "kasteelpark". Op die manier wordt het met recht ůns park en het bloeiende hart van onze wijk!

Hoe gaat het verder
Eind januari wordt het uitgewerkte plan besproken met betrokkenen uit de werkgroep. Wanneer zij akkoord zijn, willen we een voorlichting houden voor alle bewoners van de Hofstede en de direct omliggende huizen. Op basis van die uitkomst gaan we met ons uitgewerkte plan naar de gemeente om met hen te kijken wat het komende jaar realiseerbaar is en waar wij zelf een bijdrage kunnen leveren. De hoop en verwachting is dat we in ieder geval nog dit voorjaar een start kunnen maken met de aanleg van de padenstructuur en een deel van de beplanting. De rest van de plannen kan dan in gedeelten de komende jaren worden uitgevoerd.

Zie ook: Dossier Hofstedeterug

Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap