Nieuws 2012

31 december 2012

Vinex-Kunstbudget voor Essenpas

Overal in Nederland wordt bij de bouw van een Vinexwijk een (klein) deel van de grondopbrengst van gemeente en projectontwikkelaar gereserveerd voor kunst in de betreffende wijk.
Enkele maanden geleden bleek de gemeente Lingewaard nog altijd een bedrag van ca. €50.000 in reserve te hebben voor kunst in de Vinexwijken Klaverkamp en De Essenpas. Hoewel de wijken al bijna 10 jaar geleden zijn gebouwd, bleek dit geoormerkte kunstbudget nog altijd niet volledig te zijn uitgegeven en zat dit als stille reserve nog bij de gemeente.
De gemeente (met name de Kunscommissie van de gemeente)  is hierover in overleg gegaan met de beide wijkplatforms, Bemmel West en Bemmel Oost.
Het wijkplatform Bemmel Oost is momenteel bezig met de realisatie van het park Hofstede en vandaar dat zij direct enthousiast zijn gaan kijken op welke wijze kunst kan worden toegevoegd aan het plan voor park Hofstede. Daarbij ontstond al snel de wens om te komen tot "speelbare kunst" gericht op jonge kinderen, bv door toepassing van water. De kunst zou daarmee niet alleen dienen om het Hofstede park fraaier en meer bijzonder te maken, maar ook de aantrekkingskracht van het park moeten verhogen. Naast ouders met jonge kinderen denken we daarbij ook de cliënten van Driestroom Dagbesteding die gevestigd zijn in het gebouw De Hofstede.

De afgelopen maanden hebben de wijkplatforms Bemmel West (Klaverkamp) en Bemmel Oost (Essenpas) met de gemeente overlegd over de inzet van het budget in beide wijken. Uiteindelijk is het Platform Bemmel West tot de conclusie gekomen dat er in hun wijk geen logische plaats te vinden was voor een kunstobject dat de hele wijk ten goede komt. Bemmel West heeft de gemeente daarom laten weten akkoord te gaan met de overheveling van het gehele budget naar platform Bemmel Oost. Het college van B&W heeft hiervoor inmiddels een voorstel opgesteld dat begin februari aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Als platform gaan we samen met de kunstcommissie van de gemeente de komende maanden een aantal ideeen uitwerken zodat we later dit jaar tot een keuze van de invulling kunnen komen.

Zie een bericht hierover in De Gelderlander van 3 januari 2013


10 december 2012

Fotoalbum toegevoegd: Essenpas in sneeuw en mistMuur van licht..

Kijk hier voor wat sfeervolle foto's van zaterdag 8 december 2012


5 juli 2012

Donderdag 13 december KERSTMARKT bij Driestroom Hofstede

KerstboomDriestroom Dagbesteding is gevestigd in de begane grond etage van het hoge gebouw van de Hofstede.  Op 13 december organiseert Driestroom Dagbesteding een grote overdekte Kerstmarkt in een tent op het parkeerterrein aan de voorzijde van het gebouw (wadikant). In een groot aantal kraampjes vindt u hier de producten van de verschillende vestigingen van Driestroom Dagbesteding.

Driestroom Dagbesteding is de dagelijkse werkplek voor een groot aantal cliënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Naast de locatie Hofstede zijn er ook in veel andere plaatsen vestigingen. Elke vestiging heeft zijn eigen specialiteit en de producten hiervan zijn te koop tijdens deze Kerstmarkt. Daarnaast zijn er ook kraampjes met informatie, o.a. van ons eigen wijkplatform. Wij vertellen u graag meer over ons platform en de plannen rond de Hofstede.De markt start om 12:00 uur en duurt tot ca. 20:00 uur.
Kom vrijblijvend even kijken!10 december 2012

Aannemer start met aanleg Hofstedepark en trapveld in de wadi !

Na jaren van plannen en voorbereiding is het eindelijk zover: De aanleg van het Hofstede park en trapveld kan nu elk ogenblik beginnen.  De fiirma Van Dalen heeft de aanbesteding gewonnen en gaat nog voor het einde van het jaar aan de slag! Dit goede nieuws heeft één keerzijde: de ijsbaan kan daardoor pas weer worden ingezet nadat de aannemer gereed is.
 
De aanbesteding van fase 1 van onze plannen voor de grote wadi en het Hofstedepark is in november door de gemeente aanbesteed. De firma Van Dalen uit Huissen bleek de laagste inschrijver en is het werk gegund. In principe zullen zij nog voor het einde van het jaar gaan starten met hun werkzaamheden. Dat betekent dat de aannemer nu elk moment materieel op en rond de Hofstede zal plaatsen en er grootschalige graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden.

Fase 1 bestaat uit het afgraven van het vlakke terrein aan de westzijde van Hofstede, het terrein wordt namelijk een stukje verlaagd. Vervolgens worden halfverharde paden, jeu de boules banen etc aangelegd. De structuur van het toekomstige park wordt dan zichtbaar. Diverse leidingen worden onder de grond aangebracht en ook aan de zijde van de parkeergarage wordt de bestrating gedeeltelijk verwijderd.
Het overbodige bruggetje tussen Hank en Dijkstraat wordt weggehaald en gaat een extra toegang voor het park bieden. Tenslotte wordt met de afgegraven grond een deel van de grote wadi bij de Leidijk opgehoogd, zodat daar een speelveld/voetbalveld kan worden aangelegd dat droog blijft na regenval.

IJsbaan: de aanleg in de winter betekent wel dat het terrein voorlopig onbegroeid zal blijven. De komende maanden gaan we dan verder met fase 2, het inzaaien van het terrein en het speelveld, het planten van bomen en heesters etc. Daarbij hopen we ook op uw hulp! De komende maanden gaan we regelmatig nieuwsbrieven uitbrengen waarin we verslag doen van de voortgang maar ook iedereen willen betrekken bij de uitvoering.

Wilt u meer weten over wat er allemaal gaat gebeuren? Kom naar de Kerstmarkt van Driestroom op 13 december of naar de tweewekelijkse inloopavonden van ons platform.26 november 2012

Vergaderingen WIJKPLAFORM naar nieuwe locatie

In verband met de start van de werkzaamheden rondom de Hofstede heeft het wijkplatform besloten de komende tijd vaker bijeen te komen en daarbij te verhuizen naar een locatie direct bij het "werk". Vanaf 1 december vergaderen we ongeveer elke twee weken in de ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28. Inloopsopreekuur vanaf ca. 19:30 tot ca. 20:00uur.

Data: 
woensdag 12 december:  19:30   wijkplatform bij Driestroom
donderdag 13 december: 12:00-20:00  Kerstmarktbij Driestroom
woensdag 2 januari:         19:30 wijkplatform bij Driestroom
dinsdag 15 januari:           19:30 wijkplatform bij Driestroom5 juli 2012

Uitvoering Wadiplan / Hofstedepark kan echt beginnen !

Nog voor het einde van de zomer zal de gemeente de 1e fase van de werkzaamheden voor Wadiplan en Hofstedepark gaan aanbesteden. Wij hopen dat deze fase in de herfst kan worden uitgevoerd, zodat de ijsbaan in de wadi in de winter weer volledig bruikbaar is. Het planten van bomen en heesters volgt dan aan het einde van de winter/begin van het voorjaar zodat het parkje zich in 2013 echt kan gaan ontwikkelen.
Na jaren van plannen maken, lobbyen, ups en downs komt nu eindelijk de uitvoering in zicht. Daarmee eindigt niet de betrokkenheid van de bewoners maar begint pas het echte werk. Want dit park en deze speelvoorziening is alleen mogelijk wanneer wij met z'n allen als bewoners van dewijk, daaraan een bijdrage willen leveren. Zonder burgerparticipatie en inzet van bewoners en sponsors gaat er er helemaal niet gebeuren. Daarom rekenen we op uw medewerking en bereidheid om bij te dragen in de organisatie, de financiering of door zo nu en dan enkele uurtjes te komen helpen bij aanleg en onderhoud.
Wanneer dit park over een jaar of twee is afgerond is onze wijk weer een stukje mooier en leefbaarder en misschien wel een prachtig voorbeeld hoe bewoners zelf zaken oppakken die de gemeenten (al of niet door geldgebrek) laten liggen.

Bent u in de toekomst bereid hierbij te helpen? Meld u aan via de mail. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 

18 juni 2012

Waterschap verleent keur voor Wadiplan!

Eindelijk is er goed nieuws van het waterschap: de door de gemeente aangevraagde keur (vergunning) voor de aanpassingen in de grote wadi is door het Waterschap goedgekeurd. Dat betekent dat hijnu wordt gepubliceerd en de bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen. Na afloop van deze termijn kunnen we eindelijk aan de slag. De gemeente gaat nu de aanbesteding verder voorbereiden zodat de opdracht nog deze zomer kan worden uitgezet.

We hebben de afgelopen week ook gesproken met de vertegenwoordigwers van de gemeente over de langere termijn, nadat het park is ingericht. Heel belangrijk is dan dat we als bewoners zelf het initiatief houden en ook regulier onderhoud en kleinere vervangingen voor onze rekening kunnen nemen. Vandaar dat we nu denken aan de oprichting van een wijkvereniging met als hoofddoel het beheer van het park en de overige voorzieningen in de wijk. Deze vereniging biedt ook de mogelijkheid om bewoners echte medezeggenschap te geven en om een onderhoudsbudget te beheren. Hierover binnenkort meer!

15 juni 2012

JOP nu gepland op Kinkelplein

Afgelopen jaar was er veel te doen rondom de geplande plaatsing van een JOP (JOngeren OntmoetingsPunt)  aan de Heister achter het OBC. Vooral de bewoners van de huizen aan de Heister hebben zich hier tegen verzet en uiteindelijk besloot wethouder Van Eeten om eerst naar een andere locatie te zoeken die meer in het centrum ligt. Die locatie is inmiddels gevonden en op 11 juni j.l. heeft de wethouder het plan aan de omwonenden rond het Kinkelplein ggepresenteerd.
Ook die bewoners waren niet erg gelukkig met de vestiging van de JOP in huin omgeving, ondanks het feit dat een aantal van de toekomstige gebruikers tekst en uitleg gaven over hun behoefte aan een JOP en ook hun beloften om onderling te zorgen voor een flinke sociale controle. Uiteindelijk bleken de omwondenden echter vooral problemen te hebben met de nu al aanwezige oudere jeugd met auto's die vooral op vrijdag en zaterdag op de late avond het plein onveilig maken. Na toezegging van gemeente en politie om juist die overlast scherper aan te pakken, was de mening over de JOP minder scherp.
De gemeente hoopt de JOP in of kort na de zomer te plaatsen op de plek van één van de jeu des boules banen.


10 mei 2012

Update Hofstedeplan mei

Momenteel ligt er een vergunningsaanvraag bij het Waterschap Rivierenland waarin de gemeente het waterschap verzoekt in te stemmen met de wijzigingen in de grote wadi. Dat betreft allereerst het ophogen van een deel van de wadi ten behoeve van een trapveld. Verder dient het waterschap ook akkoord te gaan met enkele kleinere wijzigingen zoals de al aanwezige dam en de eventuele plaatsing van enkele speelatributen (goaltjes, tafeltennistafels). Pas wanneer de vergunning is verleend kan worden gestart met de werkzaamheden rond de Hofstede, aangezien de grond die hierbij vrij komt, in de wadi wordt gebracht.   

22 april 2012

Update Hofstedeplan april

Op dinsdag 17 april hebben we een bijeenkomst gehouden voor alle direct betrokken partijen en vrijwilligers met betrekking tot het Hofstedeplan. Diverse bewoners van de Hofstede, omwonenden, (oud)platformleden en ook vertegenwoordigers van de gemeente, Driestroom Dagopvang en Joannesschool waren aanwezig. WaardWonen en Lingewaard Natuurlijk hadden zich afgemeld maar worden op korte termijn apart bijgepraat.


8 maart  2012

Verzet tegen activiteiten zandwinner in Bemmelse waard  

Recent is het wijkplatform benaderd door het Bewonerscomité Groenlanden met een bericht over ontwikkelingen in de Bemmelse Waard (Bemmelse Polder) waar wij als platform nauwelijks van op de hoogte waren.  Het gaat om de permanente vestiging van een zandwin- en zandverwerkingsinstallatie in de Bemmelse Waard. Het bewonerscomité Groenlanden vertegenwoordigt de bewoners van de huizen aan de Waaldijk in de Ooijpolder, recht tegenover Bemmel en Haalderen.  

Waar gaat het om:
Waarschijnlijk heeft u wel meegekregen dat er momenteel ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden in de Bemmelse Waard. Diverse partijen, waaronder Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Lingewaard en twee bedrijven, de steenfabriek Bemmel-Haalderen en zandwinbedrijf Dekker van der Kamp willen deze uiterwaard omvormen tot een natuurgebied. Dat klinkt best mooi en in de praktijk zijn er ook zeker een aantal fraaie ontwikkelingen te bespeuren, maar er zit ook een keerzijde aan dit verhaal.

Met name zandbedrijf Dekker van der Kamp blijft een forse invloed houden op dit gebied en gaat zijn activiteiten ook nadrukkelijk uitbreiden. Waar bijna alle betrokkenen dachten dat dit slechts een tijdelijke  zaak zou zijn en de zandwinnig na afronding van dit natuurgebied zou worden afgebouwd, blijkt de werkelijkheid toch wat anders: er komt een permanente zandscheidings- en verwerkingsinstallatie, die ook materiaal van andere winlocaties zal verwerken. Deze activiteiten kunnen gepaard gaan met geluids- en stofoverlast. Daarnaast zullen de hoge zandbergen, transportbanden en silo's een permanente factor in het landschap vormen.
zandfabriek
Het plaatje hierboven is van een andere locatie en de situatie in Bemmelse waard zal waarschijhnlijk minder omvangrijk worden, maar het geeft wel enige indruk van de impact die zo'n verwerkingsinstalatie kan hebben.

Momenteel zijn de plannen voor de verplaatsing en uitbreiding van de zandverwerkings- installatie in behandeling bij de gemeente Lingewaard. Conform dit plan komt er een nieuwe installatie naast de steenfabriek vlak aan de Waal. Voor Bemmel lijkt dat gunstig omdat de activiteiten dus op grotere afstand van de bebouwing gaan plaatsvinden. De nieuwe installatie is echter groter dan de huidige en kan leiden tot een toename in de geluids- en stofproductie. Gezien de gebruikelijke windrichting vanuit het westen kan dit o.a. effect hebben op de dijkzone en een deel van de Essenpas.
Al geruime tijd maken bewoners van een buurtschap aan de overkant van de Waal in de Ooijpolder zich grote zorgen om de beoogde verplaatsing. Zij komen op een steenworp afstand van de zandfabriek te wonen, maar wel aan de overkant van het water en in een andere gemeente. Het Bewonerscomité Groenlanden zoekt daarom steun bij de wijkplatforms in Bemmel, met name bij ons platform. Waar zij het grootste bezwaar tegen hebben is het feit dat de vergunning voor de zandwinnig en zandverwerking niet zoals gebruikelijk een tijdelijk kartakter heeft, maar voor onbepaalde tijd is verleend.

Deze bewoners hebben recent een flyer gemaakt waarin zij hun zorgen en standpunt hebben verwoord:  klik hier voor de flyer De flyer wordt door het Bewonerscomité Groenlanden verspreid in de Ooypolder maar ook in Bemmel en Haalderen. Met deze flyer roepen zij de bewoners van Lingewaard op hen te steunen en hun zorgen aan de gemeente kenbaar te maken. .

Inmiddels heeft Dekke van de Kamp contact met ons opgenomen en laten weten dat zij van mening zijn dat de beweringen van Bewonerscomité Groenlanden op diverse punten onjuist is en tendentieus wordt gepresenteerd. Als wijkplatform is het voor ons erg moeilijk om nu direct te kunnen inschatten waar de waarheid nu precies ligt. 
Daarom hebben we met Dekke van de Kamp afgesproken dat wij in deze tekst ook melding maken van hun bezwaren en dat een vertegenwoordiger van het bedrijf volgende maand op het spreekuur van ons platform komt om hierover meer tekst en uitleg te geven. 

Gezien alle onduidelijkheid maar ook onbekendheid rond de ontwikkelingen in de Bemmelse Waard is ons wijkplatform voorstander van een brede voorlichting over de toekomst van de Bemmelse waard aan de wijkplatforms van Bemmel en Haalderen en betrokken bedrijven, bewoners en organisaties. Er is daarvoor een verzoek gedaan aan de gemeente om hierin initiatief te nemen.


25 februari  2012

Hofstedeplan weer in beweging! 

Het wijkplatform is samen met bewoners en gemeente nu al enkele jaren bezig met plannen rond de Hofstede en in de grote wadi. Rond de Hofstede willen we een kasteeltuin/park aanleggen en in de grote wadi is het bedoeling om er een trapveld te realiseren. In 2011 leek de financiele onderbouwing voor een belangrijk deel zeker gesteld zodat we verwachten de eerste fase in de winter 2011/2012 te kunnen aanleggen. Er bleken toch weer verschillende hobbels op de weg, waardoor de voortgang vanaf september tot zeer recent volledig was stil gevallen.
Gelukkig is daar recent verandering in gekomen. Er is een hernieuwd enthousiasme bij betrokkenen, zowel van het platform als bij gemeente. Afgelopen weken hebben we al enkele malen samen aan tafel gezeten om tot in detail zaken uit te werken en de komende weken zullen er nog meer overleggen volgen.
Allereerst verwachten we dat er op zeer korte termijn een keur wordt aangevraagd bij het Waterschap m.b.t. het gewijzigde gebruik van de grote wadi.De verwachting is dat deze keur medio mei zal worden verleend.
Inmiddels zal ook worden begonnen met een aanbesteding van de eerste fase van de werkzaamheden. Die eerste fase zal vooral bestaan uit het aanleggen van paden, jeu de boulebaan en andere grondwerken rondom de Hofstede. De hierbij uitgegraven grond zal worden overgebracht naar de grote wadi waar een oppervlakte van ca. 2000m2 zal worden opgehoogd zodat dit deel vrijwel altijd droog zal staan. Uiteraard heeft dit wel effect op de oppervlakte van de ijsbaan, die zal in de toekomst vooral op het achterste deel komen te liggen

Langs deze weg zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang. Daarnaast hopen we binnenkort ook weer een papieren Nieuwsbrief te maken die huis aan huis bezorgd zal worden. Want na de aanleg van de eerste fase van deze plannen hopen we op uw en ieders medewerking voor het vervolg!


23 februari  2012

Grootschalige kap en snoeiwerkzaamheden in Oostervelden 

In het kader van het gemeentelijke project Omvormen Groen vinden momenteel grootschalige werkzaamheden plaats in diverse wijken in Bemmel. Een aannemer kapt een groot aantal bomen en ook worden struiken en heesters op veel plaatsen verwijderd. In de meeste gevallen worden bomen niet meer herplant en komt er gras of tegels op de plaats van het verwijderde groen.
Deze plannen zijn afgelopen zomer door de gemeente aangekondigd en gepresenteerd. Toch kunnen we ons goed voorstellen dat u verrast bent door wat er in uw woonomgeving plaatsvindt, want die aankondigingen in de lokale kranten waren uiterst summier en voor velen onbegrijpelijk. Ook de gemeentelijke voorlichtingsavonden over dit onderwerp zijn maar minimaal bezocht; naar ons idee omdat de meeste bewoners niet eens door hadden dat dit over hun eigen woonomgeving ging.

Wijkplatform Bemmel Oost heeft rond dit project Omvormen Groen meermalen aan de bel getrokken bij de gemeente, zowel over de communicatie als over de gebrekkige afstemming met de wijkplatforms. Veel heeft dat niet geholpen al hebben we uiteindelijk wel een vruchtbare  gezamenlijk ronde door de wijk gemaakt samen met de betrokken ambtenaren. Enkeledetails zijn toen nog aangepast, maar de grote lijnen van het plan waren geen onderwerp meer van discussie.
Toch waren we recent opnieuw verbaasd en ook geërgerd toen we hoorden dat een deel van de gekapte bomen wordt gecompenseerd met extra aanplant in de Essenpas. Met name rond de grote wadi worden nu enige tientallen extra bomen gepland waar niemand om gevraagd heeft. Veel liever hadden we die extra bomen meegenomen in de al lopende plannen voor de Hofstede. Deze week werd ons medegedeeld dat aanpassing van dit plan niet meer mogelijk zou zijn.


23 februari  2012

Extra parkeerplaatsen Hoefslag 

Nu de vorst weer uit de grond is kan ook de aannemer weer aan de slag. Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van 3 extra plaatsen aan de noordzijde van de Hofstede (Hoefslag). Als deze straks zijn afgerond zijn er zelfs 4 plaatsen extra beschikbaar, want ook één van de bestaande parkeerplaatsen is eindelijk weer beschikbaar voor normaal gebruik. De plek werd al meer dan een jaar bezet door een permanent geparkeerde witte Volvo die was achtergelaten door een tijdelijke bewoner in de buurt. Omdat deze auto erg ongelukkig was geparkeerd had het platform de gemeente al enkele malen gevraagd de auto te verwijderen. Dat bleek juridisch nog behoorlijk complex en pas nu de auto de aannemer in de weg stond bij zijn werkzaamheden, was er voldoende reden om de auto daadwerkelijk te verwijderen.

De extra parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bewoners maar vooral bezoekers van de Hofstede. Nu wordt er nog veel geparkeerd op het brede plateau voor de ingang van de parkeergarage maar het parkeren op dat deel zal de komende tijd worden ontmoedigd. Ter compensatie zijn daarom deze plaatsen aangelegd.


13 februari  2012

Na 12 dagen einde aan  ijspret in Essenpas 

Bijna 2 weken is de ijsbaan in de Essenpas het middelpunt van de wijk geweest. Vanaf woensdag 1 februari t/m zondag 12 februari hebben vele honderden kinderen en volwassenen plezier beleefd aan onze ijsbaan. Doordeweeks waren er ook veel schoolklassen op het ijs te vinden, want nergens kunnen scholen zo veilig en toch vlakbij schaatsen als op deze ondiepe baan.
Inwoner van de Essenpas, Theo van Zon, was zo vriendelijk om via een bevriende aannemer een lichtinstallatie te regelen die 10 dagen lang een deel van de baan 's avonds in het "zonnetje" zette. Alle reden om hierbij ook Theo van Zon nogmaals te danken voor deze geweldige geste!
Ijsbaan vanaf de dijk
Gedurende 2012 hopen we een volgende stap te maken in de plannen rond de Hofstede. Onderdeel van die plannen is ook de aanleg van een verhoogd speel/trapveld in het eerste deel van de wadi aan de kant van de Hofstede. Dat betekent wel dat de ijsbaan volgend jaar vooral in het tweede lange deel van de wadi zal liggen. In het eerste deel blijft wel een brede baan aan de kant van Leijdijk en Hoefslag voor de schaatsers beschikbaar.


1 februari  2012

IJSBAAN weer open! 

Voor de derde achtereenvolgende winter hebben we weer een ijsbaan in de Essenpas. Deze keer was het niet nodig om zelf water in de wadi te laten lopen, deze stond nog behoorlijk vol door de regenval van de afgelopen weken. Vanmiddag, 1 februari, bleek het ijs voldoende sterk om een hoop kinderen en ook een aantal volwassenen te dragen. Omdat het water in de wadi slechts ca. 30cm diep is, vormt zich snel een goede ijslaag en is onze ijsbaan ook erg veilig. De ijsbaan is vrij toegankelijk voor iedereen. Ook scholen kunnen overdag veilig van ons ijs gebruik maken. NB: de ijsbaan kent geen toezicht, dus ouders worden verzocht zelf op hun kinderen te letten en kinderen bij ongewenst gedrag  daarop aan te spreken.
ijsbaan2


Ijsbaan1


24 januari  2012

Zoektocht naar locatie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 

Een zoektocht die al 10 jaar duurt leek eind 2011 eindelijk tot resultaat te leiden: gemeente, gezamenlijke wijkplatforms, politie en Jongerenwerk waren het eens over de noodzaak voor een Jongerenontmoetingsplek in Bemmel en ook over de meest geschikte locatie hiervoor: de parkeerplaats aan t' Drieske, achter het OBC. Toch is ook dit plan op het laatste moment weer in de ijskast beland en blijven de jongeren voorlopig nog zonder vaste plek.

Behoefte aan JOP
Net als in elk dorp of stad zijn er in Bemmel jongeren die elkaar buitenshuis opzoeken en ergens in het openbare gebied met elkaar gaan "chillen" of "hangen". Sommigen doen dat uit een keuze, anderen zijn thuis niet welkom en brengen vele uren per dag op straat door. Hangjeugd is het etiket dat op hen wordt opgeplakt en hun aanwezigheid wordt vaak als overlast ervaren. Omwonenden bellen dan al snel de politie of gemeente met klachten over lawaai of rotzooi die wordt gemaakt en vervolgens worden de jongeren weggestuurd. "Waar mogen we dan wel staan" is de vraag die de jongeren dan stellen en graag zou de politie een locatie kunnen noemen waar de jongeren min of meer met rust gelaten kunnen worden.
In Huissen, Haalderen en Gendt zijn dergelijke plekken in het verleden ingericht. Zo'n officiële hangplek heet in het jargon een Jongeren Ontmoetingsplek oftewel JOP.
Deze JOP's moeten tegen een stootje kunnen, beschutting bieden tegen wind en regen en ze moeten bij voorkeur niet te dicht bij woonhuizen staan zodat echte of vermeende overlast niet zo snel zal optreden.

>>> Lees verder in het  "Dossier JOP"
24 januari  2012

Aannemer aan de slag in Essenpas 

Mogelijk is het u al opgevallen: momenteel worden door een aannemer op verschillende plekken in de wijk de Essenpas een aantal klussen uitgevoerd aan de bestrating, parkeerplaatsen en straatmeubilair. Met een restantje van het VINEX-budget dat nog voor de Essenpas gereserveerd stond, kunnen een aantal kleinere aanpassingen worden betaald, die anders waarschijnlijk voor jaren waren blijven liggen. Afgelopen herfst heeft het wijkplatform met de gemeente overlegd welke klussen er binnen de wijk met dit budget kunnen worden uitgevoerd.
Er is gekozen voor 4 soorten aanpassingen:
- onderhoud aan stoepen en wegdek waar ernstige vervorming is opgetreden
- aanpassen van stoepen en afritjes om fietsers wel de kortste route te bieden, maar het voortdurend rijden op de stoep te ontmoedigen
- plaatsen of verplaatsen van paaltjes om illegale doorsteekjes voor auto's af te sluiten
- aanleg van enkele extra parkeervakken

* Wat betreft het onderhoud:  het wegdek in de scherpe bocht aan het begin van de Meander wordt ontdaan van een kuil, de plassen direct voor de brievenbus zouden tot het verleden moeten behoren en de ernstig kapot gereden doorgang van de Essenpas richting Haalderen wordt opnieuw bestraat.
*  Om het fietsen op de stoep langs de Hank en langs de noordzijde van de Hoefslag (bij De Bolder) te ontmoedigen, worden bij de doorgang naar de manege en bij de aansluiting op de Hoefslag kleine opritjes gemaakt waarmee fietsers gemakkelijker gebruik kunnen maken van de gewone rijbaan. Bij het voetpad richting De Bolder worden beugels geplaatst die fietsers de doorgang richting Ringdijk moeten ontmoedigen.
* Tot veler verbijstering en verontwaardiging blijken er telkens weer auto's de wijk in en uit te rijden op plekken waar dat nooit bedoeld was. Met name bij het voetpad van de Hank richting manege, aan het uiteinde van de grote wadi naar de Oude Wei en over het fietspad richting OBC De Heister rijden met enige regelmaat auto's. Door het plaatsen en verplaatsen van enkele paaltjes hopen we dat deze sluiproutes zijn afgesloten.
* Tenslotte worden er aan de noordzijde van de Hofstede enkele parkeervakken toegevoegd. In deze hoek is er een voortdurend tekort aan parkeerplaatsen, met name in de weekeinden wanneer er veel bezoek is voor de Hofstede


actueel

Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte. 
Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap