Nieuws 201316 december 2013

HOOGSTAM BOOMGAARD AANGEPLANT !

Afgelopen zaterdag is het Hofstedepark weer een grote stap verder gekomen richting afronding. Die dag hebben we met hulp van een aantal buurtbewoners 15 hoogstam fruitbomen aangeplant op de zuidwesthoek van het terrein. Samen met hun boompalen geven deze boompjes opeens een heel andere look aan het terrein, zo wordt nu direct duidelijker hoe de graspaden in de toekomst zullen gaan lopen.
De boomgaard bestaat uit een grote varieteit aan fruitbomen, meest appel- en perenbomen, maar erg verschillend in soort, smaak, rijpingsperiode en toepassing. Als alles naar wens verloopt, kunnen we over een aantal jaren enkele honderden kilo's fruit oogsten voor directe consumptie, het bakken van taarten en/of het persen van sap.
Bij elke boom is nu een naamkaartje aangebracht met de naam en de belangrijkste eigenschappen van de betreffende boom.

Hierbij willen we Floor Peters, directeur van Nationaal Fruitpark Ochten, bedanken voor zijn adviezen en expertise voor de samenstelling van onze boomgaard.
Planten Hoogstam boomgaard 01

Hoogstam boomgaard 2


15 december 2013

MEDEDELING VAN DE WIJKAGENT

Van onze wijkagente, Ria Bernardus, ontvingen we de volgende flyer met betrekking tot de jaarlijkse vuurwerkcampagne van de politie.

Flyer 20136 december 2013

KUNST voor de Essenpas

De winnaar van de kunstcompetitie voor de Essenpas, Karin Coolen, heeft op ons verzoek haar ontwerp verder uitgewerkt. Inmiddels zijn de plannen voor de de "vensters" op de uiteinden van de paden behoorlijk concreet en afgerond. Op dit moment zijn we in overleg over de toepassing van een aantal "vensters" op de ontmoetingsplekken, de kruispunten in het midden van het park. Karin gaat de komende tijd  op verschillende manieren de bewoners van de Essenpas betrekken bij het project. Dit moet er toe leiden dat in de "vensters" een aantal persoonlijke symbolen worden verwerkt die door omwonenden/wijkbewoners wortden aangedragen en/of ontworpen.
De planning is om het kunstwerk  in mei/juni 2014 af te ronden.


Zie hier de presentatie van Karin Coolen1.
En een aanvullend ontwerp voor de ontmoetingsplaatsen


10 november 2013

Activiteiten komende weken

- KLUSDAGEN HOFSTEDEPARK:
* zaterdag  16 november
* zaterdag 30 november

Kom ook helpen tijdens de Klusdagen! Het park is nog lang niet klaar en we hebben nog diverse grote en kleine klussen te doen. Zo moeten de afgestorven heesters en planten worden vervangen, gaan we verder met het aanleggen van hekken, banken en andere inrichting en treffen we voorbereidingen voor het gebruik van de ijsbaan in de grote wadi.
Elke 2e zaterdag vanaf 9:30 tot rond de lunch. Verzamelen bij de kastanjeboom naast de Hofstede.

Andere onderwerpen waar we het platform momenteel bij betrokken is:
- Overleg Bemmelse Polder: Het wijkplatform is in gesprek met K3 over het gebruik en inrichting van de Bemmelse Polder. Wij hebben aandacht gevraagd voor extra ontsluiting vanuit de Essenpas, gebruik van de polder door ruiters en hondenbezitters en de aanleg van beloopbare (struin) routes door de polder.

- Overleg met Driestroom over toekomst Pluktuin en theetuin

- Centrumplan Bemmel: inrichting Loostraat, kerk en Kinkel, JOP

- HerInrichting Ringdijkplein (bij schaakbord)

-  Parkeerproblematiek rond OBC-junior
 
Heeft u vragen, wensen of andere zaken die u aan het platform wilt voorleggen? Mail of bel ons of kom naar het volgende inloopspreekuur!


8 november 2013

KUNST voor de Essenpas gekozen!

Op zaterdag 26 oktober heeft de presentatie plaatsgevonden van de 4 overgebleven voorstellen voor de Kunst in de Essenpas. De vier kunstenaars hadden 6 weken de tijd gekregen om hun voorstel verder uit te werken, de financiele haalbaarheid te onderzoeken en een uitgebreidere presentatie voor te bereiden. Vanuit het wijkplatform hadden we ook geprobeerd hieraan zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven mety mails, een huis aan huis verspreide Nieuwsbrief etc.
De opkomst vanuit de wijk viel daarom toch een beetje tegen en in een relatief bescheiden gezelschap hielden de 4 kunstenaars elk hun verhaal. Waar de één erg goed was in het maken van een mooi verhaal met prachtige plaatjes, had de ander zich juist meer gericht op het maken van maquettes en detailuitwerkingen. Toen we na anderhalf uur konden afronden was wat het wijkplatform betreft geen enkel ontwerp favoriet. Elk van de voorstellen was direct geschikt om uit te voeren en als het gekunt had, zouden we ze alle vier wel willen hebben!
De aanwezigen werd gevraagd een enqueteformulier in te vullen met een rapportcijfer per ontwerp en eventueel ook op- of aanmerkingen.
Gezien de beperkte groep aanwezigen hebben we via de mail ook alle andere bij ons bekende huishoudens nog een kans gegeven een enqueteformulier in te vullen en zo kwamen er toch nog enkele tientallen reacties.
Op woensdag 30 oktober hebben vertegenwoordigers van de gemeentelijk Kunst Advies Commissie en wijkplatform vervolgens overlegd. Allereerst hebben we alle binnengekomen enqueteformulieren doorgenomen en vooral de op- en aanmerkingen besproken. Een aantal van die opmerkingen leverden weer nieuwe inzichten maar er viel nog geen duidelijke winnaar uit af te leiden. Uiteindelijk wam het moment van de waarheid: welk kunstwerk was nu echt de favoriet en wie krijgt de uiteindelijke opdracht.
Na lang wikken en wegen kwamen we er toch unaniem uit: het voorstel dat het meest inging op het aanwezige park en dáár invulling gaf waar het park net die afronding het meest kan gebruiken bleek favoriet. Het betreft het plan van Karin Coolen voor de "kasteelvensters" op de doodlopende uiteinden van de verharde paden en twee ontmoetingsplekken op de kruispunten van het park.
Ook de interactie die zij wil aangaan met de bewoners en omwonenden wat betreft de uitvoering sprak iedereen aan. Karin Coolen met haar ontwerp
Wel waren er in de enquetes veel opmerkingen gemaakt over de gekozen kleur: zeer fel lichtblauw. Ook het wijkplatform had op dat punt bedenkingen. Vandaar dat aan de winnares is aangegeven dat we op dit punt nog graag verder met haar van gedachten willen wisselen. Inmiddels hebben we daarover een gesprek gehad en gaat zij zich beraden over alternatieven. Begin december hopen we dan op de definitieve versie van het plan. Deze wordt dan in ieder geval op deze plaats bekend gemaakt.
De uitvoering van het kunstwerk is gepland voor het (vroege) voorjaar van 2014.

Ook op deze plaats willen we nogmaals onze dank uitdrukken voor iedereen die heeft bijgedragen aan dit traject. Bovenal de kunstenaars die hun creativiteit hebben ingezet om ons park net dat extra te geven waardoor het bijzonder kan worden. Maar ook alle bewoners die hun interesse hebben getoond door aanwezig te zijn, mee te praten of die een enqueteformulier hebben ingevuld. Tenslotte ook de gemeente en dan met name Mieke Bles, Yvonne Milder en Benno Arends van de gemeentelijke Kunst Advies Commissie!
 

9 oktober 2013

26 oktober: KIES DE KUNST VOOR DE ESSENPAS!

Op zaterdag 26 oktober worden alle bewoners van de Essenpas uitgenodigd om samen de kunst voor de Essenpas (Hofstedepark) te kiezen. Vanaf 11:00 uur bent u welkom in de ruimte van Driestroom (Hoefslag 28). Het is de bedoeling om samen met u één voorstel uit te kiezen voor realisatie en iedereen mag ook zijn/haar stem uitbrengen.

Bij de bouw van de wijk de Essenpas is een behoorlijk bedrag uit de grondopbrengsten gereserveerd voor kunst. Een groot deel van dat geld is afgelopen jaren in de algemene middelen van de gemeente opgegaan, maar €50.000 hebben we kunnen behouden voor kunst in onze wijk. Inmiddels heeft een aantal kunstenaars ideeën ingediend om kunst in het Hofstedepark of elders in de wijk te plaatsen. Een selectie van de voorstellen kunt u bekijken en de kunstenaars geven tekst en uitleg bij hun ideeën waarna iedereen zijn/haar voorkeur mag uitspreken dmv een stembriefje. De uitkomst van deze stemming zal een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke keuze voor het project dat de komende maanden zal worden uitgevoerd.
Kom dus ook en Kies de Kunst voor de wijk!
Op 26 oktober bent u welkom aan de Hoefslag 28 (Gebouw Hofstede, Driestroom)  vanaf 11:00 uur. 

9 oktober 2013

WELKOM Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven

Zoals u waarschijnlijk wel heeft meegekregen is sinds twee weken onze nieuwe burgemeester van Lingewaard in functie. Wat misschien niet iedereen weet is dat zij in de Essenpas is komen wonen. Één van de bewoners in haar straat wees ons op de komst van de burgemeester en stelde voor haar welkom te heten met een bloemtje namens de hele wijk.  Vorige week hebben Cor Hendriks en Etko Cretier haar thuis een boeket aangeboden namens het wijkplatform en daarmee ok namens de wijk. We werden uitermate gastvrij ontvangen en konden hierdoor iets uitgebreider kennis maken met mw. Schuurmans en haar partner. Zij waren erg enthousiast over de wijk maar ook over de prettige en gastvrije atmosfeer die zij al hadden ervaren.
Ook langs deze weg wensen wij mevrouw Schuurmans-Wijdeven veel succes in haar nieuwe baan!

 23 september 2013

GROOT SUCCES - Nationale BURENDAG Zaterdag 21 september was het Nationale Burendag. Ook in de Essenpas werd dit gevierd met een dag vol activiteiten in het Hofstedepark. Mede dankzij het mooie weer werd deze dag een groot succes. Heel veelwijkbewoners en nog veel meer kinderen kwamen deze dag naar het park om daar de informatiemarkt te bezoeken, de lekkere hapjes te proeven of om deel te nemen aan het kinderfeest. We hadden op maximaal 40 deelnemende kinderen gerekend maar het werden er uiteindelijk meer dan 70! 

De dag werd afgesloten met een kampvuur in de net aangeschafte vuurschaal. De kinderen konden brooddeeg en worstjes bakken boven het vuur terwijl er voor de volwassenen andere hapjes en drankjes beschikbaar waren. De dag werd een groot succes mede dankzij alle vrijwilligers en spontane helpers. Ook de komst van een groot dweilorkest zorgde voor heel veel extra sfeer.
Driestroom en het wijkplatform gaan in de toekomst zeker vaker evenementen in het park organiseren..
Foto's en filmpjes volgen spoedig.

17 augustus 2013

KLUSDAGEN Hofstedepark AUGUSTUS/SEPTEMBER

Ook de komende weken houden we weer KLUSDAGEN waarop we verder gaan met de aanleg van het Hofstedepark. Elke 2e zaterdag in augustus en september starten we weer om 9:30 en gaan we door tot rond de lunch. Uiteraard wordt er voor koffie met wat lekkers gezorgd.

De komende weken willen we de poorten en hekken afronden en vervolgens is het plan om de bankjes te plaatsen bij de jeu de boules banen en in het speelterreintje. In september hopen we de voetbaldoeltjes te kunnen plaatsen op het trapveld. Uiteraard zijn er ook andere klusjes te doen, zoals onkruid wieden, schoffelen en planten water geven.

De komende KLUSDAGEN zijn op
ZATERDAG 7 september
ZATERDAG 21 september (Deze dag is het Nationale BURENDAG en zijn er veel meer festiviteiten in het park!)
ZATERDAG  5 oktober
ZATERDAG 19 oktober

U kunt ook op andere momenten komen helpen, er is altijd genoeg te doen. Bijna degelijks loopt vrijwilliger Albert op het terrein. U kunt hem vragen of hij ergens hulp bij kan gebruiken. Albert kan u ook van gereedschap voorzien voor bv het schoffelen en wieden.


5 september 2013

Nationale BURENDAG 21 september!

Jaarlijks wordt er in heel Nederland een BURENDAG gevierd. Het doel van die dag is om buren en buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en samen activiteiten te ondernemen.
Voor het eerst doet ook de ESSENPAS mee aan de burendag. Er zijn die dag verschillende activiteiten voor jong en oud in en rond de wijk. We verwachten voor deze dag enige financiele ondersteuning te krijgen van het Oranjefonds. .

Bijzondere Klusdag
Het begint 's ochtend met een KLUSDAG. We starten als gebruikelijk om 9:30 en hopen deze keer wel op extra veel hulp. Als alles goed gaat, kunnen we die dag de bankjes bij de Jeu de boulesbanen plaatsen en misschien ook al de voetbaldoeltjes op het trapveld.

Licht en Vuurfeest
Vanaf 14:00 uur begint een programma voor de jeugd.
Alle kinderen vanaf ca. 4 tot 5 jaar uit de Essenpas (maar ook vriendjes/vriendinnetjes van buiten de wijk) zijn welkom. Op het veld rond de Kastanjeboom mogen zij hun tentje opzetten. Het is niet de bedoeling dat er overnacht wordt, maar de tentjes geven wel een echt "kamp"gevoel!
Enkele ouders en vrijwilligers hebben voor deze dag een heel programma in elkaar gezet met heel veel acticviteiten en leuke dingen om te doen.  Muziek maken, spelletjes en een speurtocht staan op het programma, maar ook een bezoek aan de kaarsenmakerij van de Hofstede. Waarschijnlijk komen er ook enkele pony's waarop een ritje kan worden gemaakt.
Als het donker wordt, gaan we licht en vuur maken. Op de muur rond de kastanjeboom worden   DUIZEND waxinelichtjes ontstoken en op het binnenterrein komt een flinke vuurkorf. Hier kunnen de kinderen hun eigen eten (zoals broodjes, worstjes, marsh mellows) bakken boven deze grote BBQ.  Kinderen kunnen vanaf 14:00 een KNIPKAART kopen waarmee zij aan het volledige programma kunnen deelnem,en, inclusief eten en drinken. Het programma van het Kinderfeest zal ook nog in een afzonderlijke flyer worden verspreid.

Vrijmarkt
In het park ter hoogte van het bruggetje naar de Hank houden we deze dag een VRIJMARKT. Iedereen uit de Essenpas (dus geen handelaren van buiten!) kan hier zijn overtollige spulletjes/speelgoed of opbrengst uit de tuin aan de man brengen. De Vrijmarkt start om 14:00 uur en eindigt om 17:00uur.
Enkele regels: Maximale oppervlakte per verkoper/gezin: ca. 2,5 bij 2,5 meter. En heel belangrijk: er mag geen materiaal worden achtergelaten bij vertrek.

Theetuin en Informatiemarkt bij Driestroom
Op het ommuurde terrein rond de Kastanjeboom richt Driestroom deze dag een Theetuin in. U kunt hier heerlijk zitten en genieten van iets fris of een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij. Rond het terrein staan verschillende informatiestandjes waar Driestroom, wijkplatform en enkele andere organisaties informatie verstrekken. Tegelijk kunnen ouders vanaf hierin de buurt blijven van hun kinderen die deelnemen aan het kinderprogramma. Gedurende de middag kunt u ondr leiding de Kaarsenmakerij van Driestroom bekijken en kunt u deelnemen aan een mini workshop Kaarsenpot maken (vooral leuk voor kinderen).

Jeu de boulestoernooi

Buurtbewoner
Ton Kremers en zijn vrouw organiseren deze middag weer een jeu de boulestoernooitje op de twee prachtige banen in het park. Als het goed is, zijn de bankjes dan net geplaatst zodat  er gelegenheid is om ook naar de prestaties van de anderen te kijken.
Het toernooi start 's middags om 15:00 en duurt tot ca. 17:30. U kunt zichvanaf 14:30 ter plekke aanmelden en Ton en zijn vrouw maken dan een indeling. Uiteraard zijn er weer wat aardige prijsjes te verdienen en krijgen alle deelnemende kinderen ook een versnapering.

Proost op het Hofstedepark
Iedereen die deze dag of eerder heeft meegeholpen bij het Hofstedepark is aan het einde van de dag welkom om gezamenlijk een glas te drinken op alles wat we tot nu toe hebben bereikt. Het park is nog lang niet klaar, maar in een half jaar tijd is toch al heel veel bereikt. Ook iedereen die van plan is in de toekomst te komen helpen is welkom, we rekenen uiteraard op nog veel meer helpende handen bij het vervolg van het project!
De drankjes staan klaar vanaf ca. 18:00 uur en uiteraard zorgen we ook voor wat hapjes. Voor de volwassenen is er geen complete BBQ, die is alleen voor de kinderen bedoeld die meedaoen aan het Licht en Vuurfeest.

Slecht weer
Het programma van Burendag is wel erg weersgevoelig. Bij slecht weer maken we gebruik van een grote tent, maar zal het programma mogelijk wel worden aangepast.

Sponsors
Nationale Burendag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en Douwe Egberts


22 juni 2013

KLUSDAGEN Hofstedepark JUNI / JULI

Dit weekend zijn we gestart met de eerste KLUSDAGEN in het Hofstedepark. Zaterdag 22/6 was er een prima opkomst en hebben we op verschillende manieren voortgang geboekt. Zo is het klaphek geplaatst bij het bruggetje richting Hank, is er op uitgebreide schaal water gegeven aan de zeer dorstige en soms al zieltogende heesters, bomen en struiken en is er op grote schaal gewied en geschoffeld. Verder is een start gemaakt met de aanleg van een water en electravoorziening in het park waarmee we de komende tijd veel gemakkelijker de planten water kunnen geven.

De komende 3 weken willen we elk weekend verder gaan, want er nog genoeg te doen: hekken plaatsen bij de ingangen, palen plaatsen bij de wijngaard, draden spannen in de hagen en de bankjes ingraven bij de jeu de boulesbanen. De KLUSDAGEN zijn elke vrijdagavond (vanaf ca. 18:30)  en elke zaterdag (vanaf 9:30)  tot medio juli. Alle hulp is welkom om wanneer je maar een uurtje tijd hebt! Uiteraard zorgen wij voor koffie met wat lekkers.


21 juni 2013

KUNSTPROJECT Essenpas > Informatieochtend 29 juni

Zaterdag 29 juni houden de Kunst Advies Commissie (KAC)  van de gemeente Lingewaard en het Wijkplatform Bemmel Oost een gezamenlijke informatieochtend over het Kunstproject in de Essenpas (voor meer info, zie hieronder). Deze informatieochtend is bedoeld voor kunstenaars die zich willen orienteren op dit project en eventueel willen meedoen aan de daaraan gekoppelde competitie. Tijdens de bijeenkomst wordt meer tekst en uitleg gegeven over de wijk, het Hofstedepark en het kunstproject.
De KAC zal aangeven wat de randvoorwaarden en spelregels voor het kunstwerk, maar ook hoe de verdere procedure in elkaar zit.
Vervolgens is het de bedoeling om de locatie te bekijken en daarbij een indruk van het park en de omliggende wijk te krijgen.

De bijeenkomst start om 10:30 en duurt tot uiterlijk 13:30. Een mail vooraf met bericht van uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
info@wijkplatformbemmeloost.nl

5 juni 2013

Informatie mbt KUNSTPROJECT Essenpas

In de bijlage treft u een uitgebreide  notitie m.b.t.  het KUNSTPROJECT ESSENPAS. Hierin wordt zowel terug gekeken naar de tot standkoming van dit project, als vooruit gekeken naar de procedure waarlangs we willen komen tot een verantwoorde keuze voor één of meer kunstuitingen in onze wijk. Op 29 juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de  Kunst Advies Commissie (KAC)  van de gemeente Lingewaard en het wijkplatform ten behoeve van de geïnteresseerde kunstenaars. Wanneer u zich vooraf aanmeldt bij wijkplatform of bij de KAC ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Na deze bijeenkomst volgt er een periode van bijna 2 maanden waarin ideen en voorstellen kunnen wortden ingediend. Begin september maken KAC en wijkplatform een eerste selectie waarna enkele voorstellen eind september de gelegenheid krijgen zich uitgebreider aan de inwoners van de wijk voor te stellen. De inwoners krijgen ook een stem in de keuze van het winnende ontwerp.

Klik hier voor de notitie: Stand van zaken Kunstproject 1/6/13

20 mei 2013

Woensdag 29 mei DOEDAG met WaardWonen

Op woensdag 29 mei houdt WaardWonen de jaarlijkse DoeDag waarbij de medewerkers van WaardWonen op vertschillende plaatsen aan de slag gaan ten behoeve van het algemene belang. Uiteraard richt men zich daarbij vooral op locaties van WaardWonen. Aangezien WaardWonen zowel eigenaar is van een deel van de Hofstede als van een groot aantal huizen in de wijk De Essenpas kwam het project in het Hofstedepark ook in aanmerking voor de DoeDag. Deze dag komen 5 medewerkers ons helpen met het plaatsen van hekwerken, klaphekken en het plaatsen van palen. In samenspraak met WaardWonen was eigenlijk gekozen voor de plaatsing van 4 bankjes bij de Jeu de boulesbanen die door WaardWonen worden geschonken, maar de leverancier heeft ons gemeld vertaging in de levering te hebben waardoor deze pas na 29/5 worden afgeleverd.
Deze dag hopen we ook op uw hulp! U bent van harte welkom om te helpen vanaf 9:00 uur bij de kastanjeboom naast de Hofstede.


18 mei 2013

Voortgang Kunstproject Hofstede

Al eerder schreven we hier over het kunstbudget dat aan de wijk de Essenpas is toegewezen. De Kunst Advies Commissie (KAC) van de gemeente werkt hierbij samen met het wijkplatform om in de loop van dit jaar te komen tot de verkiezing van een winnend ontwerp voor een kunstobject in het Hofstedepark. Door alle drukte van de aanleg van het park hebben we als wijkplatform de afgelopen maanden dit traject wat weinig aandacht gegeven, maar dat gaat de komende tijd veranderen. Het is de bedoeling dat er binnenkort een rondleiding in het park gaat plaatsvinden voor alle kunstenaars die interesse hebben in dit project. Zij kunnen dan ter plekke een indruk krijgen van wijk, park en omgeving en ook van de ideen die wij tot nu toe hierover hebben. Er volgt dan een periode waarin ontwerpen kunnen worden ingezonden. Het hoeven nog geen volledig uitgerwerkte ontwerpen te zijn, maar vooral schetsen en beschrijvingen die het idee goed weergeven. Wijkplatform en KAC maken daaruit een selectie van enkele kunstenaars die gevraagd worden hun idee verder uit te werken. Deze uitgewerkte plannen willen we ten toonstellen in het gebouw Hofstede waarna iedereen uit de wijk deze kan bekijken en een voorkeur kan aangeven. Zo willen we uiteindelijk tot een breed gedragen keuze komen waarna de opdracht tot uitvoering gegeven kan worden. Uiterlijk in het voorjaar van 2014 willen we het kunstwerk gerealiseerd hebben.

Bent u kunstenaar of kent u een kunstenaar die interesse kan hebben in dit project? Stuur dan een mail aan het wijkplatform (info@wijkplatformbemmeloost.nl) of aan de KAC van de gemeente Lingewaard (Y.Milder@lingewaard.nl).
 
4 mei 2013

Bemmel heeft zijn eerste wijngaard!

Over een paar jaar een echte Côte du Essenpas proeven?  Wie weet wordt het werkelijkheid. Vandaag hebben we uiteindelijk 44 prachtige druivenstokken van het ras Nero gepland in het Hofstedepark. Het zijn al wat oudere planten van ca. 9 jaar oud zodat het veldje direct al oogt als een echte wijngaard. De palen en draden volgen later. Deze druiven zijn met forse korting beschikbaar gesteld door Domein Hof te Dieren, wijngaard (zie hun website: www.domeinhoftedieren.nl
Wijngaard Hofstedepark

2 mei 2013

Hofstedepark:  Aanleg WIJNGAARD

Afgelopen dagen zijn een aantal mensen al heel druk geweest met het rapen van stenen en scherven en het bijknippen van de wilgentenenhaag. Hulde daarvoor!

AANLEGGEN WIJNGAARD!
Zoals vorige week al aangekondigd willen we de komende dagen de wijgaard aanleggen. Dat betekent vooral het graven van bijna 40 grote gaten en het plaatsen van de ruim 9 jaar oude druivenstokken. or vrijdagavond en zaterdag een gemotoriseerde grondboor gehuurd waarmee de gaten kunnen worden geboord. De grond is namelijk keihard en vol met grind en puin dus met de hand is dit bijna niet te doen.

Vanavond: donderdag 2 mei
Nu hadden we voor vanavond ook al aangekondigd te beginnen, maar blijkt de bezetting vanuit het wijkplatform wel heel erg dun: de vaste kern is grotendeels verhinderd en zelf ben ik pas tussen 20:00 en 20:30 aanwezig. Ik breng dan wel de druivenstokken mee die we nog even een dagje in het water zetten.

Iedereen die vanavond wel kan is uiteraard weer van harte welkom: het zou mooi zijn als het laatste stukje vlechtwerk kan worden aangelegd en er nog een keer een raapactie van puin en scherven kan plaatsvinden. (Denk daarvoor aan een emmer en/of kruiwagen!). De eerste die vanavond aanwezig is, kan misschien de anderen even op de hoogte brengen en kijken welke klus als eerste kan worden aangepakt. Verzamelen in de buurt van de Kastanjeboom.

Vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei
Morgenavond zijn we met meer mensen en willen we ook echt de eerste serie druiven in de grond krijgen. Zaterdag gaan we daarmee verder tot alles in de grond zit. Verder zullen we zaterdag ook een dompelpomp inzetten om vooral de boompjes water te geven.

WATER!
Afgelopen dagen heeft het gelukkig een paar keer geregend maar de grond blijft nog steeds heel erg droog. Jonge net geplante planten hebben het daar extra moeilijk mee. We hopen daarom dat met name de bewoners van de Hofstede bereid zijn om zo nu en dan de planten direct voor hun voordeur (en dan vooral de rozen en de Hortensia's) water te geven. Alvast dank! 


20 april 2013

Stand van zaken Hofstedepark, plannen komende weken

Inzaaien grasvelden
Eerder deze week heeft de firma Schouten het gehel terrein en ook het trapveld in de wadi ingezaaid met graszaad. Deels zijn ook bijzondere bloemenmengsels toegevoegd die ons door de firme Barenbrug (Oosterhout/Nijmegen) om niet beschikbaar zijn geteld.
De komende weken hopen we op goed groeizaam weer zodat het hele terrein zo spoedig mogelijk een groene uitstraling gaat krijgen. Uiteraard hopen we wel dat iedereen NIET buiten de paden gaat lopen. Het gras heeft zeker een week of 6 nodig om goed aan te slaan.

We vragen daarbij vooral aandacht voor het trapveld: blijf svp van het veld totdat we het officieelopenen en probeer de boodschap ook over te brengen aan uw kinderen of kinderen die u op het terrein ziet spelen.

Snoeien wilgentenen
Afgelopen week hebben we met een aantal vrijwilligers ook de wilgentenen afzetting rond het beoogde speelterreintje gevlochten. Nu moet echter de afscheiding nog worden ontdaan van alle zijtakken die uitsteken. Wilt u een uurtje wat doen in het park, dan kunt u met een snoeischaar aan de slag. Svp afgeknipte takken opruimen achter de muur.

Hekwerken
Deze week hebben we bepaald welke hekwerken er worden aangeschaft. De bestelling zal komende dagen plaatsvinden. Zodra deze worden geleverd kunnen we weer met een flinke ploeg aan de slag om ze te plaatsen. Wordt vervolgd!

Bankjes
Ook de bankjes voor de jeu de boulesbanen worden deze week besteld. Inmiddels is zeker dat ook WaardWonen hiervoor een bijdrage gaat leveren: op 29 mei komen een aantal medewerkers van WaardWonen tijdens hun jaarlijkse DoeDag helpen met het plaatsen hiervan. WaardWonen levert ook een financiele bijdrage en we gaan die dag nog een aantal klussen oppakken. Vrijwilligers zijn die dag ook van harte welkom!

Wijngaard
In het park komt ook een kleine wijngaard met ca. 40 druivenstokken van blauwe druiven. Het gaat om ca. 8 jaar oude stokken uit de wijngaard Domein Hof te Dieren die worden vervangen door witte druiven. In ons park worden 3 rijen gepland op professionele wijze.
Het planten van de druivenstokken is een flinke klus waarvoor we uiteraard weer vrijwilligers zoeken. We moeten de plantgaten graven, de planten planten maar ook palen en draden plaatsen.
Plantdagen:
- donderdag 2 mei (vanaf 18:30)
- vrijdag 3 mei (vanaf 18:30)
- zaterdag 4 mei (vanaf 9:00 tot ca. 14:00 uur)


7 april 2013

Verslag opening Hofstedepark bij Huissen TV

Tijdens de opening van het park door burgemeester De Vreeze en wethouder Telder heeft Huissen TV een live verslag gemaakt gevolgd door een interview met Etko Cretier, voorzitter van het wijkplatform. Zie hier het item op ons YouTube kanaal.

Opening Hofstedepark

7 april 2013

Zaterdag 6 april, PLANTDAG 5-  met wijkbewoners

Afgelopen zaterdag was de 5e plantdag in het park. Deze keer niet zo'n grote opkomst, waarschijnlijk omdat niet veel mensen de aankondiging hadden meegekregen (alleen via de mail, n
Afgelopen zaterdag was de 5e plantdag in het park. Deze keer niet zo'n grote opkomst, waarschijnlijk omdat niet veel mensen de aankondiging hadden meegekregen (alleen via de mail, niet in de Nieuwsbrief).
Toch hebben we weer een flinke stap voorwaarts gemaakt en voor iedereen goed zichtbaar: de kruidentuin is voorzien van buxushaagjes en deze vormen de eerste echt groene invulling van het terrein. Vervolgens is het vlechtwerk rond de jeu de boules banen afgerond. En vanwege het alsmaar aanhoudende droge weer, zijn we begonnen met sproeien en watergeven van het plantgoed.
De firma Schouten heeft afgelopen vrijdag het terrein geploegd en gefreesd zodat het nu klaar ligt om ingezaaid te worden.

Komende zaterdag 13 april gaan we weer verder met wilgentenen vlechten. Alle hulp is zeer welkom!
Start: zoals gebruikelijk om 9:00 uur bij ommuurde deel/kastanjeboom
We zorgen weer voor koffie/thee/fris en wat lekkers en we gaan weer door tot ca.13:00 uur


3 april 2013

Reserveer zaterdag 1 juni 2013:
JEU DE BOULES  toernooi in Hofstedepark

Nu onze wijk over twee echte jeu de boules banen beschikt, moeten die uiteraard ook worden gebruikt. Ton Kremers, medewijkbewoner, heeft daarom het initiatief genomen om een eerste jeu de boules toernooi te organiseren.
Meer informatie volgt later, maar de datum is al wel vast geprikt: zaterdag 1 juni. 
Wilt u helpen of wilt u meer informatie: Mail aan Ton Kremers


27 maart 2013

Zaterdag 30 maart, PLANTDAG 4 -  met wijkbewoners

Zaterdag 30 maart was de  vierde Plantdag, de tweede met bewoners van de wijk. Minder koud dan een week eerder, al was het bepaald nog geen voorjaarsweer. Om 9:00 uur verzamelden de eersten zich in de verwarmde ruimte van Driestroom en na uitleg van Hendri Peters ging men aan de slag. Gaandeweg de morgen werd het steeds drukker en uiteindelijk zijn deze ochtend meer dan 35 volwassenen en kinderen voor korte of langere tijd komen helpen. Ook aanwezig waren een aantal leerlingen van het OBC in het kader van hun maatschappelijke stage. Aan het einde van de ochtend zaten alle heesters, struiken en vaste planten  in de grond en werd er eendrachtig gestart met het vlechten van wilgentenen. Tegen één uur waren alle aanwezige wilgentenen verwerkt en na een korte lunch werd de dag afgerond. Wederom een zeer geslaagde Plantdag. 
4e Plantdag

>  Zie hier een foto impressie van de 4e plantdag
 

25 maart 2013

Hofstedepark GEOPEND!

Maandag 25 maart is het Hofstedepark geopend door burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Kees Telder. Dat deden ze door eerst samen met leerlingen van de Joannesschool de laatste twee knotwilgen te planten die het park aan noord- en zuidzijde omzomen. Vervolgens verwijderde de burgemeester met hulp van cliënten van Driestroom Dagbesteding het hek dat het nieuwe bruggetje naar het park afsluit. Dat wethouder Telder daarbij werd aangezien voor de burgemeester leidde tot veel hilariteit, in het bijzonder bij de echte burgemeester, die deze dag zijn ambstketting was vergeten!
De ceremonie werd bijgewoond door diverse bewoners, clienten en andere belangstellenden en ook de pers was ruim aanwezig. Zie bijgaande links naar verslagen in De Gelderlander, De Nieuwe Krant en een uitgebreid verslag en interview bij Huissen TV.

Overigens gebeurde er deze dag nog wel meer dan alleen de opening: een groep oudere leerlingen van de Joannes Praktijkschool kwam onder leiding van hun docent, de concierge en met hulp van enkele vrijwilligers van het wijkplatform de knotwilgen planten. Door de vorst was de bovenlaag van de grond stevig bevroren, dus moest er hard worden gewerkt om ruime gaten te graven voor de wilgen, maar in record tijd werden de meer dan 30 wilgen geplant. In enkele uren werd het terrein daarmee een stuk "aangekleder". Wanneer u langs het park rijdt, kan u de mooie takkenkleur van deze wilgen dan ook niet ontgaan. Nog voor de lunch konden de jonmgens en één meisje aan de slag met de eerste beukhaag: ook die stond in no time in de de grond.

Da de openingshandeling was er voor alle aanwezigen warme chocolademelk met appeltaart, aangeboden door Driestroom.

Zie hier een fotoalbum van de opening


23 maart 2013

Eerste PLANTDAG groot succes

Stervenskoud was het, maar ook hartverwarmend! De eerste plantdag in het Hofstedepark kreeg te maken met een ijskoude stormwind uit het oosten, een temperatuur rond het vriespunt en een gevoelstemperatuur dik onder nul. En toch verschenen ze, tientallen inwoners van de wijk, jong en oud en gewapend met schop en kruiwagen. Verzameld werd in een verwarmde ruimte van Driestroom waar Hendri Peters uitleg gaf over de plannen voor de dag en instructies hoe om te gaan met het kwetsbare plantgoed. Vervolgens ging iedereen in twee groepen aan de slag, een deel starte met het planten van honderden rozenstruiken aan de oostzijde van het gebouw, de andere groep ging naar de wadi voor het aanplanten van een haag van 1300 heesters als natuurlijk hek rond het trapveld. Rond 11:00 uur werd gepauzeerd en kon iedereen even bijkomen met koffie, thee of limonade en wat lekkers. Daarna ging men weer voortvarend verder en al snel was het planten van de rozen afgerond. Iedereen kwam nu helpen in de wadi en tegen één uur gingen de laatste struiken in de grond en was de klus voor vandaag afgerond. Gezamenlijk werd hierna geluncht waarna we een beetje koud maar erg voldaan naar huis gingen. De eerste Plantdag was naar ons idee een geweldig succes!
Eerste Plantdag: rozenstruiken aan de oostzijde
Daarom voor alle vrijwilligers van deze dag: Dank voor jullie aanwezigheid en hulp! Tevens dank aan Schouten Groencultuur voor de bijzonder prettige wijze van samenwerking en begeleiding deze dag!

Eerste plantdag:  aanleg haag rond trapveldje


Zie de uitgebreide fotoreportage van de eerste Plantdag22 maart 2013

UITNODIGING:  Afronding 1e fase Hofstedepark
maandag 25 maart 13:30-14:30

De eerste fase van de aanleg van het Hofstedepark is bijna afgerond en de tweede fase gaat beginnen. In de eerste fase is door de aannemer al het grond en graafwerk verricht, zijn paden en andere structuren aangebracht en is het speel/trapveld in de wadi aangelegd. In de tweede fase wordt het terrein ingericht met beplanting. Naar ons idee een mooi moment om iets uitgebreider te vieren. Dat gaan we doen op maandag 25 maart.
Die dag komt een groep scholieren van de Joannesschool naar de Essenpas om ons te helpen met het planten van o.a. twee rijen knotwilgen. Ze starten rond 10:30 en gaan door tot in de middag.
Rond 13:30 krijgen zij hulp van de burgemeester van Lingewaard, dhr. De Vreeze, en wethouder Kees Telder. Beiden gaan helpen met het het planten van enkele wilgen.
Om 14:00 uur volgt dan de officiële handeling: de opening van de nieuwe bruggetje naar het park door de burgemeester samen met een aantal cliënten van Driestroom Dagbesteding. Voor deze gelegenheid hebben we ook de pers uitgenodigd. 

Zie bijgaand persbericht / uitnodiging.


11 maart 2013

Plantdagen Hofstedepark > Helpt u mee?

De aanleg van de eerste fase van het Hofstedepark nadert zijn einde. Het bruggetje ligt op zijn nieuwe plek en in het terrein zijn de paden en vlakken inmiddels goed herkenbaar. De weer ingevallen vorst en vooral de overvloedige regen van afgelopen zaterdag levert nog wel problemen op voor het inrichten van de wadi, maar we hopen dat de werkzaamheden deze week of begin komende week kunnen worden afgerond.
Dat betekent dat we op korte termijn kunnen beginnen met fase 2: de beplanting van het terrein. Door het weer is de aannemer later begonnen dan we hadden gehoopt, waardoor er nog maar een korte periode resteert voor het "plantseizoen". Extra reden dus om iedereen op te roepen om te komen helpen!

Voor alle dagen geldt dat u uiteraard tot niets verplicht bent en echt niet de volle tijd hoeft te blijven. Ook als u maar een uurtje kunt komen zijn we daar heel erg blij mee. Op alle dagen geldt dat we beschikken over een afdak om te schuilen bij regen en voor koffie/thee etc wordt gezorgd. U hoeft zelf alleen een goed humeur en wat tuingereedschap (schop/spade, hark eventueel kruiwagen) mee te brengen.

Woensdag 20 maart -  Nationale Boomfeestdag    > AFGELAST!!!
In verband met de weersomstandigheden en de daardoor vertraagde werkzaamheden van de aannemer was het onmogelijk om ons deel van de Nationale Boomfeestdag op 20 maart door te laten gaan. Tot onze teleurstelling (en van ca. 200 basisschool leerlingen) bleek verschuiven van de plantdag ook niet mogelijk.  (updated)

Zaterdag 23 maart - eerste Plantdag samen met de bewoners (9:00 - 15:00)
Deze eerste dag richten we ons allereerst op het rozenperk aan de oostzijde van de Hofstede . Verder gaan we ook aan de slag in de wadi: de haag rond het speel/trapveld had eigenlijk afgelopen woensdag al gepland zullen zijn door ca. 200 schoolkinderen maar de wadi was niet tijdig gereed. We verwachten deze dag alsnog een deel van de 1300 heesters in de grond te zetten.

Maandag 25 maart - Tweede Plantdag
                                      Officiele afsluiting 1e fase en start 2e fase  (10:30 - 15:00)

Vanaf 9:00 komen er vrijwilligers uit Bemmel en omstreken helpen met het planten van beukhagen en knotwilgen. Om 10:30 komen 16 jongeren van de Joannes praktijkschool (bij De Ward) met hun docent om ons te helpen. In de ochtend beginnen zij met het plaatsen van de knotwilgen aan de noord- en zuidzijde van het terrein. Als die klus is afgerond kunnen we verder met het planten van beukhagen rond de Pluktuin van Driestroom Dagbesteding en eventueel het vlechten van de wilgentenen afscheidingen.
Geluncht wordt op het terrein waarbij Driestroom ons gastvrijheid biedt. Om 13:30 hebben we de burgemeester en wethouders uitgenodigd om met eigen ogen te komen kijken naar het project. Cliënten van Driestroom Dagbesteding openen samen met de burgemeester om 14:00 het hek van de nieuw geplaatste brug waarmee we officieel de eerste fase van de aanleg afsluiten! Iedereen is hierbij van harte welkom en uiteraard maken we het feest compleet met taart en een drankje voor alle aanwezigen!  Voor alle duidelijkheid: iedereen is welkom!

Woensdag 27 maart -  Derde plantdag (8:30 tot ca. 15:00)
Opnieuw komt een groep leerlingen van de Joannes Praktijkschool ons helpen. Deze keer een jongere groep die weer aan de slag kunnen met het planten van beukhagen
rond de pluktuin en de kruidentuin. ook gaan we verder met het vlechten van de wilgentenen afscheidingen. We kunnen die dag nog zeker nog vrijwilligers gebruiken die de kinderen begeleiden en helpen bij het planten. Wilt u meehelpen?  Stuur even een mailtje met uw gegevens.

Zaterdag 30 maart - Vierde Plantdag samen met de bewoners (9:00- 15:00)
Net als een week eerder hopen we deze dag op hulp van zoveel mogelijk bewoners van de wijk. Deze dag gaan we ons allereerst richten op de westzijde van het gebouw de Hofstede.  Daarna gaan we verder met het planten van de resterende rozenstruiken, haag en perken. Eventueel kan er ook al een start worden gemaakt met de kruidentuin. Rondom de perken komen lage buxushaagjes en we kunnen al wat planten en kruiden in de perken zelf aanplanten. Uiteraard gaan we ook verder met het vlechten van de wilgentenen omheining.

Op dit moment hebben we nog geen gedetailleerd plan voor de maanden april en mei maar globaal weten we al wel wat ons dan te doen staat:
- plaatsen klaphekken bij de ingangen
- plaatsen hekwerk aan noord en zuidzijde
- aanleggen wijngaard
- inrichten trapveld met voetbaldoelen
- plaatsen pingpongtafel
- starten met het eerste onderhoud (grasmaaien!)
- vervolg kunstproject

* De boomgaard met hoogstamfruit wordt in de winter van 2013/14 aangelegd
* Ook de ijsbaan gaan we in het najaar verder perfectioneren.

Vragen, opmerkingen of iets anders te melden?  Laat het ons weten via de mail: info@wijkplatformbemmeloost.nl of bel even: 06- 2258 3470 !


25 februari 2013

Voortgang Hofstedepark

De eerste week van de aanleg van het Hofstedepark zit er op. Er is al een enorme hoeveelheid grond verplaatst van het terrein naast de Hofstede naar de wadi. In de wadi wordt de grond op een later moment nog verplaatst en gemengd met de bestaande ondergrond, zodat er geen gescheiden grondlagen ontstaan. Om dat goed te kunnen mengen moet de wadi eerst nog wat verder droogvallen, zodat een grote graafmachnie er kan rondrijden.
De aannemer heeft vandaag een aantal mantelbuizen in de grond gelegd waardoor later electriciteitleidingen en waterbuizen kunnen worden gelegd. De volgende stap is het opbrengen van de verschillende lagen voor de halverharding op paden, de jeu de boulesbaan en bij de kruidentuin. Inmiddels is ook een deel van de opsluitbanden geplaatst.
De aannemer schat nog tot medio maart bezig te zijn met het verder inrichten en inzaaien van het terrein. Direct daarna start de fase waarin we de hulp van iedereen heel goed kunnen gebruiken: het planten van bomen, heesters en hagen.
Jeu de boulesbanen aanleg
Tijdens de Nationale Boomfeestdag (Boomplantdag) op woensdag 20 maart
komen kinderen van groep 7 en 8 van meerdere scholen de hagen inplanten rond het nieuwe trapveld in de wadi. We hopen hierbij op hulp en steun van u als bewoner van de wijk. De kinderen brengen zelf een sschep mee maar in de praktijk blijkt enige hulp en toezicht van volwassenen altijd erg welkom.
Het plan is om rond die datum ook met leerlingen van de Joannus praktijkschool aan de slag te gaan. Deze kinderen zijn al wat ouder en worden ook opgeleid voor werkzaamheden in het groenbeheer. Samen met hen willen we een deel van de bomen planten, met name de knotwilgen.
Intussen hopen we van Lingewaard Natuurlijk een partij wilgentenen over te nemen die we gaan gebruiken voor het vlechten van afscheidingen rond jeu de boulesbaan en de speelplaats. Ook hiervoor hopen we weer op uw hulp!
Wadi wordt gevuld22 februari 2013

Tekeningen Werkzaamheden Hofstedepark en Wadi

We hebben de technische tekeningen van Hofstedepark en wadi op het raam van Driestroom Dagbestedingen gehangen. Deze zijn van buitenaf goed te bekijken, zodat u kunt zien waar de aannemer nu mee bezig is.

Wilt u meer tekst en uitleg, kom dan naar de volgende vergadering van het wijkplatform op dinsdag 5 maart.


18 februari 2013

Nieuwsbrief 2013, nummer 1

Vandaag is ook de eerste Nieuwsbrief van 2013 verschenen. Na een aantal jaren zonder Nieuwsbrief gaan we dit communicatiemiddel weer intensief gebruiken.
De Nieuwsbrief wordt deze week huis aan huis bezorgd in de Essenpas, hij bevat namelijk alleen informatie voor deze wijk. Zie hier de pdf-versie.18 februari 2013

Werkzaamheden Hofstedepark begonnen!

Na jaren wachten is het eindelijk zo ver. Vandaag, maandag 18 februari, is de firma Van Dalen eindelijk begonnen met de eerste fase van het Hofstedepark!
Start aanleg Hofstedepark

Start aanleg Hofstedepark2

Allereerst wordt de volledige bovenlaag van het terrein gefreesd en de padenstructuur uitgegraven. Zodra de wadi nog wat verder is drooggevallen wordt de afgegraven grond naar de wadi overgebracht en daar met de huidige bovenlaag worden gemengd. De komende weken worden de paden aangelegd, de jeu de boules banen en ook de verhardingen voor de pluktuin van Driestroom. Het bruggetje tussen Hank en Dijkstraat wordt verplaatst naar de Hofstede en in de wadi wordt een egaal trapveld aangelegd.
Wilt u meer weten wat er gaat gebeuren of misschien zelf ook helpen? Kom naar é
 
16 januari 2013

Helaas geen ijsbaan

Omwonenden hebben het waarschijnlijk al gezien: de ijsbaan in de grote wadi is helaas geruïneerd, eerst door de sneeuw en vervolgens door een aantal al te enthousiaste kinderen.
Wekenlang stond de wadi vol water maar net voor de vorst was hij in enkele dagen bijna drooggegevallen. Vandaar dat we op zaterdag 12 januari de afvoeren van de wadi hebben afgesloten en de beide delen hebben laten vollopen met het water uit de sloot rond de Hofstede. Nog in de nacht van zaterdag op zondag vroor vrijwel het hele oppervlak dicht en alles zag er gunstig uit. Helaas was de vorst de eerste dagen niet erg streng en de aangroei van het ijs verliep langzaam. Maandag was het nog lang niet dik genoeg om mensen te kunnen dragen.
En toen kwam in de nacht van maandag op dinsdag de sneeuw. Het dunne ijs werd afgeschermd door een isolerende laag waardoor de aangroei vrijwel stopte. Sneeuwruimen was helaas ook nog niet mogelijk. Diezelfde dag konden een aantal kinderen niet langer wachten en zijn op (en door) het ijs gaan wandelen. Het resultaat: een spoor van gaten en richels en door het gewicht van de sneeuw kwam het water van onder het ijs nu op de bovenkant en veranderde de sneeuw in ruwe borstplaat.

Woensdag 16/1 hebben we nog een ultieme poging gedaan het ijs weer glad te krijgen door een nieuwe lading water in de wadi te laten. Het plan was om zo de bevroren sneeuw/waterlaag en de oneffenheden van de wakken af te dekken zodat de verwachte strenge vorst van komende nacht er toch nog een mooie ijsbaan van zou kunnen maken. En dat leek warempel ook te gaan lukken.
Totdat ..... het woensdagmiddag werd en de kinderen vrij zijn van school. Massaal gingen ze op zoek naar ijspret. Natuurlijk is het dan leuk om te kijken of het ijs al sterk genoeg is (niet dus) en om er dan zoveel mogelijk gaten in te trappen. Zelf zijn we ook kind geweest dus dat snappen we wel. Maar jammer is het wel, want hiermee is in één uur tijd de baan voor deze vorstperiode definitief gemold. Inmiddels is het ijs sterk genoeg, maar serieus schaatsen is deze vorstperiode niet meer mogelijk.
20130116 Kapotte IJsbaan
Conclusie:
* sneeuw en ongeduldige kinderen kunnen veel roet in het eten gooien
* kinderen denken nu eenmaal alleen in het nu en geen dagen vooruit
* we zijn een openbare en onafgeschermde ijsbaan en dan loop je het risico op voortijdige ijspret

Update 21/1: een gedeelte van de wadi blijkt toch voldoende vlak om te kunnen schaatsen en liefhebbers hebben dit deel min of meer geschikt weten te maken voor beperkt gebruik.

16 Januari 2013

Actuele zaken

Tijdens de vergadering van ons wijkplatform op dinsdag 15 januari zijn diverse zaken de revue gepasseerd:
- Voortgang Hofstede park
De aannemer Van Dalen heeft het begin van de werkzaamheden voorlopig twee weken opgeschoven. De planning is nu week 5 voor de start. Waarschijnlijk wordt begonnen met de verplaatsing van het bruggetje tussen Hank en Dijkstraat naar de westkant van het park. Daarna volgt grootschalig graafwerk en verplaatsing van grond uit het park naar de wadi. Tenslotte worden in het park de halfverharde paden, de jeu de boulesbanen worden aangelegd en een aantal ingrepen in de bestrating aan de noord- en zuidzijde.
- Bezoekers
Deze vergadering werd bezocht door enkele omwonenden die zich lieten voorlichten over de precieze plannen. Men was enthousiast en tevreden over de actuele plannen en zij adviseerden ons om een toch vooral weer een Nieuwsbrief uit te brengen om meer bewoners op de hoogte te brengen.
We waren blij met de belangstelling en daarom de oproep aan ieder: Kom naar onze vergadering in het gebouw Hofstede. Voorlopig hebben we elke 14 dagen een bijeenkomst, de ene keer op dinsdagavond, de volgende keer op woensdagavond (vanaf 19:30).
- Nieuwsbrief
Een Nieuwsbrief zat al in onze plannen en wordt nu binnen 14 dagen gemaakt en verspreid. Zo willen we niet alleen
de hele wijk op de hoogte brengen van wat er gaat gebeuren, maar ook veel meer mensen betrekken bij de uitvoering. Vooral vanaf maart dit jaar willen we  regelmatig met vrijwilligers in het terrein aan de slag. planten en heesters moeten de grond in, hekwerken getimmerd of gevlochten en er wordt zelfs een klein wijngaardje aangelegd. Alleen met hulp van veel wiukbewoners gaat dit lukken dus we rekenen op iedrs steun!
- Kunstbudget
Donderdag 24 januari is er een politieke avond van de gemeente. Daar zal ook worden gesproken over de toewijzing van het resterende Vinex-kunstbudget aan de wijk Essenpas. Twee weken later volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Als het voorstel van het college wordt gevolgd, wordt dit budget nu definitief aan de Essenpas toegewezen ter afronding van de wijk. Het Vinex-kunstbudget is ontstaan tijdens de bouw van de wijk, een klein percentage van de opbrengst is toen voor kunst in de openbare ruimte gereserveerd. Afgelopen jaar bleek hiervan nog ca. €231.000 in een reserve aanwezig. Vanwege de grote financiele nood van de gemeente is hiervan €181.000 in de algemene middelen van de gemeente gestort en de laatste €50.000 is nu alsnog beschikbaar voor onze wijk.
Wijkplatform en gemeentelijke kunstcommissie zijn in gesprek om te kijken hoe dit geld (na akkoord van de gemeenteraad) zo kan worden besteed, dat het de wijk en ons plan rond de Hofstede ten goede kan komen.
Hoe de kunst er uit komt te zien en wat er wordt gedaan is nog helemaal open, dus wanneer u een goed idee heeft,horen we dat graag.
- Centrumplan
De gezamenlijke Bemmelse platforms zijn betrokken bij enkele wijkoversteigende onderwerpen. Één daarvan is de afronding van het centrumplan. Eind januari gaan we daarover weer in gesprek met de gemeente. De wensen van de platforms zijn o.a. dat de Loostraat (tussen Markt en Lidl) als een gelijkvloers plateau wordt aangelegd. Zo ontstaat een veel ruimer plein bij festiviteiten en kan de auto op dat stukje weg ook als gast (woonerf) worden behandeld.
Een andere wens waar we samen met de gemeente naar kijken is een moderne openbare toiletvoorziening in het centrum.
- JOP
Nog zo'n wijkoverstijgend onderwerp is de JOP (
Jongeren Ontmoetings Plek). Al meer dan 10 jaar wordt geprobeerd zo'n JOP ergens in Bemmel te creeëren. Jongeren, jeugdwerk maar ook politie zijn daarvan groot voorstander. Telkens als het bijna rond is, komt er weer een kink in de kabel en schuift de uitvoering weer op. De huidige plannen gaan uit van een JOP op het Kinkelplein (naast de jeu de boulesbanen) en die zijn nu in een vergevorderd stadium. Sinds enkele maanden is de SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) verantwoordelijk voor de voortgang. Eind januari vindt hierover weer een overleg met jongeren, politie en wijkplatforms plaats.


16 Januari 2013

WERK IN UITVOERING: Stratenmaker!

De gemeente heeft ons laten weten in de komende weken groot onderhoud aan diverse wegen te gaan plegen. De volgende straten in Oostervelden en Essenpas worden daarbij aangepakt:


Werk in Uitvoering 2013

1 Januari 2013

GELUKKIG NIEUWJAAR  2013, het jaar van het Hofstedepark!

Voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Veel geluk, voorspoed maar vooral gezondheid gewenst!

Zoals het er nu uitziet wordt 2013 het jaar waarin het Hofstedepark eindelijk werkelijkheid wordt. De aannemer (Van Daalen) heeft de opdracht gewonnen voor de aanleg van park rondom de Hofstede en het verhoogde speelveld in de grote wadi. De uitvoerder van Van Daalen verwacht in week 5 van dit nieuwe jaar van start te gaan. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van de weerscondities, de wadi staat nu bijvoorbeeld vol water.

In enkele weken zal veel grond worden afgegraven rondom de Hofstede en wordt de padenstructuur aangebracht. Er komen twee jeu des boules banen en ook voor Driestroom wordt een deel van het terrein hal verhard. Het buggetje tussen Hank en Dijkstraat wordt verwijderd en hergebruikt als extra toegang tot het terrein. In de grote wadi wordt een terrein van ca. 2000m2 ca. 40cm verhoogd zodat het slechts zelden onder water komt te staan. Hierop komt een speelveld voor voetbal en ook een tafeltennistafel. De ijsbaan wordt wat kleiner maar er blijft een brede watergang langs het veld waar schaatsers hun eigen toertochtje kunnen houden.

In de komende maanden hopen we door te kunnen pakken naar fase twee (beplanting) en fase drie (overige terreininrichting). Daarbij gaan we zeker ook meermalen een beroep op de bewoners van de wijk doen om te komen helpen...

Eind 2013 hopen we dan het park in grote lijnen gereed te hebben. Een park dat het echte centrum van onze wijk kan vormen, de plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, de plek die ons als wijk kan binden!

Etko Cretier, voorzitter wijkplatform Bemmel Oost

31 december 2012

Vinex-Kunstbudget voor Essenpas

Overal in Nederland wordt bij de bouw van een Vinexwijk een (klein) deel van de grondopbrengst van gemeente en projectontwikkelaar gereserveerd voor kunst in de betreffende wijk.
Enkele maanden geleden bleek de gemeente Lingewaard nog altijd een bedrag van ca. €50.000 in reserve te hebben voor kunst in de Vinexwijken Klaverkamp en De Essenpas. Hoewel de wijken al bijna 10 jaar geleden zijn gebouwd, bleek dit geoormerkte kunstbudget nog altijd niet volledig te zijn uitgegeven en zat dit als stille reserve nog bij de gemeente.
De gemeente (met name de Kunscommissie van de gemeente)  is hierover in overleg gegaan met de beide wijkplatforms, Bemmel West en Bemmel Oost.
Het wijkplatform Bemmel Oost is momenteel bezig met de realisatie van het park Hofstede en vandaar dat zij direct enthousiast zijn gaan kijken op welke wijze kunst kan worden toegevoegd aan het plan voor park Hofstede. Daarbij ontstond al snel de wens om te komen tot "speelbare kunst" gericht op jonge kinderen, bv door toepassing van water. De kunst zou daarmee niet alleen dienen om het Hofstede park fraaier en meer bijzonder te maken, maar ook de aantrekkingskracht van het park moeten verhogen. Naast ouders met jonge kinderen denken we daarbij ook de cliënten van Driestroom Dagbesteding die gevestigd zijn in het gebouw De Hofstede.

De afgelopen maanden hebben de wijkplatforms Bemmel West (Klaverkamp) en Bemmel Oost (Essenpas) met de gemeente overlegd over de inzet van het budget in beide wijken. Uiteindelijk is het Platform Bemmel West tot de conclusie gekomen dat er in hun wijk geen logische plaats te vinden was voor een kunstobject dat de hele wijk ten goede komt. Bemmel West heeft de gemeente daarom laten weten akkoord te gaan met de overheveling van het gehele budget naar platform Bemmel Oost. Het college van B&W heeft hiervoor inmiddels een voorstel opgesteld dat begin februari aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Als platform gaan we samen met de kunstcommissie van de gemeente de komende maanden een aantal ideeen uitwerken zodat we later dit jaar tot een keuze van de invulling kunnen komen.

Zie een bericht hierover in De Gelderlander van 3 januari 2013


10 december 2012

Fotoalbum toegevoegd: Essenpas in sneeuw en mistMuur van licht..

Kijk hier voor wat sfeervolle foto's van zaterdag 8 december 2012


5 juli 2012

Donderdag 13 december KERSTMARKT bij Driestroom Hofstede

KerstboomDriestroom Dagbesteding is gevestigd in de begane grond etage van het hoge gebouw van de Hofstede.  Op 13 december organiseert Driestroom Dagbesteding een grote overdekte Kerstmarkt in een tent op het parkeerterrein aan de voorzijde van het gebouw (wadikant). In een groot aantal kraampjes vindt u hier de producten van de verschillende vestigingen van Driestroom Dagbesteding.

Driestroom Dagbesteding is de dagelijkse werkplek voor een groot aantal cliënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Naast de locatie Hofstede zijn er ook in veel andere plaatsen vestigingen. Elke vestiging heeft zijn eigen specialiteit en de producten hiervan zijn te koop tijdens deze Kerstmarkt. Daarnaast zijn er ook kraampjes met informatie, o.a. van ons eigen wijkplatform. Wij vertellen u graag meer over ons platform en de plannen rond de Hofstede.De markt start om 12:00 uur en duurt tot ca. 20:00 uur.
Kom vrijblijvend even kijken!actueel

Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte. 
Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap