Nieuws 2016-201729 juni 2017


VOORTGANG PLANNEN ROND WADI LEIDIJK/HOEFSLAG

Eind 2016 heeft aannemer Schouten de watergangen in de wijk uitgediept en de uitgegraven grond opgebracht rondom het trapveldje in de grote wadi. Tegelijk werd het dammetje dat als wandelpad fungeerde opgehoogd maar ook gedeeltelijk weggegraven. Tenslotte werd in het trapveld een terrein van 10 bij 20 meter uitgegraven en met zand gevuld. Sindsdien is er niet veel meer gebeurd terwijl het duidelijk is dat het hiermee niet klaar is. Wat zijn nu eigenlijk de plannen en wat gaat er nog gebeuren en vooral: wanneer?
De hele operatie had meerdere doelen:

- Waterbeheer
In de loop der jaren waren de sloten en duikers in de wijk verzand en verland waardoor het water soms maandenlang in de wadi bleef staan en in de winter de aanleg van de ijsbaan erg werd gehinderd. Door de sloten uit te graven is dit weer terug gebracht naar de situatie van 14 jaar geleden.  Dit deel van de werkzaamheden is afgerond.

- Maaien van wadi en bermen
De wadi en het later aangelegde verhoogde trapveld in de wadi hadden allerlei schuine kanten en vrij steile hellingen waarop de maaimachienes niet goed uit de voeten konden. Door de uitgegraven grond te gebruiken om hellingen af te schuinen n diepere delen op te vullen kan het terrein nu eenvoudiger worden onderhouden. Ook dit deel is inmiddels afgerond

- Dammetje in midden van de wadi
Het dammetje in het midden van de wadi was eind 2009 aangelegd om de gehele wadi in twee stukken te verdelen om zo eenvoudiger een ijsbaan te kunnen maken. In de praktijk bleek het al snel mogelijk om de gehele wadi onder water te zetten en was het dammetje daar dus niet meer voor nodig. Maar hj had in de praktijk toch al snel een andere functie, het was een wandelpaadje geworden om vanaf de Leidijk naar de hondenuitlaatstrook langs de Kasteellaan te lopen. Ook na de aanleg van het trapveld was het een toegangsroute voor de kinderen naar het trapveld. Nadeel van het dammetje was dat deze de ijsbaan verdeelde en je niet vanaf het grote open deel de brede sloot langs het trapveld op kon. Vandaar dat we afgelopen jaar een deel van het dammetje hebben weggegraven zodat de ijsbaan weer één geheel is. Tegelijk werd het dammetje flink verhoogd zodat deze bijna aansluit op het straatniveau van de Leidijk. Om nu van de Leidijk naar het dammetje te komen is er natuurlijk wel een brug nodig. Die brug gaat er uiteindelijk wel komen, al duurt dat proces nu al heel veel langer dan ons lief is. We hopen dat deze boomstambrug (2 met elkaar verbonden gehalveerde eikenbomen met aan weerszijde een leuning) nog deze zomer wordt geplaatst. Het looppad bovenop de dam is door leden van het wijkplatform voorzin van een half verharding in de vorm van open plastic rijplaten. Zo kunt u straks ook in de winter met redelijk schoine schoenen naar de overkant!

- Pannaveldje
Op het verhoogde terrein in de wadi heeft het wijkpltform 2 voetbalgoals geplaats en een pingpongtafel. Er was echter nog een heel stuk vrij waar we oorspronkelijk een basketbalveldje hadden gepland. Later kwam echter de vraag naar een pannaveldje op en dit leek best logisch omdat er meerdere groepen voetballers met zeer uiteenlopede leeftijden ontstonden maar deze niet altijd gezamenlijk op het veld styonden. Met een apart pannaveld kunnen bv jongfere kinderen op het pannaveld en de ouderen op het grote veld.
Gaandewegkwam er echter nog een wens bij: de mogelijkheid voor hockyers om ook op dat pannaveldje te kunnen spelen. Daarvoor dient het veld dan wel voorzien te worden van de juiste soort kunstgras en een harde rand rondom om de bal tegen te spelen. Eind 2016 dachten we de juiste leverancier te hebben die zo'n veldje met hekken en doeltjes kon leveren. Toen we de details doornamen bleek dat deze leverancier helemaal nog geen ervaring had met de combinatie met hockey en ons veldje een soort experiment zou worden. Inmiddels hadden we wel K3 Delta bereid gevonden om het veldje te sponsoren met een 70m3 zand en had de aannemer het gat uitgegraven en met het zand gevuld. Daarna viel het dus stil.
Met de gemeente zijn we momenteel in overleg hoe nu verder. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om niet alleen het pannaveldje te voorzien van kunstgras, maar het hele trapveld. De aannemer heeft daarvoor een voorstel gedaan waarbij mogelijk een deel van de oudere kunstgrasmat van het 1e veld van Hockeyclub Bemmel kan worden hergebruikt. Er zijn in dat traject nog heel wat hobbels te nemen en veel onzekerheden dus kunnen we niet aangeven hoe het verder gaat en wanneer dit gereed is.


9 mei 2017

BENT U DE NIEUWE SCHOOL’S COOL MENTOR?

Soms is het fijn als er iemand is die jou helpt bij het oefenen met lezen, taal en rekenen. Even de rekensommen herhalen, het dictee oefenen of samen een verhaal lezen. Af en toe is de omgeving van het kind niet in staat deze extra ondersteuning te geven. Daarvoor zoeken wij mentoren die met liefde en geduld deze taak op zich willen nemen.

Daarnaast zoeken we mentoren die kwetsbare jongeren willen ondersteunen bij de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Wilt u samen met ons een jongere helpen een sprong vooruit te maken in het versterken van zelfvertrouwen, motivatie en schoolprestaties?

Bent u geduldig, maakt u makkelijk contact en wilt u er graag zijn voor een kind/jongere? Word dan mentor!

U vervult een brugfunctie tussen de leerling, de ouders en de school:
- U bouwt samen aan groter zelfvertrouwen, veerkracht en zelfsturing;
- U helpt om kracht en plezier in leren weer (terug) te vinden;
- U begeleidt bij schoolse zaken en buitenschoolse activiteiten;
- U stemt af met de ouders en/of leerkracht/schoolmentor;
- U biedt de leerling een steuntje in de rug bij spannende of ontroerende situaties op school of thuis;

Meld u aan!
Spreekt dit u aan en wilt u ook 1 à 2 uur per week een leerling begeleiden gedurende een aantal maanden tot 1,5 jaar? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@schoolscoollingewaard.nl of telefoon 06 39213585/ 06 57214070

Heidy Daatzelaar en Daniëlle van Deutekom
Mentor coaches School's Cool Lingewaard8 maart 2017

Verlenging van de A15, een tussenstand


Woensdag 8 maart heeft minister Schultz het Tracébesluit A15 ondertekend.
Daarvoor was ze in Groessen. Net voor de Tweede Kamerverkiezingen (toevallige timing?) bezorgt ze ons dit niet-duurzame ‘cadeautje’ en wil ze haar curriculum vitae nog snel even oppoetsen. Met de ondertekening van het Tracébesluit A15 tekent ze niet alleen voor verlenging van de A15, maar ook voor een proces bij de Raad van state. Ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat in Lingewaard en de Liemers willen we koste wat het kost voorkomen! Tijd voor een update.

Even ter opfrissing: waar strijdt Stichting Duurzame Aanleg A15 voor?
Zoals de naam wellicht al doet vermoeden: we gaan voor een duurzame inpassing van de A15. Mens en dier in met name Angeren, Bemmel, Boerenhoek, Doornenburg, Duiven, Groessen, Loo en Zevenaar worden (in enkele gevallen genadeloos hard!) getroffen als de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden zoals ze nu in het Tracé Besluit staan. Wij gaan voor meer geluidswerende maatregelen, een grotendeels verdiepte aanleg en een snelwegtunnel in plaats van een brug. Goed om te benadrukken: we willen het proces met onze acties niet oneindig frustreren en vertragen. Ook wij zien de (economische) belangen die meespelen bij de doortrekking van de A15. Daarnaast weten we dat sommige betrokkenen behoefte hebben aan snelle duidelijkheid.

Wat doet topadvocaat Robert van der Velde?
We hebben in het voortraject tot vervelends toe ingesproken en talloze zienswijzen ingediend. Het resultaat: 0,0. Er zijn geen serieuze verbeteringen aangebracht. Na ondertekening van het Tracébesluit A15 is er nog maar 1 kans om alsnog een duurzame inpassing van de A15 gerealiseerd te krijgen. Daarvoor moeten we het Tracébesluit A15 laten vernietigen bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Om sterk te staan hebben we de expertise ingeschakeld van topadvocaat Robert van der Velde. Hij bereidt het proces voor. Zo onderzoekt hij nu hoe de A15-plannen zich verhouden tot de Natura 2000-wetgeving. Ook doet hij onderzoek naar de beslissingsprocessen van de provincie Gelderland en Den Haag met betrekking tot de tracékeuze. Het overheidsbesluit om voor een brug in plaats van een tunnel te gaan wordt daarbij tegen het licht gehouden. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft Robert van der Velde bij ‘onze’ overheden alle relevante informatie opgevraagd. Momenteel bereidt hij de argumentatie voor het bezwaarschrift voor. Als de Raad van State onze zaak behandelt, kan het zijn dat er nadien nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Ook in dat traject willen we Robert van der Velde aan onze zijde hebben.

Is het nog geen gelopen race, dat A15-proces?
Het is een vraag die we verschillende malen hebben gehoord. Ons stellige antwoord is: nee. Robert van der Velde stelt dat we met onze argumentatie een reële kans maken om aan het langste eind te trekken. De afgelopen tijd heeft hij vele krachtige argumenten verzameld die ons vertrouwen geven dat we succesvol kunnen zijn. De geluidsbelasting in Groessen, bijvoorbeeld, blijkt groter dan de normen voorschrijven; er is tijdens het proces met wisselende modellen (verkeersdichtheid) gerekend (cijfers die in het voordeel van de overheidsplannen spreken) en de haalbaarheid van de snelwegtunnel onder het Pannerdensch Kanaal is nimmer goed onderzocht.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
Woensdag 8 maart ondertekent minister Schultz het Tracébesluit A15. Daarna hebben wij 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Pas daarna zal duidelijk worden wanneer ons proces wordt behandeld. We houden u daarover op de hoogte.

Wat doet Stichting Duurzame Aanleg A15 in de tussentijd nog meer?
We proberen overal van ons te laten horen. We spreken in tijdens vergaderingen van belangengroepen (dorpsraden, wijkverenigingen, natuurgroeperingen, etc.), binden zo veel mogelijk mensen aan onze acties en leggen contact met politici. Het is immers verkiezingstijd. We hebben persoonlijke brieven gestuurd naar alle 26 leden van de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu om aandacht voor onze zaak te vragen. We bezoeken lijsttrekkers debatten van de Gelderlander. Enkele politici hebben beloofd aandacht aan onze zaak te besteden.

Is de benodigde geldsom al binnen?
Het moge duidelijk zijn: het traject dat we nu volgen (met een advocaat) kost geld. We hebben daarvoor een ondersteuningscampagne opgezet. Het gewenste bedrag is nog niet binnen, al heeft onze stichting, zoals u hierboven heeft kunnen lezen, Robert van der Velde al wel opdracht gegeven om aan het werk te gaan. Op dit moment gaat de teller richting de 30.000 euro. U kunt met ons meestrijden o.a. door te doneren, dat kan via NL95 RABO 0314704078 t.n.v. Stichting Duurzame Aanleg A15. Wellicht ten overvloede: hoe meer middelen we hebben, hoe krachtiger ons verzet.

Tot slot nog iets?
Ook al zijn we nog niet waar we moeten zijn, we zijn enorm blij met de (financiële) steun die we tot dusver van u hebben gekregen. Samen zijn we tot veel in staat. Samen kunnen we voorkomen dat de doorgetrokken A15 ons leefgebied voorgoed verkwanselt.

 

OPROEP:
Minister Schultz heeft het Tracé Besluit woensdag 8 maart ondertekend. Daardoor is nu ook de weg vrij om, binnen 6 weken, in beroep te gaan bij de Raad van State. Met het beroepschrift is onze advocaat volop bezig. Beroep bij de Raad van State is alleen mogelijk voor indieners van een zienswijze, dit kon tot eind december 2015.
Graag komen wij in contact met indieners van een dergelijke zienswijze die ons beroepschrift ter ondersteuning willen medeondertekenen. Hiermee hoopt onze advocaat de rechter duidelijk te maken dat het een breed gedragen stuk is. 
Het doneren gaat best redelijk, we gaan richting de €30.000, maar we zijn er echter nog niet. Daarom komen we ook graag in contact met die indieners die beschikken over een rechtsbijstandverzekering en die hun belangen door onze advocaat zouden willen laten behartigen. Onze advocaat heeft hiervoor een concept schrijven gemaakt die richting de verzekering gebruikt kan worden (verstrekken we u graag).
Wilt u als indiener medeondertekenen of/en wilt u (met behulp van uw rechtsbijstandverzekering) met ons meestrijden dan horen we graag van u, stuur dan een e mail naar: jhm.rasing@gmail.com
We nemen dan contact met u op.


30 januari 2017
Cursus DRUIVENSNOEIEN in Essenpas!Zaterdag 25 februari komt Youp Cretier, professioneel wijngaardenier van de wijngaard Domein Hof te Dieren, naar Bemmel voor een cursus druivensnoeien. De wintersnoei is het belangrijke moment om druivenplanten zo te snoeien, dat ze in het volgende jaar optimaal gaan renderen. Maar hoe rigoureus moet je zijn en welke uitlopers laat je staan en welke niet?  

Wijngaard Youp Cretier

Youp Cretier is sinds 2004 professioneel wijngaardenier en heeft een eigen wijngaard met zo'n 6000 druivenstokken. Aan ervaring ontbreekt het hem dan ook niet. Hij kan u precies vertellen waar op te letten en u de praktische kneepjes van het vak bijbrengen. Hiermee kunt u de komende jaren uw eigen druivenplant(en) tot een optimale oogst en groei leiden.
De ochtend begint met een theoretisch deel, daarna gaan we naar buiten om deze theorie in de praktijk te brengen op de mini-wijngaard van het Hofstedepark. Deze mini-wijngaard met ca. 40 druivenstokken is enkele jaren geleden aangeplant en kan inmiddels een wintersnoei goed gebruiken. Onder leiding van de wijngaardenier gaan we daarmee samen aan de slag.  

De cursus begint om 9:30 en eindigt om 12:30. Voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd en de cursus wordt afgesloten met een heerlijk glas biologische wijn van Domein Hof te Dieren, wijngaard. Ook inbegrepen is een hand-out over het snoeien en een Nederlandstalig boekje over het kweken van druiven t.w.v. €12,95.

De kosten bedragen €22,50 per persoon. Graag van te voren even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met het aantal deelnemers. Wees er op tijd bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

NB: Denkt u er wel aan om uw eigen snoeischaar mee te brengen en u te kleden naar het verwachte weer? We gaan immers buiten aan het werk. 
Adres mini-wijngaard:  Hoefslag 28 Bemmel.

Aanmelden:   wijngaard@cretier.nl   of  telefonisch:  06-22399642

Zie ook de website van de wijngaard:   www.domeinhoftedieren.nl

 

22 januari 2017

Te veel water op de ijsbaan gelopen, sorry aan de kinderen en de ouders!

Zaterdag 21 jauari was het een drukte van belang op de ijsbaan. Heel veel sleetjes met grote en kleine kinderen en ook een aantal dapperen die op de hobbelbaan wisten te schaatsen. 
Maar ja, een schaatsbaan kon je het zo niet noemen en toen het weerbericht aangaf dat het van zaterdag op zondag behoorlijk stevig zou gaan vriezen, lag de oplossing voor de hand: een nieuwe laag water over de ijsbaan zodat de meeste onreffenheden en gaten zouden worden gevuld en er hopenlijk een mooie vlakke ijsvloer zou ontstaan. Om het water op het ijs te krijgen hebben we zaterdagavond zo'n 300 kleine gaten in het ijs gemaakt en de inlaat van de sloot rond Hofstede naar de wadi flink open gezet. Al snel liep het water  mooi over het ijs en dankzij de -8C begon dit ook al snel te bevriezen. Toen ik om middernacht de waterinlaat had dichtgedraaid zag het er prima uit en ik verwachtte zondagmorgen een mooie strakke ijsvloer aan te treffen.....
Maar helaas, dat dat viel even anders uit. Op het eerste gezicht lag er inderdaad een mooie vlakke ijsvloer, maar al direct bleek deze helemaal niet stevig te zijn, het was maar een dunne laag ijs bovenop een paar centimeter water. Pas daaronder zat de dikke oude ijslaag. I
edereen die het ijs op ging trapte al snel door de nieuwe ijslaag en de ijsbaan was in korte tijd meer water dan ijs. Maar hoe kon er toch zo veel water op het ijs gekomen zijn?

Dat bleek al snel: de afsluiter van de sloot rond de Hofstede had ik om middernacht dan wel stevig dicht gedraaid maar daarbij was er blijkbaar iets niet goed gegaan. Waarschijnlijk was er rommel of ijs in de klep beland waardoor hij niet volledig kon worden dichtgedraaid en nog een flinke stroom watrer doorliet. De hele nacht bleef het water uit de sloot in de wadi lopen waardoor er een veel te grote hoeveelheid water op het ijs kwam en de sloot inmiddels vrijwel was drooggevallen. Gauw heb ik de klep alsnog kunnen sluiten zodat de sloot zich weer kon vullen. Aan de ijsbaan kon ik helaas op dat moment niets meer veranderen, daar zal de vorst van vandaag en morgen zijn werk moeten doen. Een vlakke ijsvloer zal het dus deze keer niet worden. Daarom een SORRY aan alle kinderen en ouders die vandaag teleurgesteld zijn, ook al werd er door velen niet al te moeilijk over gedaan en werd het toch nog druk gespeeld op het water-ijs waarbij een nat pak wel onvermijdelijk was.

Ik hoop dat we deze winter nog een herkansing krijgen en dan gaan we hetgewoon weer opnieuw proberen!   Etko Cretier

Hierna nog enkele foto's van zaterdag 21/1  toen het ijs nog wel bruikbaar was...
Ijspret op de wadi

Ijspret op de wadi - kapot ijs

Ijspret op de wadi

IJspret op de wadi

IJspret op de wadi


20 januari 2017

VEEL IJSPLEZIER OP GROTE WADI MAAR SCHAATSEN HELAAS NIET MOGELIJK !

Zoals u mogelijk al heeft gezien hebben we dit jaar weer voldoende vorst om de ijsbaan op de Grote Wadi aan te leggen. Na een eerste vergeefse poging tijdens de korte vorstperiode net na de jaarwisseling zijn we sinds vorige week weer druk bezig. Eerst met het zo goed mogelijk afsluiten van alle afvoeren van de wadi en sinds vorige week donderdag laten we elke nacht water uit de sloot rond de Hofstede in de wadi lopen. Inmiddels ligt er een lekker dikke ijsvloer.
Maar desondanks is schaatsen deze keer bijna uitgesloten: het ijs zit vol richels, schotsen en andere oneffenheden, doordat iedereen de afgelopen week al op het ijs ging toen dat nog dun en kwetsbaar was. Ook dat was natuurlijk ijsplezier, maar ja, nu zitten we helaas wel met de gevolgen. Voorlopig houdt de (stevige) vorst 's nachts nog aan, dus we verwachten dat we nog een paar dagen plezier kunnen hebben. Daarna hopen we op een korte stevige dooi zodat alle oneffenheden verdwijnen en dan misschien toch nog een nieuwe kans.

Maar dan wel met de oproep aan alle kinderen en ouders: gaat het weer vriezen, laat het ijs in de wadi dan een paar dagen met rust zodat we met z'n allen plezier kunnen hebben van een prachtige ijsbaan waarop ook weer echt geschaatst kan worden. Overal in wijk liggen sloten waar je lekker met het ijs mag klooien, maar blijf alsjeblieft van het ijs in de wadi totdat het echt sterk genoeg is. Vertel het ook tegen andere kinderen die er toch te vroeg op gaan, want zij verpesten het dan ook voor jou! 

2017-01 IJS op de grote wadi

2017-02 Lekker het ijs stuk stampen .....

2017-03 IJSPLEZIER

2017-04 IJSPLEZIER

2017-05 IJSPLEZIER


1 januari 2017

Namens de Stichting Duurzame aanleg A15 plaatsen wij de volgende oproep. Wijkplatforms Bemmel Oost en 't Hoogste Belang steunen deze stichting en staan achter de oproep voor crowdfunding.

Actie Vernietig Tracébesluit A15 

A15

Het voorgestelde A15-tracé is allesbehalve duurzaam. Hoe verzin je zoiets: een verkeersbrug precies over de tunnel voor de Betuwelijn die ooit juist voor veel geld is gebouwd om  natuur en landschap te sparen. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en is natuur en landschap alleen maar belangrijker geworden, maar de minister was tot nu toe doof voor alle bezwaren en zette haar plan voor een brug gewoon door. Binnenkort neemt zij het “tracébesluit” en daarna is de laatste kans om de plannen nog gewijzigd te krijgen voorbij en is het besluit definitief. Een gelopen race?  Toch niet. Dat tracébesluit kan namelijk bij de Raad van State worden aangevochten. Maar dan moet je wel met een goed verhaal en harde argumenten komen. En die zijn er!

Wij hebben topadvocaat Robert van der Velde in de arm genomen om deze procedure voor ons te voeren. Hij ziet goede mogelijkheden om het besluit te laten vernietigen en de minister terug naar de tekentafel te sturen. Met wat meer geld en moeite kan deze A15 veel beter in het landschap worden opgenomen en daarmee natuur en bewoners vanaf Bemmel tot Zevenaar minder overlast geven. Een tunnel en een goede inkleding van de A15 zijn voor ons daarom het uiteindelijke doel. Als deze weg in de Randstad had gelegen, dan weten we bijna zeker dat dat extra geld er wel was gekomen. Maar we laten het er dus niet bij zitten en grijpen met jouw hulp deze laatste kans!

We zijn net voor Kerst een crowdfundingsactie begonnen om de benodigde gelden voor deze procedure bij elkaar te krijgen. Ons doel is €60.000 en inmiddels is daarvan al een behoorlijk deel binnen waarmee we de advocaat al aan het werk hebben gezet. Maar we zijn er nog lang niet dus daarom vragen we iedereen om een steentje bij te dragen. Ga naar onze crowdfundingspagina en doneer uw bijdrage. Bedenk wel: dit is de laatste kans voor ons allemaal om hier nog wat aan te doen. Als we deze kans voorbij laten gaan, zullen we moeten accepteren dat de minister haar zin doordrijft en we voor de eeuwigheid worden opgescheept met weer een aanslag op onze woonomgeving en de natuur in deze prachtige regio.

Steunt u ons ook? Ga naar www.whydonate.nl en doneer.

Of scan de QR-code die u rechtstreeks naar de donatiepagina brengt.

QR code crowdfunding A15


Hier nog wat meer informatie:   Lingewaard en Liemers zeggen nee tegen A15
1 januari 2017
Een heel VOORSPOEDIG en GEZOND 2017 !
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Ook in 2017 gaat het wijkplatform weer zijn best doen om samen met u onze wijken nog mooier, veiliger en leuker te maken zodat we hier met veel plezier kunnen wonen. 
                            
venster op Hofstede


3 november 2016
DOE MEE BIJ NIEUWE START VOOR WIJKPLATFORMS IN BEMMEL
In heel Lingewaard zijn wijkplatforms actief die zich bezighouden met leefbaarheid, veiligheid en verkeer in de eigen wijk. De wijkplatforms zijn indertijd opgericht op initiatief van de gemeente en de leden van een wijkplatform zijn actieve bewoners die zich inzetten voor het verbeteren van hun eigen wijk en dan uiteraard vooral in het openbare gebied (straten, plantsoenen, speelvoorzieningen, parken etc). Ook worden de wijkplatforms vaak betrokken bij zaken die de wijk kunnen overstijgen, z oals het algemene groenbeheer, de aanleg van de A15 etc.

De wijkplatforms beschikken elk over een bescheiden jaarbudget waarmee ze plannen en activiteiten kunnen realiseren of ondersteunen. De wijkplatforms werken intensief samen met de gemeente en proberen ook zo veel mogelijk de overige bewoners van hun wijk bij de activiteiten te betrekken. Zo hebben bijna alle platforms een maandelijks inloopspreekuur waar ook een vertegenwoordiger van de gemeente (de gebiedscoördinator) en de wijkagent aanwezig zijn. 
Die samenwerking met de gemeente ging niet altijd even goed en vooral enkele jaren geleden was er de nodige frustratie bij veel platformleden. Er kwam zelfs een onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer aan te pas om de problemen bij gemeente en platforms in beeld te krijgen. Helaas was de energie bij een aantal vrijwilligers van de platforms Bemmel-Centrum, Bemmel-West maar ook platform Haalderen op een gegeven moment op en besloten zij te stoppen met hun activiteiten.

Een nieuwe start in Bemmel
Gelukkig verloopt de samenwerking met de gemeente intussen weer een stuk beter en heeft de gemeente ook aangegeven het werk van de wijkplatforms heel belangrijk te vinden. Alleen is op dit moment een groot deel van Bemmel maar ook Haalderen niet meer vertegenwoordigd in een platform. Vandaar dat wij, de leden van de twee overgebleven wijkplatforms in Bemmel, hierbij iedereen oproepen om op 16 november naar de Tabaksschuur (naast het Gemeentehuis) te komen. Woont u in Bemmel of directe omgeving en wilt u zelf actief aan de slag om uw woon- en leefomgeving te verbeteren, te verfraaien of veiliger te maken? Kom dan naar deze bijeenkomst. Het maakt niet uit in welke wijk u woont, iedereen is van harte welkom.
Het is de bedoeling om de platforms Bemmel-Centrum en Bemmel-West weer nieuw  leven in te blazen maar ook om de bestaande platforms te versterken. Bovendien streven we naar een veel intensievere samenwerking tussen de Bemmelse platforms om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook kunnen we dan veel meer bereiken met de huidige (bescheiden) budgetten.
Lid worden van een wijkplatform hoeft niet zo vreselijk veel tijd te kosten. De meeste leden komen eens per maand naar de maandelijkse bijeenkomst/inloopspreekuur en dragen incidenteel bij aan een specifiek project. Hoeveel meer tijd u er in wilt stoppen bepaalt u vooral zelf. Zo kunt mee doen aan overleggen over bijvoorbeeld de aanleg van de A15 , het centrumplan voor Bemmel, de westelijke ontsluiting van Bemmel etc.
Zin om ook uw steentje bij te dragen? Dan zien wij u heel graag op 16 november in de Tabaksschuur, de bijeenkomst begint om 19:30 uur.  En wij hopen dat ook de oud-leden van de platforms weer mee willen doen!
Namens de platforms Het Hoogste Belang Bemmel-Oost, Hans Duifhuizen en Etko Cretier


2 oktober 2016

WERKZAAMHEDEN SLOTEN EN WADI/TRAPVELD  ESSENPAS

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is aannemer Schouten momenteel druk bezig om in opdracht van de gemeente Lingewaard de watergangen in de Essenpas te verbeteren en om tegelijk een aantal aanpassingen aan te brengen rond het trapveldje in de grote wadi bij het gebouw Hofstede. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

- Het uitdiepen van alle watergangen/sloten in de wijk zodat deze weer goed functioneren voor de afwatering van regenwater. In de loop van 14 jaar waren de watergangen behoorlijk dichtgeslibd.

- Het  uitdiepen van een geul aan de noord- en oostzijde van de wadi zodat de afwatering van de wadi weer voldoende gewaarborgd is. Zoals de afgelopen voorjaar en zomer al is gebleken, bleef water nu in de wadi staan waardoor deze 8 maanden lang een soort moeras was waarop ook niet gemaaid of begraasd kon worden.

- Het verwijderen van een deel van het dammetje in de wadi als voor bereiding op het plaatsen van een eenvoudige bruggetje. (zie hierna)

- Het verwerken  van alle afgegraven grond uit de sloten etc rondom het huidige trapveld. Door de aanwezige "droge gracht" op te vullen kan de gemeente de afgegraven grond zonder extra kosten binnen de wijk zelf verwerken en wordt het maaien rondom het trapveld in de toekomst minder bewerkelijk. Ook wordt de grond gebruikt om het resterende deel van het dammetje een flink stuk op te hogen, zodat deze bijna op het niveau van het Kasteellaantje komt (zie hierna).

- De voorbereiding van een klein pannaveldje in een hoek van het huidige verhoogde trapveld in de wadi. Er wordt een perceel van 10 bij 15 meter in het trapveld uitgegraven waarin grof zand wordt teruggestort. Hierop kan in de toekomst een klein pannaveld worden geplaatst. (zie hierna)


Twee elementen in de werkzaamheden verdienen wat verdere uitleg, het bruggetje in het huidige dammetje en het beoogde pannaveldje.

Bruggetje / dammetje in grote wadi

Het huidige dammetje in de wadi heeft geen functie meer voor het reguleren van de waterstand in de wadi. De afsluiter stond permanent open en bij strenge kou moest vooral het achterste (zuidelijke) deel van de wadi onder water worden gezet. Het voorste deel van de wadi was door de aanleg van het trapveldje al voor een groot deel opgehoogd, waardoor er alleen een brede watergang aan de noord- en oostzijde was overgebleven. Al direct na de aanleg van het dammetje bleek deze ook een tweede functie te krijgen: als looppad door de wadi waarover men met droge voeten naar de andere kant kom lopen. Hondenbezitters, kinderen en anderen maakten hiervan veelvuldig gebruik. Vandaar dat voor gemeente en wijkplatform het behoud van dat looppad vanzelfsprekend is geworden.  
Al vanaf de aanleg van het trapveld was er een plan om een opening in het dammetje te graven waardoor het grote deel ten zuiden van de dam en de watergang rondom het trapveld weer één geheel zouden zijn. Als er dan weer eens een echte winter komt, kunnen schaatsers niet alleen rondjes op het grote open deel schaatsen, maar ook onder twee bruggetjes door tot aan de Dwarsdijk schaatsen en weer terug. Zo wordt de ijsbaan een stukje spannender en afwisselender voor alle gebruikers.
Als je zowel het looppad over het dammetje wilt behouden maar ook het het water met elkaar wil verbinden, is er maar één oplossing: een bruggetje. In de vele plannen van het wijkplatform rondom Hofstedepark en trapveld was deze al jarenlang opgenomen, maar er leek geen geld om een dergelijk bruggetje en alle bijbehorende werkzaamheden te bekostigen. Toen de gemeente de afgelopen maanden met het wijkplatform sprak over de aanpassingen van de watergangen en al het graafwerk, kwam ook het bruggetje weer in beeld. De aannemer kon in één moeite door de opening graven, het pad ophogen en de landhoofden maken tegen een  bescheiden extra bedrag. Het plan is om deze plek nu een eenvoudige brug te plaatsen die recht doet aan het informele karakter van het paadje over de dam.
Een dergelijke eenvoudige brug op deze plek is naar ons idee en ook volgens de gemeente aanvaardbaar voor zo'n informeel pad en daardoor ook financieel haalbaar voor het platform. De brug zal uiteraard door de gemeente nog wel worden getoetst op veiligheid en duurzaamheid voordat deze geplaatst dan wel opengesteld wordt. Het gaat om een ruim 1 meter brede brug met aan weerszijden een leuning. Hij is dus ook geschikt voor kinderwagens en mindervaliden.
Het aansluitende looppad vanaf het bruggetje tot aan het kasteellaantje zal niet worden verhard, wel worden daar kunststof grondplaten in aangebracht waar gras doorheen kan groeien en die er voor moeten zorgen dat er geen diep modderspoor kan ontstaan.

De aanleg van de landhoofden vindt deze week (3-8 oktober) nog plaats. Het plaatsen van het bruggetje kan nog enkele weken duren. Tot die tijd is er dus even geen vaste verbinding door de wadi.

Pannaveldje op het trapveld

Toen we in 2013 een deel van wadi hebben opgehoogd met grond afkomstig uit het Hofstedepark, hebben we op 2/3 van dit terrein een voetbalveldje aangelegd. Het resterende deel was bedoeld voor inrichting met andere sportvoorzieningen, waarbij we toen dachten aan pingpong en basketbal. Het basketbalveldje bleek minder geschikt vanwege de noodzakelijke verharde ondergrond en de diepe fundering van de baskets. Het bleef daardoor tot nu toe bij één pingpongtafel. Al heel snel kwamen kinderen met een andere wens: een pannaveldje. Het spelen op pannaveldjes is de laatste jaren zeer populair geworden en bijna elke school of sportpark heeft tegenwoordig wel een eigen pannaveldje.
Het grote verschil met een gewoon trapveldje is dat het pannaveldje volledig omsloten is met een hekwerk dat ook in het spel kan worden gebruikt als boarding en dat de ondergrond bestaat uit kunstgras. Door de beperkte afmetingen en het gebruik van de het  hekwerk in het spel, is het voetballen op een pannaveldje veel sneller en technischer dan op een gewoon veld. Bovendien kun je op een klein veldje zelfs al goed met 2 tegen 2 spelen. Er zat nog een voordeel aan een pannaveldje: de ondergrond van kunstgras is ook heel geschikt voor hockey. Van de jongeren in onze wijk zitten er waarschijnlijk evenveel op hockey als op voetbal, dus is het niet raar dat er ook voor deze kinderen een speelveldje in de wijk beschikbaar is.  Uiteraard hebben we bij deze plannen ook goed nagedacht over de veiligheid en de mogelijke overlast van zo'n pannaveldje voor de dichtstbij gelegen huizen. Vooral het aspect van het geluid is daarbij een belangrijk punt. Door de verdiepte ligging van het trapveld in de wadi en de brede watergang tussen het veldje en de Leidijk lijkt er geen risico dat ballen op de rijbaan of bij de huizen kunnen komen. We hebben inmiddels een leverancier gevonden die een betaalbaar veldje kan leveren dat geschikt is voor zowel voetbal als hockey en dat bovendien nadrukkelijk wordt aangeprezen omdat het geluidsarm is wat betreft het hekwerk rondom voor (hockey)ballen. Uit efficiency overwegingen is de aannemer gevraagd om in het huidige werk ook vast de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van dit veldje. Dat betekent dat een vlak van 10x15 meter enkele decimeters wordt uitgegraven en gevuld met grof funderingszand. Hierop kan dan later een kunstgraslaag worden aangebracht.

De komende weken gaan we het plan voor het pannaveld verder uitwerken en komt er een concreet voorstel met tekeningen van de beoogde leverancier. Deze plannen leggen we voor tijdens een inloopavond/spreekuur aan de wijkbewoners en dus ook aan de omwonenden. Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er nog geen besluit van de gemeente, het uitgraven voor het zandbed loopt daarmee vooruit op een mogelijk besluit.


4 juni 2016
LET OP:  ZONDAG 12 juni: DOEDAG Hofstedepark

Elke 14 dagen komen enkele enthousiaste wijkbewoners helpen bij onderhoud en verder afronden van het Hofstedepark. Al een aantal jaren houden we die "Doedag" op zaterdagmorgen. Toch horen we met regelmaat dat die zaterdagochtend voor veel mensen al gereserveerd is voor andere activiteiten, zoals uitslapen boodschappen doen of sporten. Vandaar dat we de volgende Doedag eens een keer op een andere dag willen houden, een dag later op de zondagmorgen. Dus zondag 12 mei gaan we vanaf 11 uur een paar uurtjes aan de slag tot ongeveer 13:30. Kom je een keertje helpen? Wij zorgen voor koffie, thee of fris met wat lekkers. Verzamelen bij de grote kastanjeboom naast de Hofstede.  Gereedschap is aanwezig. 12 april 2016
INITIATIEF STRUINPAD / PAPENPAD  OOSTERVELDEN

Dankzij de renovatie van de riolering in het westelijk deel van Oostervelden en de ontkoppeling van regenwater en vuilwaterafvoer is opeens een mogelijkheid ontstaan om een al langer sluimerend idee uit te voeren: aanleg van een wandelpad tussen de Papenstraat (tegenover de Karstraat) en de Oostervelden (T-splitsing Bouwdijk Bastiaanstraat).  Het huidige slootje langs het omheinde terrein van verzorgingstehuis Luduina wordt de komende maanden geschikt gemaakt voor de afvoer van het  regenwater uit de wijk. Daarbij worden de nu aanwezige bomen gekapt, het profiel uitgediept en verbreed en nieuwe beplanting aangebracht. Bij de presentatie in februari van deze plannen door de gemeente aan de omwonenden kwamen enkele van hen (waaronder Cor Hendriks, lid van ons platform en raadslid Pierre Cuijpers) tot de conclusie dat dit bij uitstek de gelegenheid is om een oud idee alsnog uit te voeren: het weer in ere herstellen van een oud kerkepaadje langs deze sloot waarmee Oostervelden en Papenstraat ook vroeger al waren verbonden. Het idee is direct ondersteund door de twee resterende wijkplatforms in Bemmel en ook de gemeente toonde zich enthousiast. Binnenkort wordt door de initiatiefnemers een voorstel voorgelegd aan de omwonenden waarover zij zich kunnen uitspreken. Als alles voorspoedig verloopt, zou uitvoering direct na de zomer tot de mogelijkheden kunnen behoren.


9 april 2016

BEUKEN PLANTEN SPEELTUINTJE LEIDIJK 

Op initiatief van een aantal ouders hebben gemeent, omwonenden en wijkplatform in 2015 een plan gemaakt voor de aanpassing en vergroting van het speeltuintje aan de Leidijk.  Al eerder werden de rozenstruiken verwijderd en extra graszoden gelegd en ook werd een duikelstang geplaatst en een bankje verplaatst. Afgesproken was dat de omwonenden/ouders zelf de haagbeuk zouden planten rond het speeltuintje. Op zaterdag 9 april is men onder supervisie van wijkplatformlid Hendri Peters aan de slag gegaan en na een aantal uren stebig doorwerken was het project gereed: een mooie haagdie de speeltuin voor een belangrijk deel omsluit. 

Dank aan alle ouders en kinderen die hebben geholpen en heel veel plezier met de vernieuwde speeltuin!

beukjes Leidijk

Beukjes Leidijk 02

Beukjes Leidijk 03

4 februari 2016

INLOOPAVOND RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN OOSTERVELDEN E.O. 

Dinsdag 16 februari 2016 wordt er in het gemeentehuis te Bemmel een inloopavond georganiseerd over de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in de omgeving van de Oostervelden te Bemmel.
In diverse wegen wordt de riolering vervangen en een nieuwe regenwaterriool aangebracht. In de onderstaande wegen worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd:
•    Oostervelden (tussen de Dorpsstraat en de Dr. B. Bastiaansestraat);
•    Dr. R. v. Oppenraaijstraat (tussen de Klappenburgstraat en Oostervelden)
•    Dr. B. Bastiaansestraat (tussen de Klappenburgstraat en Oostervelden)
•    Franciscusstraat (tussen de Dr. R. v. Oppenraaijstraat en de Dr. B. Bastiaansestraat)
•    Herckenrathweg (tussen de Brouwerslaan en de Karstraat)
De werkzaamheden starten naar verwachting medio mei, rekening houdend met de doorkomst van de Giro d ’Italia.

Wij nodigen u uit langs te komen op de inloopavond die  wordt gehouden op 16 februari as. op het gemeentehuis aan de Kinkelenburglaan 6 te Bemmel. Op deze bijeenkomst worden informatiehoeken ingericht waar de plannen worden toegelicht. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het betreft een inloopbijeenkomst waarbij u tussen 19:00 en 21:00 uur op een voor u geschikt moment langs kunt komen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de informatiebijeenkomst bij te wonen of heeft u voorafgaand aan of na de bijeenkomst nog vragen over het project, dan kunt u zich richten tot de projectleider van het werk, de heer J. (Jaap) Bergmans, bereikbaar op telefoonnummer 06 – 22 41 06 86 of via e-mail: j.bergmans@lingewaard.nl.28 januari 2016
Dinsdag 2 februari:  Inloopspreekuur met wethouder Theo Janssen

Elke eerste dinsdag van de maand vergadert het wijkplatform Bemmel Oost in het gebouw Hofstede (Driestroom), Hoefslag 28 te Bemmel. Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het platform, dan bent u van harte welkom tijdens ons inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:30 uur op dinsdag 2 februari.  Wijkplatform Bemmel Oost heeft als werkgebied de wijken Oostervelden (ten oosten van de Dijkstraat) en Essenpas in Bemmel.
Tijdens dit spreekuur zal ook wethouder Theo Janssen aanwezig zijn om te zien en horen welke zaken in onze wijken spelen en zo mogelijk vragen te beantwoorden.

Wethouder Theo Janssen

Onderwerpen waar we op het moment mee bezig zijn: parkeren Oostervelden (omgeving Poeldrik), fietsersoversteekplaats Van Nispenlaan, inrichting grote wadi Leidijk, parkeerdruk Leidijk, afronding Hofstedepark, oversteekplaats/ingang langzaam verkeer Dijkstraat/Meander. Heeft u hier vragen over of is er een ander onderwerp dat u graag onder de aandacht van het wijkplatform wilt brengen? Kom dan even langs tijdens het inloopspreekuur.
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en ontwikkelingen? Kijk op onze website en stuur ons even een mailtje met als onderwerp “nieuwsbrief”.

De wijkplatforms in de gemeente Lingewaard bestaan uit vrijwilligers uit de betreffende wijken, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun woonomgeving. Onderwerpen waar de wijkplatform bij betrokken zijn betreffen bijvoorbeeld parkeren, verkeer, groenbeheer, speelterreinen, hangplekken en veiligheid. De wijkplatforms werken zo veel mogelijk samen met de gemeente, maar hebben wel een eigen rol en verantwoordelijkheid. Interesse om mee te doen? Kom langs tijdens het spreekuur voor een kennismaking!  Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap