Nieuws 2022

26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!
1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop

23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.


26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!
1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop

23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.20 juli 2022

Aanleg Pannaveldje
Na 8 jaar was het eindelijk zo ver: het pannaveldje in de wadi bij de Leidijk is aangelegd. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee maar het was wel jammer om te moeten constateren dat het veldje op meerdere punten niet helemaal geworden is wat we er van verwachten.
We hebben dit ook aan de gemeente gemeld en zij hadden ook zelf bij de oplevering de nodige kleinere punten gezien die de leverancier nog moet gaan oplossen, maar de meest principiele zaken blijven helaas ongewijzigd.
Pannaveldje gereeed

Erg opvallend was wel de grote van de doelen. Hoewel het een bescheiden pannaveldje betreft zijn er grote handbaldoelen geplaatst die op zo'n pannaveld niet gebruikelijk zijn. De doelen zijn zelfs hoger dan het hek achter het doel, waardoor enthousiaste voetballertjes veelvuldig op zoek kunnen naar een bal die over het hek is geschoten.
Een tweede punt betreft de geschiktheid voor hockey wat we vanaf het begin als belangrijke eis hadden. Er is wel een plank rondom geplaatst maar deze zou geluiddempend zijn. Dat is helaas niet het geval en de plank zelf lijkt ook niet heel erg geschikt voor jarenlang gebruik.
Een derde punt betreft de verharding rondom. Deze zou 50cm buiten het hekwerk liggen zodat maaimachines netjes rondom kunnen maaien zonder het hekwerk te beschadigen. Maar het hekwerk is precies op het midden van de verharding geplaatst waardoor de buitenrand maar 25 cm is en er ook 25 cm tegels binnen het hekwerk ligt. Dat is niet handig bij het hockeyen en ook niet fijn wanneer er tijdens het spel iemand valt.
Al met al zijn we natuurlijk wel blij dat het pannaveldje na zoveel inspanning, vergaderen en eindeloos beloften afwachten toch tot stand is gekomen. We kijken of we de komende tijd de grote doelen toch kunnen vervangen door meer passende exemplaren. Voor de kinderen is het gelukkig geen reden om het veldjeniet direct al met veel enthousiasme te gebruiken!


23 juli 2022

Papenpaadje Oostervelden groot succes
Een ander plan waarbij wijkplatform Bemmel Oost een rol heeft mogen spelen is de aanleg van het "Papenpaadje" tussen de Oostervelden en de Papenstraat, naast het verpleeghuis De Lingenhof. Het idee kwam van oud OBC docent Pierre Cuijpers, die in de directe omgeving woont. Toen de gemeente 6 jaar geleden plannen maakte om op die plek een slootje te verbreden tot een grote waterberging voor de afvoer van regenwater uit de Oostervelden deed hij het voorstel om naast de nieuwe sloot een begaanbaar struinpad te maken waarmee de Oostervelden een doorgang kreeg naar de Papenstraat.  Een leuke route om te lopen en ook een kortere route naar de bushalte. Hij nam contact met ons op en samen zijn we ons voor dit plan gaan inzetten. Na heel veel overleggen en vele mitsen en maren, ook van de aanwonenden, werd het plan goedgekeurd en in 2018 uitgevoerd.  Helaas bleken de berekeningen van de gemeente wat betreft de waterstanden toch niet juist, het terrein stond het grootste deel van het  jaar onder water. Dat leidde tot een nieuw plan met een pad dat wat hoger op is gelegd en ook is verhard. Halverwege is een boomstambrug aangebracht en inmiddels zijn we een paar verder en blijkt deze versie 2 een groot succes: het is een prachtige route om te lopen met veel natuur om naar te kijken in voorjaar en zomer vele bloeiende planten en ook veel insecten en amfibieën die hier een plek gevonden hebben. Zie hieronder een paar sfeerplaatjes van het Papenpad. Let op: het pad is conform afspraken met de aanwonenden niet geschikt voor fietsers, rolstoelen en kinderwagens. .

Papenpaadje02

Papenpaadje03

Papenpaadje 05

Papenpaadje 04


30 april 2022

Inloopspreekuur

In verband met vakanties GEEN SPREEKUUR IN JUNI !!

Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk die geinteresseerd is in de gang van zaken in en om onze wijken. U bent welkom vanaf 19:30 in de ruimte op de begane grond die in het verleden in gebruik was bij Driestroom Dagbesteding maar nu al een aantal jaren vrijwel ongebruikt staat.

Zoals altijd kunt u met uw vragen, wensen of opmerkingen langskomen. Aanwezig zijn in principe altijd enkele leden van het wijkplatform en de Gebiedscoordinator van de gemeente Lingewaard, Gerrit Kurvers. Hij is ons contactpersoon met de gemeente en hij kan ook vragen of verzoeken doorgeven aan de juiste mensen binnen het gemeentehuis. Soms is ook de wijkagent en/of een BOA aanwezig en een of twee keer per jaar ook een wethouder.

Verder proberen we elke maand het laatste nieuws te brengen mbt de nieuwbouwplannen rond Haalderen en Bemmel Oost.

Andere aandachtspunten zijn al jaren verkeerszaken, de groenvoorziening in de wijk en het onderhoud daarvan, speelvoorzieningen, eventuele overlast of bijzondere meldingen mbt de veiligheid etc.


2 mei 2022

Aanleg PANNAVELDJE

Eindelijk is de uiaanleg van het al zo lang gewenste pannaveldje in de grote wadi Leidijk gestart. Dit was al ca. 10 jaar een wens en verschillende keren leek het te gaan lukken maar kwam er weer een onverwachte tegenslag tussen. Maar eind 2021 werd duidelijk dat het nu eindelijk wel zo ver was.. Inmiddels is een gespecialiseerd bedrijf gestart met de aanleg. Het zand dat we al weer 6 jaar geleden geschonken kregen van K3 Delta maar waar intussen heel veel onkruid in groeide is uitgegegraven en vervangen door een nieuw laag. Rondom is verharding aangebracht en deze en volgende week volgt het kunstgras en de omheining. De bedoeling is dat dit veldje ook geschikt is voor hockeyers, dus met een balk rondom. Ik denk dat veel kinderen hier naar uitgekeken hebben en er veel gebruik van gaan maken.


2 mei 2022

OVERBELASTING STROOMNET

Het aantal zonnepanelen in de wijke de Essenpas is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Een prima ontwikkeling, maar ook één met een keerzijde. Bestaande gebruikers, waaronder ondergetekende, merkten dat  dit jaar sinds eind maart op de meest zonnige momenten van de dag de zonnepanelen werden uitgeschakeld. Ze maken dan geen stroom meer en dus leveren ze ook geen voordeel meer op. Bij mij gaat dat kan op de meest zonnige dagen om ca. 35% van de productie.
De reden blijkt te liggen in de overbelasting van het aanwezige stroomnet. Door al die extra panelen wordt er dit jaar meer stroom opgewekt dan het lokale net kan verwerken. Er ontstaat overspanning en vervolgens schakelen de omvormers de panelen uit.
Op deze manier duurt het terugverdienen van je panelen dus veel langer dan gedacht en lever je dus ook een aanzienlijk minder grote bijdrage aan de milieudoelstellingen.
Na contact met de installateur verwees deze naar de netbeheerder, Liander. Ik heb uitgebreid contact met hen gehad en vervolgens diverse andere eigenaren van zonnepanelen benaderd met de vraag of zij dezelfde problemen ervaren. Sommigen hadden geen idee omdat zij alleen op uur of dagbasis hun productie kunnen zien, maar anderen herkenden het probleem. Ik heb hen gevraagd ook bij Liander te klagen.
Vandaag kreeg ik daarop al na 2 weken een reactie van Liander: zij hebben metingen verricht en meters uitgelezen en stellen inderdaad vast dat het lokale net is overbelast. Ook geven ze aan dat ze dit gaan oplossen door het leggen van nieuwe zwaardere kabels in de straten. Helaas wordt niet vermeld op welke termijn dit gaat plaatsvinden, maar eerder kreeg ik te horen dat je daarbij moet denken aan maanden, en dus niet direct aan jaren.
Voor deze zomer en de stroomproductie gaat dat dus waarschijnlijk geen soulaas meer bieden, maar hopelijk is de situatie volgend jaar verbeterd.

Etko Cretier


27 februari 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg

Enige tijd geleden berichten we over een verkeersonderzoek door de gemeente naar een tweede ontsluiting voor het autoverkeer van de wijk de Essenpas. De reden voor dit onderzoek, dus de onderliggende vraag, was ons totaal niet duidelijk. de vraag is op één of andere manier in het verkeersbeleidsplan van de gemeente terecht gekomen, al bleek niemand bij de gemeente in staat om aan te geven waarom en op wiens verzoek.

Ook bij het wijkplatforms was in de afgelopen 14 jaar nooit een vraag in deze richting gesteld.

Onze grootste vraag was daarom: welk probleem zou  hiermee opgelost moeten gaan worden.

 

Voor ons was duidelijk dat het creeren van een extra uitgang voor auto's richting het centrum van Bemmel zou leiden tot extra autoverkeer op een route via Hank of Meander richting de Dijkstraat, de Wardstraat of de Waaldijk. Natuurlijk kiezen mensen de kortste route naar de Albert Heijn als die weg er eenmaal ligt en het is ook wel makkelijk om even snel de kinderen naar of van school te halen. Maar waar je nu dan toch eerder de fiets neemt ga je met een tweede uitgang het onnodig gebruik van de auto stimuleren en bovenal een route onveiliger maken die nu door heel veel fietsers wordt gebruikt.

Deze ontsluiting zou daarmee voor aanwonenden aanzienlijk meer verkeersoverlast, gevaar en vermindering van woongenot leiden. Ook was er het risico dat deze route dwars door de Essenpas in de toekomst een sluiproute wordt voor doorgaand verkeer vanaf Haalderen richting de kern van Bemmel  en zelfs richting Nijmegen (Dorpensingel).

 

De gemeente heeft een verkeersonderzoek uit laten voeren door het bureau Goudappel. Zij hebben inmiddels een concept rapport geschreven waarin onze vraagtekens en bezwaren worden onderstreept. Een aantal mogelijke routes voor een 2e uitgang van de wijk zijn bekeken op hun haalbaarheid, effect en kosten en de voorlopige conclusie lijkt te zijn dat een tweede ontsluiting van de wijk voor autoverkeer niet zinvol noch effectief is.

Wordt vervolgd.
 


20 januari 2022

Een bredere visie op Wonen en Verkeer rond Bemmel en Haalderen

In december2021 / januari 2022 heeft het wijkplatform Bemmel Oost samen met Haalderen Leeft! een plan gemaakt als alternatief voor de omstreden concept gebiedsvisie Bemmel/Haalderen van de gemeente Lingewaard. In deze bredere visie wordt een veel groter gebied betrokken, en, nog belangrijker, wonen en verkeer wordt hierin in samenhang bekeken voor de hele zuidkant van Lingewaard.

In dit plan worden 3 elementen samengebracht:

    de parallelweg langs de toekomstige A15
    een rondweg rond Haalderen
    een locatie voor een complete nieuwe wijk die de woningbehoefte van Bemmel en Haalderen voor lange tijd kan invullen.

Door de combinatie van deze 3 onderdelen ontstaat een meerwaarde die de haalbaarheid van de drie afzonderlijke ideeen sterk vergroot.
In het plan wordt een parallelweg langs de A15 voorgesteld die vooral Angeren en Doornenburg een veel betere ontsluiting naar de A325 en A15 gaat bieden. Daardoor zal de hoeveelheid (zwaar) verkeer door Angeren en Huissen substantieel worden teruggedrongen. In tegenstelling tot een eerder onderzochte route voor de parallelweg kiezen we in ons voorstel voor een route die meer gericht is op Doornenburg en die halverwege een aansluiting biedt op Angeren.

Als rondweg om Haalderen kiezen we voor een aftakking van de parallelweg ruim om Haalderen heen naar de N839 ter hoogte van het bedrijventerrein Gendt. Deze route moet dan de logische route worden voor al het autoverkeer van en naar Gendt en Doornenburg dat nu nog via de N839 door Haalderen rijdt. Na aanleg van deze aftakking kan de Van der Mondeweg in Haalderen een rustige 30km zone worden voor lokaal verkeer.

Om aan de bouwwensen van provincie en gemeente te kunnen voldoen Bemmel en Haalderen, kiezen we voor een zeer ruime locatie aan de noordoostkant van Haalderen waar een nieuwe woonwijk kan worden ontwikkeld. Door voldoende ruimte en een goede regie vanuit de gemeente kan op die plek een wijk worden gebouwd die op termijn vergelijkbaar is in omvang en kwaliteit met de huidige wijk de Essenpas. En een wijk die ruimte geeft voor de bouwbehoefte van Bemme/Haalderen in de komende 10 tot 20 jaar. En een wijk die geen extra belasting vormt voor de bestaande wegen en infrastructuur, maar die voor autoverkeer wordt ontsloten via de nieuwe rondweg.


Elk plan op het gebied van ruimtelijke ordening maakt keuzes waar niet iedereen gelukkig mee zal zijn. Altijd zullen er mensen zijn die nadelen zien en soms ook daadwerkelijk ondervinden van wijzigingen in hun omgeving. Bij ons plan hebben we geprobeerd om zodanige keuzes te maken dat zo min mogelijk mensen nadelen ondervinden, terwijl er een groot aantal mensen voordeel van kan hebben.  Uiteraard is ons plan nog verre van realiteit. Wordt het plan door de gemeente omarmt, dan zal de exacte locatie voor wegen en de woonwijk nog nader moeten worden uitgewerkt. En vanzelfsprekend zal daarbij ook veel overleg en afstemming met omwonenden noodzakelijk plaatsvinden.

Ons plan is inmiddels uitgebreid afgestemd met wijkplatforms en bewonersgroepen in Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg en Angeren. Zij hebben vrijwel zonder uitzondering enthousiast gereageerd.
Inmiddels is het plan ook aangeboden aan het college van B&W en aan alle politieke partijen in Lingewaard. In het kader van de Mobiliteitsvisie van Lingewaard zijn we in gesprek met bijna alle partijen en ons doel is om ons plan op relatief korte termijn op de agenda te krijgen bij deze partijen, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna ook bij de vorming van een nieuw college.Met deze link kunt u onze Bredere Visie downloaden 


terug

Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap