Plannen rond de Hofstede


Aanleiding
Het plan voor de Hofstede heeft betrekking op het terrein rond het gebouw De Hofstede en dan met name het lege terrein aan de westkant. Het gaat om de grasvelden en de begroeiing tot aan de rand van de "gracht" rond het gebouw. Dit hele terrein is openbaar gebied en was ooit de beoogde locatie voor een grote speelgelegenheid. Na de herziening van de bouwplannen op dit terrein en de bouw van De Hofstede bleef het een groot kaal grasveld, waarvan waarschijnlijk de meeste inwoners niet eens weten dat het openbaar terrein is.

In 2009 bleken zowel de gemeente als het wijkplatform afzonderlijk van elkaar plannen te maken voor de inrichting van het terrein. De gemeente had hierover wel contact gezocht met een aantal van de bewoners van de Hofstede, maar was vergeten het wijkplatform te informeren. Het wijkplatform zelf was juist gestart met het verzamelen van ideeŽn voor de invulling van het terrein, waarbij de centrale ligging en het openbare karakter uitgangspunt waren. De gedachte was dat dit terrein een ideale plaats was waar de bewoners van de verschillende buurten in de wijk elkaar kunnen ontmoeten en de locatie het ideale middelpunt van de wijk vormt.

Het oorspronkelijke plan van de gemeente
De gemeente heeft in 2009 een extern bureau ingeschakeld om een opzet voor het terrein te maken. Daarbij werd aansluiting gezocht bij de verschillende kasteeltuinen in de regio, met name de binnenplaats van de Doornenburg. Langs de randen was een pad gepland met een bruggetje over de sloot richting De Hank. Dichterbij de Hofstede zou een kleine boomgaard komen en de rest van het terrein zou daar middel van een speciaal maaibeleid in een soort vakken of raster worden ingedeeld. Verder was er aandacht voor beplanting aan de oostzijde van De Hofstede.

Plannen van het wijkplatform
Begin 2009 stelde het wijkplatform vast dat De Essenpas is opgebouwd uit een aantal wijkjes met soms een eigen voorziening voor de allerkleinsten, maar dat er voor de rest niets gemeenschappelijks in de wijk aanwezig was. De vraag was of op ťťn of andere wijze de samenhang in de wijk zou kunnen worden bevorderd. Naar aanleiding daarvan ontstond het plan met de wadi, maar kwam ook het terrein rond de Hofstede in beeld. Dat is immers de meest centrale en in het oog lopende locatie van de wijk. Het grote terrein voor de Hofstede was bij uitstek geschikt om iets "gezamenlijks" op te laten plaatsvinden en had zelfs die bestemming. Om te beginnen informeerde het wijkplatform bij Driestroom dagopvang naar de plannen om een theetuin op te zetten in het ommuurde deel naast de Hofstede. Helaas bleek men daar weinig meer voor te voelen en lag dat plan volledig stil. Ook een beoogde pluktuin op het terrein was in een vroeg stadium blijven steken. In diezelfde periode kwam de suggestie van een bezoeker van het inloopspreekuur om op dit terrein een dierenweitje te maken, zoals bij het gemeentehuis. Zo'n weitje met wat kleindieren zou een prachtige bestemming zijn voor ouders met kinderen in de hele wijk en anderen die de dieren kwamen aaien of voeren. Het wijkplatform vond dit een prachtig voorstel en begon nu meer gebruiksmogelijkheden te verzamelen voor het terrein. Er ontstond een lijstje met zaken als een jeu de boulebaan, picknickplek, kruidentuin, mini-speeltuintje en een ligweitje.

Samenwerking
Toen wijkplatform en gemeente eind februari 2010 van elkaars plannen vernomen, heeft wethouder Van Roosmalen besloten het plan van de gemeente voorlopig te "bevriezen" om eerst samen met het wijkplatform te kijken naar de wensen van de hele wijk.  Overigens was er voor de inrichting van het terrein nog wat budget beschikbaar uit de Vinex-gelden. Naast gemeente, bewoners en wijkplatform zijn er ook nog andere belanghebbenden: Lingewaard Wonen (eigenaar van een groot deel van de Hofstede) en Driestroom (huurder en gebruiker van een deel van de Hofstede).

In maart en april 2010 is door het wijkplatform gesproken met vertegenwoordigers van de vereniging van eigenaren van de koopwoningen binnen de Hofstede, met Driestroom begeleid wonen, Driestroom dagopvang en met Lingewaard Wonen. Bij Driestroom dagopvang was er net een wisseling van de wacht en de nieuwe vestigingsleider zag juist kansen in de plannen voor het terrein om met hun cliŽnten hiervan gebruik te maken. Hoewel zij duidelijk maakte dat van hun cliŽnten geen verantwoordelijkheid en vaste bijdrage kan worden verlangd, gaf zij aan dat men naar beste kunnen zou willen bijdragen.

Presentatie plannen tijdens wijkavond
Op 20 april 2010 zijn tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners van De Essenpas de  voornemens en plannen gepresenteerd. Doel van de bijeenkomst was om allereerst de mening van de bewoners van de wijk te peilen, maar ook om eventuele nieuwe opvattingen en ideeŽn te vernemen.
De bijeenkomst voldeed aan beide verwachtingen, een groot deel van de aanwezigen was erg enthousiast over de plannen. Sommigen gaven zelfs aan in de toekomst best bereid te zijn zelf een steentje bij te dragen. Er waren echter ook enkele bewoners van met name de appartementen van Lingewaard Wonen die daar duidelijk anders over dachten. Zij waren bang voor drukte, lawaai en eventuele stank (van de kleindieren) als gevolg van de geplande activiteiten op het terrein. Bij voorkeur zagen zij dat de toegang tot het terrein zo beperkt mogelijk zou blijven. Tijdens de bijeenkomst is benadrukt dat deze laatste optie niet voor de hand ligt omdat het een openbaar terrein betreft met een bestemming ten behoeve van de hele wijk.
Er kwamen tijdens de bijeenkomst ook verschillende nieuwe wensen en ideeŽn vanuit de aanwezigen, zoals een water/speelobject en een doolhof. Tenslotte werd een enquÍteformulier uitgereikt waarop ieder zijn mening over de verschillende ideeŽn en onderdelen kon geven.

Na de bijeenkomst
Op basis van de wijkavond en de ingeleverde enquÍtes was het de bedoeling de plannen verder uit te werken en een soort prioritering aan te brengen in de vele ideeŽn. Daarna moeten deze in een overkoepelend plan worden ondergebracht en met de gemeente worden besproken. Door tijdgebrek bij de initiatiefnemers is er voor de vakantieperiode niets meer mee gedaan. Momenteel (september 2010) wordt het weer opgepakt en de komende weken zal er weer overleg zijn tussen platform, bewonersvereniging, Driestroom en gemeente.  De doelstelling is om nog deze winter een belangrijk deel van de plannen te verwezenlijken, liefst voor het einde van het plantseizoen in maart 2011.

Stand van zaken
De ideeŽn van de vereniging van eigenaren, bewoners, wijkplatform en gemeente zijn op veel punten goed in elkaar te passen. Het wijkplatform verwacht dat veel van de wensen prima passen binnen het oorspronkelijke plan van de gemeente om het terrein een soort kasteeltuin allure te geven. Waar in het plan van de gemeente echter vooral met gras en maairegiems werd gewerkt om een dit raster met paden en rechthoeken te maken, zijn deze vakken in de aanvullende plannen meer specifiek ingevuld. 
Op verzoek van de bewoners van de Hofstede zal er aandacht worden gegeven aan de parkeerproblematiek aan de noordzijde terwijl aan de westkant rekening zal worden gehouden met het verzoek van bewoners om een zekere afstyand aan te houden ten opzichte van hun huizen.
De lijst met ideeŽn en voorstellen omvat nu een kruidentuin, pluktuin, theetuin, picknickplekken, ontmoetingstafel, jeu de boule baan, mini-speeltuintje, dierenweitje, water/speelobject en doolhof. Sommige van deze ideeŽn zijn gemakkelijk zonder veel kosten te realiseren, andere zijn veel complexer, vergen veel onderhoud of zijn om andere redenen omstreden (dierenweitje). Welke van deze plannen haalbaar zijn, moet de komende maanden gaan blijken.

Eindelijk weer actie
In november 2010 zijn enkele leden van het wijkplatform, bewoners van de Hofstede en een vertegenwoordiger van Driestroom Dagbesteding twee keer bij elkaar geweest. De tweede keer was ook de gemeente Lingewaard vertegenwoordigd door dhr. Andringa. Gesproken is over de huidige plannen, de mogelijkheden en de beperkingen. Ook is daarbij gesproken over de moeilijke financiele situatie bij de gemeente waardoor veel zaken door de bewoners zelf zullen moeten worden opgepakt. Afgesproken is om in januari 2011 een conceptplan op tekening gereed te hebben voor consultatie met de gemeente en met de meest nabije bewoners in en rond de Hofstede.

Inmiddels is het conceptplan verder uitgewerkt door ťťn van de leden van het platform. Zoals gezegd wordt dit eerst intern nog wat verder verfijnd en daarna gaan we met dit plan naar de gemeente en naar de omwonenden. Als alles meezit moet het lukken om nog voor het voorjaar een start te maken met de uitvoering.NIEUWSBERICHTEN HOFSTEDE EN WADI:

11 juni 2011

Presentatie plannen Hofstede en Wadi

Het wijkplatform organiseert op 20 en 21 juni twee informatieavonden over de plannen voor het park bij de Hofstede en het speelveld in de wadi. Op de 20e is de avond bedoeld voor de bewoners en gebruikers van het gebouw Hofstede, op de 21e voor de direct omwonenden van Hofstede en wadi. Voor beide avonden worden flyers verspreid bij de betrokken woningen. De tweede avond staat ook open voor andere geÔnteresseerden, maar deze worden niet actief uitgenodigd. Er is besloten nog geen presentatie voor alle inwoners van de wijk te houden, omdat we allereerst willen praten met de groepen die direct belang hebben bij de plannen. Door de verdeling over twee avonden kan ook beter worden ingegaan op de specifieke belangen van de bewoners van de Hofstede zelf en van de omwonenden.

De locatie is de ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28 en de aanvang is 19:45. 10 mei 2011

Plannen Hofstede en Wadi aan Burgermeester en wethouders gepresenteerd

Presentatie door Hendri aan college B&WHet wijkplatform Bemmel Oost heeft op dinsdag 10 mei de plannen voor de het terrein Hofstede en de wadi gepresenteerd aan het college van B&W. Aangezien de burgermeester nog steeds in het ziekhuis ligt, waren alleen de wethouders present. Met interesse hebben zij kennis genomen van onze plannen. Uiteraard draait alles om de financiering. Gezien de huidige financiele situatie bij de gemeente is er nauwelijks ruimte voor nieuwe zaken. Vandaar dat we in ons plan allereerst proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Verder hopen we op veel medewerking van bewoners en omwonenden om mee te helpen bij de aanleg.
Bij de gemeente willen we alleen een beroep doen op specifieke budgetten die eigenlijk al geoormerkt waren voor onze wijk of voor de wijkplatforms. De rest van de benodigde middelen hopen we in geld of natura te verwerven van sponsors.

Het college laat ons binnenkort weten of zij akkoord gaan met het plan en die financiele middelen  waar zij rechtstreeks zeggenschap over hebben beschikbaar willen stellen. Daarnaast gaan we in overleg met de andere wijkplatforms over het deel van het budget dat uit de gezamenlijke pot voor de platforms zou moeten komen (IVB-gelden).

Ervan uitgaande dat het college een positief besluit gaat nemen, willen we vanaf nu onze aandacht richten op de presentatie van onze plannen aan bewoners, omwonenden en uiteraard aan mogelijke sponsors.

18 april 2011

Update plannen Hofstede en Wadi (Essenpas)

De plannen voor het terrein rond de Hofstede en de grote wadi vergen momenteel veel van onze aandacht. …ťn van de leden van het platform is landschapsarchitect en tuinontwerper van beroep en heeft op basis van alle wensen en verlangens een ontwerp voor het terrein rond de Hofstede gemaakt. Dit ontwerp is inmiddels aan een afvaardiging van de bewoners van de Hofstede getoond, maar ook aan betrokken ambtenaren van de gemeente en aan wethouder Telders. Allen waren tot nu toe erg enthousiast en de volgende stap is een presentatie voor het college van B&W. Op basis daarvan wordt besloten of de gemeente het plan wil steunen en uitvoeren. Uiteraard draait deze vraag vooral om geld. Zoals bekend heeft de gemeente te maken met grote financiele problemen en zijn er vrijwel geen nieuwe middelen meer beschikbaar. Ook toekomstig onderhoud wordt zoveel mogelijk door de gemeente afgehouden.

Vandaar dat in ons plan veel aandacht wordt besteed aan de financiering en aan de wijze waarop wij het onderhoud denken te regelen.

Voor de Essenpas was er bijvoorbeeld nog een resterend VINEX-budget gereserveerd dat is bedoeld voor de verdere afronding van de wijk. Dit bedrag is niet voldoende voor het hele plan, maar wel voor de eerste fase. Het college moet nu besluiten of dit geoormerkte budget ingezet mag worden voor het plan rond de Hofstede.

Gaat het college akkoord, dan gaan we allereerst het plan bespreken met  de bewoners en omwonenden van de Hofstede. Vervolgens hopen we dan in de komende maanden te kunnen starten met de werkzaamheden.
In de eerste fase gaat het om het grondwerk en de aanleg van paden, halfverharding en veldjes. Maar ook de ontsluiting van het terrein met een extra brug. Deze werkzaamheden kunnen eigenlijk alleen door een aannemer worden verricht.
De tweede fase bestaat uit het aanbrengen van beplanting in de vorm van bomen, heesters en vaste planten. Dit kan uiteraard alleen in het plantseizoen, dus eind 2011 of begin 2012. Omdat de beschikbare middelen zo beperkt zijn, hopen we daarbij op veel hulp van de bewoners van de wijk. Verder zullen we samenwerking zoeken met de Praktijkschool bij De Ward en met Lingewaard Natuurlijk.
In de derde fase wordt het parkje afgerond met met zitjes, bankjes, speeltoestellen, hekwerken etc. Ook hierbij hopen we op veel hulp van bewoners maar gaan we daarnaast ook op zoek naar sponsors.

Met het plan voor het park rond de Hofstede willen we komen tot een centrale plek in de wijk waar bewoners graag een wandeling naar toe maken, waar een plek is voor de allerkleinsten, maar waar ook ouderen even een praatje kunnen maken of een spelletje jeu de boule kunnen spelen. Het park krijgt ook een functie voor de gehandicapte clienten van Driestroom Dagbesteding. Zoveel mogelijk gaan zij helpen bij het onderhoud van het park en zij krijgen een eigen pluktuim met bloemen en fruit.

WADI-plan
Door de financiele situatie bij de gemeente zijn de plannen voor de wadi ernstig in de verdrukking gekomen. Het idee was om het eerste deel van de wadi wat te verhogen, zodat dat terrein minder drassig is en daarop een trapveldje kan worden aangelegd. Verder wilden we het  terrein voorzien van nog enkele andere spelvoorzieningen voor de wat grotere jeugd, zoals een basket en een tafeltennistafel. In een overleg met gemeente en waterschap is inmiddels gebleken dat het plan in grote lijnen uitvoerbaar is en ook acceptabel voor het waterschap. Wel is er discussie over de aanvullende spelvoorzieningen en de verdere aankleding rondom.
Uiteraard is de wadi ook bedoeld als ijsbaan en na aanleg van het trapveld zou daarom het achterste deel van de wadi voor dit doel geschikt moeten worden gemaakt.

Momenteel kijken we naar de mogelijkheid om de grondwerken voor de wadi te combineren met het plan voor de Hofstede, waarbij o.a. de afgegraven grond van de Hofstede wordt gebruikt om de wadi wat te verhogen zodat de grond binnen de wijk blijft en veel onnodige kosten kunnen worden vermeden. Door dezelfde aannemer gelijktijdig beide klussen te laten uitvoeren zijn de meerkosten beperkt.  Ook hierover vindt op korte termijn een bespreking met de gemeente plaats.

De genoemde gesprekken met de  en presentaties moeten de komende weken plaatsvinden. We houden u uiteraard op de hoogte over de voortgang!


20 januari 2011

Plannen rond Hofstede in bewerking

Sinds november zijn we als wijkplatform weer drukker met de plannen rond de Hofstede. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden met enkele leden van het wijkplatform, een vertegenwoordiger van Driestroom Dagbesteding en met enkele vertegenwoordigers van de bewoners van de Hofstede. Bij de tweede bijeenkomst was ook dhr. Andringa van de gemeente Lingewaard aanwezig. Daarmee is er nu meer duidelijkheid over de haalbaarheid van een aantal plannen, de wensen van betrokkenen en van de buurtbewoners en een soort plan de campagne.

Het terrein wordt in de plannen ingericht als een soort "kasteeltuin". Dat sluit goed aan bij de opzet van de Hofstede als een soort verwijzing naar het kasteeltje dat vroeger op deze plaats heeft gestaan en naar kasteel De Doornenburg als prachtig voorbeeld hoe een kasteel in deze regio er uit gezien kan hebben. In de eerdere plannen van de gemeente was De Doornenburg ook al als voorbeeld genomen, maar bleef de inrichting beperkt tot grasvelden met verschillende maairegiems en de aanplant van een aantal bomen. Daarmee was het geheel naar ons idee nog echter niet erg uitnodigend voor de buurt om naar en doorheen te wandelen.

In de wensen van de bewoners, gebruikers en het wijkplatform zou het park veel aantrekkelijker worden wanneer er wat meer te beleven is. Dit is gezocht in een invulling met een duidelijkere padenstructuur, enkele zitjes, een kruidentuin voor algemeen gebruik, twee jeu de boulebanen, een speelplek voor de jongste jeugd, maar ook een (bloemen)pluktuin ten behoeve van de cliŽnten van Driestroom. In onze plannen wordt het terrein verder aangekleed met een o.a. een  boomgaard, een ooievaarsnest en twee laantjes met knotwilgen. Er komt tenslotte een extra brug over de "gracht" ter hoogte van de Hank. Om het park toch iets beslotens te geven worden de toegangen voorzien van klaphekken, waardoor fietsers en brommers worden gehinderd, terwijl kinderwagens er wel op kunnen. Ook wordt het uitlaten van de hond op het terrein ontmoedigd, zodat bewoners, wandelaars en kinderen gevrijwaard worden van hondenpoep etc.
Uiteraard wordt in de plannen ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de bewoners van de Hofstede, met name de huizen aan de westkant. Hoewel het terrein en ook de bestrating voor de huizen openbare weg is, reserveren we een bredere strook als buffer tussen park en huizen. De geplande fruitbomen vlak voor de woningen verhuizen nu naar de zuidwesthoek van het terrein. Met een haag met leibomen willen we een soort natuurlijke barriŤre vormen tussen park en  woningen.

Gezien
de financiŽle situatie bij de gemeente, is er maar een bescheiden budget voor de aanleg beschikbaar en in principe vrijwel geen budget voor het onderhoud. Vandaar dat we met de gemeente een gebruiksovereenkomst willen sluiten waarbij we gezamenlijk de eerste aanleg oppakken, maar daarna het beheer en onderhoud vooral als wijk zelf willen regelen. We hopen en verwachten dat er de nodige bewoners zullen zijn die bereid zijn gezamenlijk enkele zaterdagen per jaar de handen uit de mouwen te steken. Zo hopen we de verdere aanleg in een aantal fasen uit te voeren met hulp van bewoners en uiteraard ook het onderhoud van ons "kasteelpark". Op die manier wordt het met recht ůns park en het bloeiende hart van onze wijk!

Hoe gaat het verder
Eind januari wordt het uitgewerkte plan besproken met betrokkenen uit de werkgroep. Wanneer zij akkoord zijn, willen we een voorlichting houden voor alle bewoners van de Hofstede en de direct omliggende huizen. Op basis van die uitkomst gaan we met ons uitgewerkte plan naar de gemeente om met hen te kijken wat het komende jaar realiseerbaar is en waar wij zelf een bijdrage kunnen leveren. De hoop en verwachting is dat we in ieder geval nog dit voorjaar een start kunnen maken met de aanleg van de padenstructuur en een deel van de beplanting. De rest van de plannen kan dan in gedeelten de komende jaren worden uitgevoerd.

Voor het vervolg van het Hofstdedossier: zie alle bijdragen in de actuele Nieuwspagina's en de archieven van de jaren 2011 en 2012.


terug

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers voor de theetuin

De theetuin is een terras waar bij goed weer koffie, thee en limonade wordt geschonken en waar je zelf gemaakt gebak of een ijsje kunt nuttigen. Deze voorziening is uiteraard bedoeld voor alle bewoners van de wijk en eventuele passanten.
De theetuin bij de Hofstede is een plan om binnen het ommuurde deel naast het hoge gebouw een theetuin te starten met medewerking van de clienten van DRiestroom dagopvang. Probleem hierbij is echter dat de  cliŽnten van Driestroom alleen op werkdagen tot ca. 15:30 aanwezig zijn en dus ook niet in het weekend. Vandaar dat voor het slagen van de theetuin gezocht wordt naar een aantal vrijwilligers die enkele uren per week willen bijspringen.
Op dit moment is het plan nog in een pril stadium, maar voor het slagen er van is het wel belangrijk om te weten of er mensen zijn die een bijdrage zouden willen leveren.
Lijkt het u leuk op deze wijze bij te dragen aan de goede sfeer in de wijk, geef u dan op als potentieel vrijwilliger!

info@wijkplatformbemmeloost.nl


Sitemap