Verkeerszaken

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het wijkplatform betreffen de verkeerszaken. Het wijkplatform heeft een aparte werkgroep verkeer, hoewel verkeerszaken meestal ook onderdeel zijn van of invloed hebben op de leefbaarheid.

Zaken waar naar o.a.  gekeken wordt zijn veiligheid (zoals de snelheid, kruisingen, verkeersremmers, fietsen/brommen op de voetpaden etc) en de parkeerproblematiek.


* De werkgroep is momenteel actief met een onderzoek naar de verkeersstromen binnen de wijk de Essenpas van met name fietsers en brommers en het gebruik van de voetpaden door deze groepen. Samen met de politie wordt gekeken waar de knelpunten liggen en hoe deze zouden kunnen worden opgelost.

* Een gevoelig punt is de doorgaande fietsroute vanaf centrum (Wardstraat/Dijkstraat) richting OBC, OBC junior, zwembad en doorgaand richting  Angeren/Doornenburg.
Het ligt voor de hand om ter hoogte van de grens tussen Oostervelden en Essenpas (Poeldrik/Meander) een betere doorgaande route te creŽeren. Hoe dat kan worden bereikt is nog niet bepaald en wordt dit ooit concreter, dan zal dit uiteraard ook eerst met de aanwonenden worden besproken.

* Op meerdere plekken in de wijk is er chronisch gebrek aan parkeerplekken. Begin 2009 zijn o.a. enkele plaatsen toegevoegd aan de Leidijk en begin 2011 aan de Ringdijk.
Eind 2011 zijn enkele parkeervakken aangelegd aan de noordkant van De Hofstede.

* Ook in Oostervelden is er op enkele plekken gebrek aan parkeerplaatsen. Met name de doodlopende straatjes van de Poeldrik leveren met enige regelmaat vragen op over parkeren. Aangezien er in deze omgeving vrijwel geen ongebruikte ruimte over is, valt hier heel weinig aan te verbeteren. Het houdt echter onze aandacht en we staan altijd open voor ideeŽn en vragen.Divers

Psychologie van verkeersdeelnemer

Bij het oplossen van veel verkeersvraagstukken wordt steeds meer gebruik gemaakt van verkeerspsychologie. Een verkeerspsycholoog probeert te voorspellen of te verklaren hoe en waarom mensen zich in het verkeer gedragen zoals ze doen. Die kennis wordt gebruikt bij het oplossen van knelpunten en het veiliger maken van het verkeer.
…ťn van de meest opmerkelijke punten die uit deze tak van wetenschap is voortgekomen is de conclusie dat het middel om iets te bereiken vaak tegengesteld lijkt aan het doel. Om het ergens veiliger te maken, moet je juist de indruk van onveiligheid creŽren. Een overzichtelijke kruising nodigt uit om hard te rijden. Als het mis gaat, gaat het heel erg mis. Een krappe en onoverzichtelijke kruising leidt juist tot afremmen en meer oplettendheid. Er zullen wel vaker kleine kopstaart-botsingen plaatsvinden, maar de gevolgen blijven bij dat soort ongevallen vrijwel altijd zeer beperkt. Vandaar dat straten binnen de bebouwde kom eerder worden versmald dan verbreed, rotondes worden aangelegd en fietsers op sommige plekken hun eigen fietspaden krijgen, maar op andere plaatsen juist nadrukkelijk op de rijbaan worden gedirigeerd.

Praktijk in De Essenpas

Ook in de Essenpas wordt van deze gedachte gebruik gemaakt. Soms pakt de praktijk dan toch weer anders uit dan gedacht. Een voorbeeld is de Van Nispenlaan/ Hoefslag/ Ringdijk. Dit is een 30km weg, maar veel mensen rijden op dit lange rechte stuk aanmerkelijk harder. Vooral bij de kruising bij de brievenbus leidt dit tot gevaarlijke situaties. Het gedeelte Hoefslag/Ringdijk is bij de aanleg  vrij smal aangelegd, zodat auto's elkaar niet gemakkelijk kunnen passeren wanneer er ook fietsers op de rijbaan rijden. Die fietsers en eventueel ook geparkeerde auto's op de rijbaan zouden de snelheid van de passerende auto's moeten remmen. Een mooi plan, maar in de praktijk blijken fietsers en brommers daar anders over te denken: zij ervaren de rijbaan als onveilig (want auto's rijden vlak langs hen heen) en ze zijn massaal uitgeweken naar de parallel lopende stoep voor de huizen van De Bolder. Gevolg: op de rijbaan is het vrijbaan voor de auto's en op de stoep is het gevaarlijk voor voetgangers. Dat was natuurliijk niet de bedoeling.

Inmiddels hebben we het trotoir een stuk minder aantrekkelijk gemaakt voor fietsers door het plaatsen van een dubbele beugel en toen fietsers daar nog weer omheen reden, het plaatsen van een hek dwars over de grasrand. Hiermee lijkt het probleem van de fietsers op de stoep opgelost, maar is er weinig veranderd aan de snelheid van de auto's ......


Sitemap