Plannen met de wadi


 1. WADIPLAN 2009
     1. IJSBAAN
     2. TRAPVELD
     3. UITVOERING 2013

De grote wadi is het laaggelegen terrein tussen de Leidijk en de Dwarsdijk, voor de hoofdingang van de Hofstede. Al bij de bouw van de wijk was bedacht dat de grote wadi in de winter ook als ijsbaan gebruikt zou kunnen worden. In de praktijk bleek dit echter nauwelijks mogelijk, omdat er bijna nooit water in de wadi stond wanneer het vroor. Zonder water geen ijs, dus moest er een oplossing worden verzonnen waardoor we er op het juiste moment water op kunnen laten lopen (en houden).

Een andere vraag die op allerlei manieren vanuit de bewoners werd gesteld, was of er in de wadi geen trapveldje kon worden aangelegd. In de wijk zijn diverse speelvoorzieningen voor de kinderen tot een jaar of negen maar voor de ouderen is er helemaal niets. Een trapveld met goaltjes, een basket en/of een pingpongtafel zou heel erg welkom zijn.

WADIPLAN 2009
Beide punten zijn uitgewerkt  in het eerste wadi-plan uit 2009. Maar na overleg met de gemeente bleken onze plannen aanmerkelijk ingewikkelder en kostbaarder dan we zelf hadden gedacht. ook de besluitvorming vergde vervolgens meerdere maanden, zodat pas eind oktober 2009 de aanleg van de ijsbaan werd goedgekeurd. De plannen voor het trapveldje waren nog complexer en werden doorgeschoven naar 2010.

IJSBAAN

Aanleg ijsbaan 2009
Net voor de Kerst 2009, terwijl de vorst al was ingevallen, heeft de gemeente samen met de aannemer een aantal aanpassingen aan de wadi aangebracht. Allereerst een systeem om voldoende water in de wadi te laten stromen: onder de weg door werd een doorlaat gemaakt naar de sloot rond de Hofstede. Deze sloot ligt vrij hoog en word kunstmatig op het juiste peil gehouden. Door deze sloot in enkele uren een stuk in niveau te laten dalen is voldoende water beschikbaar om de wadi onder water te zetten. De sloot vult zich daarna weer in enkele dagen tot het oorspronkelijke peil.
Aanleg IJsbaan01Naast de aanvoer van water was er nog een probleem: voorkomen moest worden dat het water direct weer wegstroomt naar de sloten in de rest van de wijk. Hiervoor werden enkele lage dammetjes opgeworpen die de doorgangen afsluiten. Tenslotte was de gemeente van mening dat de hele wadi te groot was om onder water te zetten, daarom werd deze met een lange lage dam opgedeeld in tween, met in die dam een doorlaat.

De winter van 2009/2010 werd direct n van strengste sinds jaren en de wadi bleek een prachtige ijsbaan. Ondanks de vele sneeuw die voor de meeste ijsbanen in de regio spelbreker was, kon er een groot aantal dagen op de wadi worden geschaatst. De vele schaatsers en kinderen op het ijs lieten zien dat het plan op een geweldige wijze aan de behoefte voldoet.


Vervolg
Tijdens deze eerste winter zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Zo bleek het terrein veel minder egaal dan het er op het oog uitziet. Schaatsen op de wadi01Daardoor kostte het veel moeite om de hoogste delen onder water te krijgen terwijl op de laagste punten tot wel 35cm water stond. Ook het Waterschap bleek niet volledig op de hoogte van de door de gemeente aangebrachte dammetjes en heeft enkele delen in het voorjaar van 2010 weer laten verwijderen.
Uiteraard hopen we dat een aantal zaken voor de winter 2010/11 aangepast zijn, zodat we ook de komende winter weer een ijsbaan kunnen aanleggen. Met name het egaliseren heeft echter rechtstreeks te maken met de plannen voor het trapveld en kan dus alleen in samenhang met dat plan gebeuren.

IJspret op de Wadi

TRAPVELD

Plan
Het tweede onderdeel van het wadi-plan betreft het trapveld. De huidige wadi is in de praktijk maar heel beperkt te gebruiken als speel/trapveld omdat de grond een groot deel van het jaar te drassig en modderig is. De bodem bestaat uit vette rivierklei en deze blijft dan als een dikke laag onder de (voetbal)schoenen hangen. En omdat de grond vaak erg nat is, groeit het gras er moeizaam en staan er nu ook allerlei onkruiden. Het wijkplatform had daarom de gedachte om een deel van de wadi iets in niveau te verhogen en de rest juist iets te verlagen zodat een droger deel geschikt is als trapveld. Uiteraard realiseren wij ons terdege dat de wadi een belangrijke functie heeft als waterberging bij extreme neerslag. Na de zeer zware regen begin september 2010 bleek die functie ook in de praktijk (zie de foto boven deze pagina). Vandaar dat de verhoging van het trapveld-deel ook gepaard moet gaan met een verlaging van de rest van het terrein (de ijsbaan), zodat die capaciteit minstens even groot blijft. In ons voorstel willen wij het deel tussen de dam en de Hofstede verhogen en het deel achter de dam verlagen. Aan de kant van de Hofstede en de Leidijk blijft er verder een verlaagde strook als (droge) sloot voor de verbinding tussen het achterste deel van de wadi en de rest van de waterwegen in De Essenpas. Via deze sloot kan dan in de winter ook de ijsbaan worden gevuld.

Stand van zaken
Momenteel (september 2010) is het wijkplatform in gesprek met de gemeente en het Waterschap over de haalbaarheid van dit plan. Pas na goedkeuring door het Waterschap kunnen we de plannen voor de inrichting van het trapveld verder uitwerken. Waar wij nu aan denken is een voetbalveld van ca. 47 bij 37 meter en een strook met verharding aan de kant van de Hofstede met een basket. Daar zou dan ook n of twee betonnen pingpongtafels kunnen staan. In de verdere uitwerking wordt nadrukkelijk gekeken naar de meest geschikte toegang tot het terrein en houden we rekening met kinderen die hun fietsen waarschijnlijk lukraak zullen neergooien. Tenslotte houden we ook rekening met de mogelijke overlast: zo maken we de toegang tot het terrein onaantrekkelijk voor fietsen en brommers en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een gebruiksreglement van toepassing te verklaren. Met zo'n reglement (en de mogelijkheid voor de wijkagent om op te treden) moet dan vooral het hangen en lawaaimaken na zonsondergang worden tegengegaan.
In de gesprekken met de gemeente is gekeken naar de mogelijkheid om het veld te voorzien van kunstgras, maar gezien de hoge aanlegkosten is die optie op dit moment niet erg waarschijnlijk. Wel zijn we voorstander van een laag hekwerk rond het veld, om zo bal en kleine kinderen binnen te houden en de honden juist er buiten.

Koppeling met Hofstede plan
Begin 2011 zijn de plannen voor de wadi en de Hofstede weer in een stroomversnelling beland. Koppeling van beide plannen bleek raadzaam, zowel om praktische als om financiele redenen. Zo dient er voor het Hofstedeplan ca. 400 m3 grond te worden afgegraven en afgevoerd. Door deze grond op zeer korte afstand te gebruiken voor de verhoging van de wadi wordt enorm bespaard op kosten van de aannemer, het transport en schone grond verklaringen. Ook voor de financiering bleek koppeling de beste optie om beide plannen te realiseren.

UITVOERING 2e FASE / Actuele stand van zaken 2013
Sinds de 1e fase van het wadiplan in 2009 (aanleg ijsbaan) zijn er 3 jaar verstreken. In 2012 
kwam het gecombineerde plan voor wadi en Hofstedepark eindelijk in een stroomversnelling. De financiele basis was inmiddels in belangrijke mate geregeld, ondanks de penibele financiele situatie van de gemeente Lingewaard. Met het Waterschap Rivierenland is overlegd in hoeverre onze plannen passen binnen de wettelijke en technische kaders van het waterschap en het belang van de wateregulering in de wijk. Dat kostte toch weer veel meer tijd en moeite dan gedacht, maar uiteindelijk bleek er eigenlijk best veel mogelijk. De wadi had de afgelopen 10 jaar aangetoond zeer ruim bemeten te zijn voor zijn taak en nooit stond er meer dan ca. 40/50 cm water in, zelfs na de grootste hoosbuien. In juli 2012 verleende het waterschap dan ook een keur (vergunning) voor de door ons gewenste aanpassingen, met name het verhogen van een deel van het maaiveld van de grote wadi.
De aanbesteding van de gecombineerde werkzaamheden werd afgerond in november 2012. Het proces was nu eindelijk het "point of no return" gepasseerd, maar wederom moesten we geduld hebben want de aannemer startte pas medio februari 2013 met de graafwerkzaamheden in het Hofstedepark. De wadi stond op dat moment nog behoorlijk vol water na een lange vorstperiode en toen dat water eindelijk was weggezakt volgde er begin maart een record regendag die de wadi wederom vulde waardoor de aannemer de aangevoerde grond niet verder kon bewerken.
Wadi aanleg - hoog water
Tot onze teleurstelling zorgde dit voor zoveel vertraging dat de onze planning zwaar in de verdrukking kwam. Die planning heeft alles te maken met het plantseizoen voor bomen, heesters en hagen. In reguliere jaren loopt het plantseizoen vanaf november tot medio maart. In onze plannen waren we er van uitgegaan dat de aannemer tegen die tijd gereed zou zijn. Zo was het plan om op 20 maart in het kader van de Nationale Boomfeestdag samen met Lingewaard Natuurlijk en ca. 200 schoolkinderen de haag rond het trapveld aan te leggen. Enkele dagen voor de 20e waren we gedwongen deze Plantdag af te blazen aangezien het trapveld onmogelijk op tijd af kon zijn.  De 2300 struiken voor de plantdag waren echter wel besteld en dienden met de grootste spoed geplant te worden. Met spoed werd het werk alsnog door de aannemer uitgevoerd en op 22 maart was het terrein alsnog afgerond. De volgende dag, zaterdag 23 maart was de eerste plantdag samen met buurtbewoners en ondanks het gure winterweer met een ijskoude stormachtige oostenwind die voor een gevoelstemperatuur van -10 graden zorgde, kwamen tientallen buurtbewoners helpen. In een geliede samenwerking met Schouten Groencultuur uit Gendt werd door de hardwerkende vrijwilligers in slechts een ochtend de haag rond het trapveld aangelegd!Wadi Haag planten rond trapveld

Vervolg planning 2013 - 2014:
In de loop van april wordt het veld ingezaaid met een stevig grassoort en wordt in de noordoosthoek van het veld een halverharding aangebracht in de vorm van honingraatplaten. Naar verwachting is het veld dan eind juni ver genoeg gegroeid om belopen te worden. Tegen die tijd plaatsen we de voetbaldoeltjes en de tafeltennistafel.
In het najaar willen we ook nog wat aanpassingen doen aan de ijsbaan. Onze grootste wens is een bruggetje vanaf de Leidijk naar het dammetje. Door de eerste paar meter van het dammetje te verwijderen kan de "sloot" langs het trapveld dan direct verbonden worden met de rest van de wadi.  Andere aandachtpunten zijn verlichting van de ijsbaan, aangepaste afsluiting van afvoerkanalen en een oplossing voor de schaatsers om langs de kant te zitten.Kijk bij dossier Hofstede voor de actuele stand van zaken.Prijs van Lingewaard Wonen   / WaardWonen
In 2009 heeft het wijkplatform de plannen voor de wadi bij Lingewaard Wonen ingediend om mee te dingen naar de jaarlijkse Leefbaarheidsprijs van Lingewaard Wonen. Tot onze vreugde was ook Lingewaard Wonen zo enthousiast en positief over ons plan, dat we samen met een ander plan gedeeld eerste zijn geworden. Beide plannen ontvangen de helft van de jaarprijs van €10.000 voor de uitvoering van hun plan. Er is dus € 5.000 aan ons plan toegekend. Dat geld hopen we met name te besteden aan de aankleding van het terrein met enkele bankjes, het hekwerk en verlichting voor de ijsbaan.
Uiteraard kunnen we deze prijs pas inzetten nadat het plan is goedgekeurd en de gemeente samen met ons de aanleg van het trapveld en ijsbaan heeft opgepakt.