Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 7 februari 2023  

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel
4 februari 2017

INLOOPSPREEKUUR 7 februari
Komende dinsdag 7 februari bent u vanaf 19:30 weer van harte welkom bij het inloopspreekuur van het wijkplatform Bemmel Oost.
Uiteraard weer op onze vertrouwde locatie in het gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.

U kunt op het spreekuur langskomen met uw vragen opmerkingen, voorstellen en ideeën betreffende openbare ruimte in en rond de wijken de Essenpas en Oostervelden.
Dus zaken betreffende verkeer, bestrating, verlichting speelplekken, hondenuitlaat stroken maar ook groen en groenonderhoud, veiligheid en ruimtelijke ordening zijn allemaal onderwerpen die u met ons of via ons met de gemeente aan de orde kunt stellen.
Bij het spreekuur is ook Gerrit Kurvers aanwezig namens de gemeente Lingewaard, hij is de gebiedscoördinator voor onder andere Bemmel en omgeving.


Hondenlosloopgebied
Recent heeft De Gelderlander maar ook het Gemeentenieuws het een en ander geschreven over het beoogde hondenlosloopgebied in de grote wadi bij de Leidijk. Daar zullen we zeker even op terugkomen.

Gebiedsvisie Lingewaard
Een ander onderwerp betreft de Gebiedsvisie Lingewaard. Dit is een uitgebreide concept nota die de gemeente afgelopen week bekend heeft gemaakt en die is bedoeld is als een kader en schets van en voor de ontwikkelingen in onze gemeente tot ca. 2035.
Op zich interessant zo'n visie en ik kan me voorstellen dat u ook geïnteresseerd bent in wat en hoe de gemeente de ontwikkelingen de komende 12 jaar voor zich ziet.
Wij zijn benieuwd wat u, de bewoners van onze wijken, van deze visie vindt en wat uw mening hierover is. We zijn van plan om met een gezamenlijke reactie namens alle wijkplatforms te komen maar willen daarbij uiteraard graag meenemen wat onze inwoners daarover te melden hebben.
Ook hiervoor bent u van harte welkom bij het inloopspreekuur. Het staat overigens iedereen vrij om richting gemeente te reageren op deze visie. U kunt daarvoor een zienswijze indienen tot en met 8 maart 2023
Hier vindt u de Omgevingsvisie: https://samen.lingewaard.nl/omgevingsvisie+lingewaard/default.aspx .

Voor alle duidelijkheid: deze Gebiedsvisie Lingewaard heeft in beginsel niets te maken met de Gebiedsvisie Bemmel-Haalderen waarover we de afgelopen jaren vaker hebben geschreven. De Gebiedsvisie Bemmel Haalderen was een voorbereiding op woningbouwplannen rondom Bemmel/Haalderen waarvoor burgerparticipatie was opgestart. Dat traject van burgerparticipatie lijkt door de gemeente volledig te zijn bevroren of beëindigd, maar de deelnemers van dat participatietraject hebben daarover nu al bijna een jaar niets meer vernomen. In de plaats van dat traject hadden we vanuit de platforms Haalderen Leeft! en Bemmel Oost een veel omvangrijker tegenvoorstel gemaakt dat ook door de raad was omarmd. Maar ook over dit traject heerst nu alweer geruime tijd stilte.

Cafetaria Moos
Recenter hebben we namens de gezamenlijke platforms van Bemmel bezwaar gemaakt tegen het voorstel van het college om mee te werken aan het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van het trottoir bij voormalig Cafetaria Moos in de Dorpsstraat. De eigenaar wilde een stuk van het trottoir voor zijn huis met een zwaar hekwerk afscheiden. Het betreffende stuk trottoir is weliswaar kadastraal zijn eigendom, maar al sinds mensenheugenis openbare gebied. De gemeenteraad was het uiteindelijk met ons eens en heeft het voorstel van het college verworpen.

Funderingsschade
Door de droge perioden die steeds vaker en langer voorkomen is er ook in onze wijken op meerdere plekken sprake van verzakkingen en funderingsschade. Reparatie van funderingsschade is zeer kostbaar, maar is in de meeste gevallen niet verzekerd of zelfs maar verzekerbaar. Ook verhalen op lokale overheid, waterschap of andere verantwoordelijke is erg lastig. Dhr. Rein Koning is een bewoner van onze wijk die zich de laatste jaren actief bezighoudt met funderingsschade. Hij heeft zich aangesloten bij het Platform Funderingsschade Lingewaard waarin zich inmiddels 35 betrokkenen uit de diverse kernen van Lingewaard hebben verenigd. Op 22 maart organiseren zij daarover een informatieavond over een nog op te starten onderzoek naar de funderingsrisico’s in het rivierengebied en de daarmee samenhangende herstelmogelijkheden. Met behulp van innovatieve meettechnieken én de verkregen data uit inspectiebezoeken bij gedupeerde inwoners zal kennis worden gegenereerd die landelijk kan worden ingezet bij de preventie van funderingsschade door droogte.
Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u een berichtje aan Rein Koning sturen zodat hij u meer informatie hierover kan doen toekomen. Mail uw bericht aan: platform.funderingsschade@gmail.com


26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!


1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop


23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.


26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!


1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop


23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWSOp zoek naar nieuwsberichten uit 2022? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2020 - 2021? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2019? Klik hier. 

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016 - 2017? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 7 FEBRUARI 2023


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 7 februari
* dinsdag 7 maart
* dinsdag 4 april
* dinsdag 2 mei

Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden

Sitemap