Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2022

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.


20 juli 2022

Aanleg Pannaveldje
Na 8 jaar was het eindelijk zo ver: het pannaveldje in de wadi bij de Leidijk is aangelegd. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee maar het was wel jammer om te moeten constateren dat het veldje op meerdere punten niet helemaal geworden is wat we er van verwachten.
We hebben dit ook aan de gemeente gemeld en zij hadden ook zelf bij de oplevering de nodige kleinere punten gezien die de leverancier nog moet gaan oplossen, maar de meest principiele zaken blijven helaas ongewijzigd.
Pannaveldje gereeed

Erg opvallend was wel de grote van de doelen. Hoewel het een bescheiden pannaveldje betreft zijn er grote handbaldoelen geplaatst die op zo'n pannaveld niet gebruikelijk zijn. De doelen zijn zelfs hoger dan het hek achter het doel, waardoor enthousiaste voetballertjes veelvuldig op zoek kunnen naar een bal die over het hek is geschoten.
Een tweede punt betreft de geschiktheid voor hockey wat we vanaf het begin als belangrijke eis hadden. Er is wel een plank rondom geplaatst maar deze zou geluiddempend zijn. Dat is helaas niet het geval en de plank zelf lijkt ook niet heel erg geschikt voor jarenlang gebruik.
Een derde punt betreft de verharding rondom. Deze zou 50cm buiten het hekwerk liggen zodat maaimachines netjes rondom kunnen maaien zonder het hekwerk te beschadigen. Maar het hekwerk is precies op het midden van de verharding geplaatst waardoor de buitenrand maar 25 cm is en er ook 25 cm tegels binnen het hekwerk ligt. Dat is niet handig bij het hockeyen en ook niet fijn wanneer er tijdens het spel iemand valt.
Al met al zijn we natuurlijk wel blij dat het pannaveldje na zoveel inspanning, vergaderen en eindeloos beloften afwachten toch tot stand is gekomen. We kijken of we de komende tijd de grote doelen toch kunnen vervangen door meer passende exemplaren. Voor de kinderen is het gelukkig geen reden om het veldjeniet direct al met veel enthousiasme te gebruiken!23 juli 2022

Papenpaadje Oostervelden groot succes
Een ander plan waarbij wijkplatform Bemmel Oost een rol heeft mogen spelen is de aanleg van het "Papenpaadje" tussen de Oostervelden en de Papenstraat, naast het verpleeghuis De Lingenhof. Het idee kwam van oud OBC docent Pierre Cuijpers, die in de directe omgeving woont. Toen de gemeente 6 jaar geleden plannen maakte om op die plek een slootje te verbreden tot een grote waterberging voor de afvoer van regenwater uit de Oostervelden deed hij het voorstel om naast de nieuwe sloot een begaanbaar struinpad te maken waarmee de Oostervelden een doorgang kreeg naar de Papenstraat.  Een leuke route om te lopen en ook een kortere route naar de bushalte. Hij nam contact met ons op en samen zijn we ons voor dit plan gaan inzetten. Na heel veel overleggen en vele mitsen en maren, ook van de aanwonenden, werd het plan goedgekeurd en in 2018 uitgevoerd.  Helaas bleken de berekeningen van de gemeente wat betreft de waterstanden toch niet juist, het terrein stond het grootste deel van het  jaar onder water. Dat leidde tot een nieuw plan met een pad dat wat hoger op is gelegd en ook is verhard. Halverwege is een boomstambrug aangebracht en inmiddels zijn we een paar verder en blijkt deze versie 2 een groot succes: het is een prachtige route om te lopen met veel natuur om naar te kijken in voorjaar en zomer vele bloeiende planten en ook veel insecten en amfibieën die hier een plek gevonden hebben. Zie hieronder een paar sfeerplaatjes van het Papenpad. Let op: het pad is conform afspraken met de aanwonenden niet geschikt voor fietsers, rolstoelen en kinderwagens. .

Papenpaadje02

Papenpaadje03

Papenpaadje 05

Papenpaadje 0430 april 2022

Inloopspreekuur

Dinsdag 4 JULI vanaf 19:30

In verband met vakanties GEEN SPREEKUUR IN JUNI !!

Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk die geinteresseerd is in de gang van zaken in en om onze wijken. U bent welkom vanaf 19:30 in de ruimte op de begane grond die in het verleden in gebruik was bij Driestroom Dagbesteding maar nu al een aantal jaren vrijwel ongebruikt staat.

Zoals altijd kunt u met uw vragen, wensen of opmerkingen langskomen. Aanwezig zijn in principe altijd enkele leden van het wijkplatform en de Gebiedscoordinator van de gemeente Lingewaard, Gerrit Kurvers. Hij is ons contactpersoon met de gemeente en hij kan ook vragen of verzoeken doorgeven aan de juiste mensen binnen het gemeentehuis. Soms is ook de wijkagent en/of een BOA aanwezig en een of twee keer per jaar ook een wethouder.

Verder proberen we elke maand het laatste nieuws te brengen mbt de nieuwbouwplannen rond Haalderen en Bemmel Oost.

Andere aandachtspunten zijn al jaren verkeerszaken, de groenvoorziening in de wijk en het onderhoud daarvan, speelvoorzieningen, eventuele overlast of bijzondere meldingen mbt de veiligheid etc.


2 mei 2022

Aanleg PANNAVELDJE

Eindelijk is de uiaanleg van het al zo lang gewenste pannaveldje in de grote wadi Leidijk gestart. Dit was al ca. 10 jaar een wens en verschillende keren leek het te gaan lukken maar kwam er weer een onverwachte tegenslag tussen. Maar eind 2021 werd duidelijk dat het nu eindelijk wel zo ver was.. Inmiddels is een gespecialiseerd bedrijf gestart met de aanleg. Het zand dat we al weer 6 jaar geleden geschonken kregen van K3 Delta maar waar intussen heel veel onkruid in groeide is uitgegegraven en vervangen door een nieuw laag. Rondom is verharding aangebracht en deze en volgende week volgt het kunstgras en de omheining. De bedoeling is dat dit veldje ook geschikt is voor hockeyers, dus met een balk rondom. Ik denk dat veel kinderen hier naar uitgekeken hebben en er veel gebruik van gaan maken.

Aanleg Pannaveldje 2022


2 mei 2022

OVERBELASTING STROOMNET

Het aantal zonnepanelen in de wijke de Essenpas is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Een prima ontwikkeling, maar ook één met een keerzijde. Bestaande gebruikers, waaronder ondergetekende, merkten dat  dit jaar sinds eind maart op de meest zonnige momenten van de dag de zonnepanelen werden uitgeschakeld. Ze maken dan geen stroom meer en dus leveren ze ook geen voordeel meer op. Bij mij gaat dat kan op de meest zonnige dagen om ca. 35% van de productie.
De reden blijkt te liggen in de overbelasting van het aanwezige stroomnet. Door al die extra panelen wordt er dit jaar meer stroom opgewekt dan het lokale net kan verwerken. Er ontstaat overspanning en vervolgens schakelen de omvormers de panelen uit.
Op deze manier duurt het terugverdienen van je panelen dus veel langer dan gedacht en lever je dus ook een aanzienlijk minder grote bijdrage aan de milieudoelstellingen.
Na contact met de installateur verwees deze naar de netbeheerder, Liander. Ik heb uitgebreid contact met hen gehad en vervolgens diverse andere eigenaren van zonnepanelen benaderd met de vraag of zij dezelfde problemen ervaren. Sommigen hadden geen idee omdat zij alleen op uur of dagbasis hun productie kunnen zien, maar anderen herkenden het probleem. Ik heb hen gevraagd ook bij Liander te klagen.
Vandaag kreeg ik daarop al na 2 weken een reactie van Liander: zij hebben metingen verricht en meters uitgelezen en stellen inderdaad vast dat het lokale net is overbelast. Ook geven ze aan dat ze dit gaan oplossen door het leggen van nieuwe zwaardere kabels in de straten. Helaas wordt niet vermeld op welke termijn dit gaat plaatsvinden, maar eerder kreeg ik te horen dat je daarbij moet denken aan maanden, en dus niet direct aan jaren.
Voor deze zomer en de stroomproductie gaat dat dus waarschijnlijk geen soulaas meer bieden, maar hopelijk is de situatie volgend jaar verbeterd.

Etko Cretier


27 februari 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg

Enige tijd geleden berichten we over een verkeersonderzoek door de gemeente naar een tweede ontsluiting voor het autoverkeer van de wijk de Essenpas. De reden voor dit onderzoek, dus de onderliggende vraag, was ons totaal niet duidelijk. de vraag is op één of andere manier in het verkeersbeleidsplan van de gemeente terecht gekomen, al bleek niemand bij de gemeente in staat om aan te geven waarom en op wiens verzoek.

Ook bij het wijkplatforms was in de afgelopen 14 jaar nooit een vraag in deze richting gesteld.

Onze grootste vraag was daarom: welk probleem zou  hiermee opgelost moeten gaan worden.

 

Voor ons was duidelijk dat het creeren van een extra uitgang voor auto's richting het centrum van Bemmel zou leiden tot extra autoverkeer op een route via Hank of Meander richting de Dijkstraat, de Wardstraat of de Waaldijk. Natuurlijk kiezen mensen de kortste route naar de Albert Heijn als die weg er eenmaal ligt en het is ook wel makkelijk om even snel de kinderen naar of van school te halen. Maar waar je nu dan toch eerder de fiets neemt ga je met een tweede uitgang het onnodig gebruik van de auto stimuleren en bovenal een route onveiliger maken die nu door heel veel fietsers wordt gebruikt.

Deze ontsluiting zou daarmee voor aanwonenden aanzienlijk meer verkeersoverlast, gevaar en vermindering van woongenot leiden. Ook was er het risico dat deze route dwars door de Essenpas in de toekomst een sluiproute wordt voor doorgaand verkeer vanaf Haalderen richting de kern van Bemmel  en zelfs richting Nijmegen (Dorpensingel).

 

De gemeente heeft een verkeersonderzoek uit laten voeren door het bureau Goudappel. Zij hebben inmiddels een concept rapport geschreven waarin onze vraagtekens en bezwaren worden onderstreept. Een aantal mogelijke routes voor een 2e uitgang van de wijk zijn bekeken op hun haalbaarheid, effect en kosten en de voorlopige conclusie lijkt te zijn dat een tweede ontsluiting van de wijk voor autoverkeer niet zinvol noch effectief is.

Wordt vervolgd.20 januari 2022

EEN BREDERE VISIE OP WONEN EN VERKEER
ROND BEMMEL EN HAALDEREN

In december2021 / januari 2022 heeft het wijkplatform Bemmel Oost samen met Haalderen Leeft! een plan gemaakt als alternatief voor de omstreden concept gebiedsvisie Bemmel/Haalderen van de gemeente Lingewaard. In deze bredere visie wordt een veel groter gebied betrokken, en, nog belangrijker, wonen en verkeer wordt hierin in samenhang bekeken voor de hele zuidkant van Lingewaard.

In dit plan worden 3 elementen samengebracht:
  • de parallelweg langs de toekomstige A15
  • een rondweg rond Haalderen
  • een locatie voor een complete nieuwe wijk die de woningbehoefte van Bemmel en Haalderen voor lange tijd kan invullen.
Door de combinatie van deze 3 onderdelen ontstaat een meerwaarde die de haalbaarheid van de drie afzonderlijke ideeen sterk vergroot.
In het plan wordt een parallelweg langs de A15 voorgesteld die vooral Angeren en Doornenburg een veel betere ontsluiting naar de A325 en A15 gaat bieden. Daardoor zal de hoeveelheid (zwaar) verkeer door Angeren en Huissen substantieel worden teruggedrongen. In tegenstelling tot een eerder onderzochte route voor de parallelweg kiezen we in ons voorstel voor een route die meer gericht is op Doornenburg en die halverwege een aansluiting biedt op Angeren.

Als rondweg om Haalderen kiezen we voor een aftakking van de parallelweg ruim om Haalderen heen naar de N839 ter hoogte van het bedrijventerrein Gendt. Deze route moet dan de logische route worden voor al het autoverkeer van en naar Gendt en Doornenburg dat nu nog via de N839 door Haalderen rijdt. Na aanleg van deze aftakking kan de Van der Mondeweg in Haalderen een rustige 30km zone worden voor lokaal verkeer.

Om aan de bouwwensen van provincie en gemeente te kunnen voldoen Bemmel en Haalderen, kiezen we voor een zeer ruime locatie aan de noordoostkant van Haalderen waar een nieuwe woonwijk kan worden ontwikkeld. Door voldoende ruimte en een goede regie vanuit de gemeente kan op die plek een wijk worden gebouwd die op termijn vergelijkbaar is in omvang en kwaliteit met de huidige wijk de Essenpas. En een wijk die ruimte geeft voor de bouwbehoefte van Bemme/Haalderen in de komende 10 tot 20 jaar. En een wijk die geen extra belasting vormt voor de bestaande wegen en infrastructuur, maar die voor autoverkeer wordt ontsloten via de nieuwe rondweg.


Elk plan op het gebied van ruimtelijke ordening maakt keuzes waar niet iedereen gelukkig mee zal zijn. Altijd zullen er mensen zijn die nadelen zien en soms ook daadwerkelijk ondervinden van wijzigingen in hun omgeving. Bij ons plan hebben we geprobeerd om zodanige keuzes te maken dat zo min mogelijk mensen nadelen ondervinden, terwijl er een groot aantal mensen voordeel van kan hebben.  Uiteraard is ons plan nog verre van realiteit. Wordt het plan door de gemeente omarmt, dan zal de exacte locatie voor wegen en de woonwijk nog nader moeten worden uitgewerkt. En vanzelfsprekend zal daarbij ook veel overleg en afstemming met omwonenden noodzakelijk plaatsvinden.

Ons plan is inmiddels uitgebreid afgestemd met wijkplatforms en bewonersgroepen in Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg en Angeren. Zij hebben vrijwel zonder uitzondering enthousiast gereageerd.
Inmiddels is het plan ook aangeboden aan het college van B&W en aan alle politieke partijen in Lingewaard. In het kader van de Mobiliteitsvisie van Lingewaard zijn we in gesprek met bijna alle partijen en ons doel is om ons plan op relatief korte termijn op de agenda te krijgen bij deze partijen, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna ook bij de vorming van een nieuw college.

Met deze link kunt u onze Bredere Visie downloaden


30 oktober 2021

Gebiedsvisie Bemmel-Haalderen

De gemeente Lingewaard is momenteel bezig met het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bemmel/Haalderen. Deze gebiedsvisie draait in essentie om het aanwijzen van locaties waar tussen nu en 2030 tot enkele honderden huizen gebouwd zouden kunnen worden. Omdat alle mogelijke terreinen aan de zuid-, west- en noordkant van Bemmel inmiddels volledig zijn benut, richt alle aandacht zich nu op de oostkant van Bemmel en dan met name direct naast de Essenpas en op het terrein van het huidige OBC.
Iedereen ziet uiteraard de noodzaak van het bouwen van meer woningen. Of dat nu werkelijk gaat om 1 miljoen huizen of de helft daarvan daarover kun je van mening verschillen, maar dat er meer gebouwd moet worden staat toch wel vast. Tegelijk betekent bouwen een ingreep in het landschap en in uw en mijn woonomgeving die onomkeerbaar is. Wat eenmaal is volgebouwd komt nooit meer vrij. Daarom is een weloverwogen en goed doordachte gebiedsvisie van het allergrootste belang. Inmiddels loopt dit proces sinds begin van 2021 maar hebben velen inmiddels hun vraagtekens en grote bezwaren tegen de wijze waarop deze gebiedsvisie wordt ontwikkeld. On line zijn er enkele rondes geweest waarbij een beperkt aantal burgers mee kon praten over de visie. In de praktijk bleek dat toch vooral over randzaken te gaan en waren de echt belangrijkste vragen eigenlijk al op voorhand door de gemeente en het betrokken adviesbureau in grote lijnen ingevuld, namelijk op welke plekken willen we het mogelijk maken om te bouwen.

Bijeenkomst in De Kolk
Op 7 oktober hield de gemeente een bijeenkomst in De Kolk in Haalderen, waar voor het eerst in lange tijd betrokkenen fysiek aanwezig konden zijn. De opkomst was met ca. 90 personen behoorlijk, veel bewoners van Haalderen en de Essenpas waren die avond aanwezig. Ter plekke bleek er een zeer brede boosheid en weerstand tegen de huidige voorstellen en de wijze waarop tal van betrokkenen zich bejegend voelen. Hoewel de gemeente bleef benadrukken dat er niets is bepaald en dat alle opties nog open liggen, was daarover in de zaal een heel ander gevoel. Helemaal nu de afgelopen weken is gebleken dat projectontwikkelaars zich op de beoogde terreinen hebben gestort en ook bij diverse particulieren al aan de deur hebben gestaan om hun grond over te nemen.
De uitkomst van de bijeenkomst op 7 oktober was daardoor anders dan beoogt. Er is door de aanwezigen niet in werktafels gewerkt aan een soort afronding van de plannen, maar de gemeente heeft aangegeven even pas op de plaats te maken en zich te beraden hoe nu verder te gaan.

Waar gaat het nu concreet om?
Zoals de zaken nu liggen lijkt de gemeente het terrein van het huidige OBC gebouw, de akker naast de Laco en de akker aan de overzijde van de Van der Mondeweg (rondom de "Bouwcommissie-huizen") te willen bestemmen voor woningbouw. Zodra de gemeenteraad die visie heeft aangenomen is het verder aan projectontwikkelaars om de plannen voor die bebouwing te maken en te vertalen in een aanvraag tot bestemmingswijziging van de betrokken terreinen. Uiteraard zijn er daarbij nog wel randvoorwaarden vanuit gemeente en provincie, maar de regie ligt dan toch grotendeels in handen van de projectontwikkelaars.

En wat zijn de bezwaren?
Wanneer er aan weerszijde van de Van der Mondeweg vanaf de stoplichten bij Bemmel tot aan de Aldi in Haalderen links en rechts gebouwd gaat worden, zal dat leiden tot een samenklontering van Bemmel en Haalderen. Er ontstaat dan een amorfe bebouwing waarin de overgang van het ene naar het andere dorp niet of nauwelijks nog herkenbaar zal zijn. Veel bewoners van Essenpas en Haalderen wonen dan niet meer aan de rand van open gebied maar midden in een woonwijk met als bonus een nog veel drukkere Van der Mondeweg.
De Essenpas is 20 jaar geleden als Vinexwijk ontworpen met een duidelijke opbouw vanaf de buitenzijde naar binnen en opgedeeld in een aantal uiteenlopende maar toch samenhangende buurten. Wanneer projectontwikkelaars akkers mogen gaan vullen met zoveel mogelijk "betaalbare" huizen ligt het voor de hand dat dit op een veel minder afgewogen en fraaie manier zal plaatsvinden dan de wijze waarop de Vinexwijken in onze gemeente zijn ontworpen.
Ook de door provincie en gemeente tot nu toe benadrukte groene corridor tussen de beide dorpen richting de Waaldijk zou door dichte bebouwing tenminste voor een deel verdwijnen.
Daarnaast zijn veel bewoners geschokt dat ze eigenlijk pas recent te horen kregen wat er direct rondom hun huis zou moeten gaan gebeuren. En zowel vanuit de Essenpas als vanuit Haalderen is er nog een heel groot bezwaar tegen al deze plannen: de ontsluiting van de nieuwe straten die alleen maar kan via de nu al zo drukke Van der Mondeweg. Wanneer er grote aantallen huizen worden bijgebouwd (ook in Gendt en verder!) zal dit leiden tot nog meer verkeer op de Van der Mondeweg zonder dat er goede oplossingen voorhanden zijn om deze extra drukte in goede en veilige banen te leiden.

De komende weken gaat de gemeente waarschijnlijk met allerlei betrokkenen verder praten en zal daarna ongetwijfeld met nieuwe voorstellen komen. Laten we hopen dat dat uiteindelijk leidt tot betere en vooral betere gedragen voorstellen waar we ook op langere termijn vrede mee kunnen hebben.     Etko Cretier
30 oktober 2021

Vervolg HONDENLOSLOOPGEBIED in GROTE WADI

Bij het vorige spreekuur hebben we de uitkomsten gepresenteerd van de enquete naar het verzoek aan de gemeente om een hondenlosloopgebied in de grote wadi te realiseren.
De enquete was door 75 mensen ingevuld. Om uiteenlopende redenen hadden 8 personen aangegeven hier op tegen te zijn. De grote meerderheid was positief.
De uitkomsten zijn inmiddels aan de gemeente overgedragen, inclusief alle op- en aanmerkingen die in de vrije velden vermeld waren.

De betrokken beleidsambtenaar van de gemeente gaf aan dat zowel het aantal ingevulde enqutes als de verhouding tussen voor- en tegenstanders voor hem in beginsel reden is om het voorstel met een positief advies aan het college voor te leggen.
Zoals eerder aangegeven, dat proces kan gemakkelijk nog een aantal maanden duren.  Tijdens het gesprek hebben we ook voorgesteld om
bij de toegangsroutes naar de wadi / Kasteellaan 2 hondenpoep-prullenbakken met poepzakje automaat te plaatsen. 


30 september 2021

Uitkomsten enquete HONDENLOSLOOPGEBIED in GROTE WADI

Gedurende de maand september hebben we een enquete gehouden met vragen over het voornemen om een deel van de grote wadi aan de Leidijk als hondenlosloopgebied te laten aanwijzen. De uitkomsten presenteren we tijdens het inloopspreekuur op 5 oktober as en zullen we vervolgens voorleggen aan de gemeente. Hierbij vast de belangrijkste uitkomsten:

In totaal is de enquete door 75 personen ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten woont in de Essenpas, meestal zelfs binnen 75 meter van de wadi. Van alle respondenten heeft 87% zelf een hond. Van de hondenbezitters laat het merendeel hun hond regelmatig loslopen in een losloopgebied.
Van alle 75 respondenten geeft 10,7% (8) aan negatief te staan tegenover een losloopgebied in de grote wadi en 82,7% (62) juist positief. De rest is neutraal of terughoudend in hun standpunt.

Opvallend is dat de niet hondenbezitters niet allemaal negatief staan tegenover het losloopgebied en de hondenbezitters niet allemaal positief. Bij de laatsten zitten ook hondenbezitters die zelf bang zijn voor andere honden, of bang zijn dat hun eigen hond wordt lastig gevallen of andersom, dat hun eigen hond erg eenkennig is.

Bij de vrije antwoorden is een grote varieteit aan argumenten voor en tegen een losloopgebied aangedragen, hoewel een deel van de argumenten vrij algemeen en universeel voor of tegen honden en hondenpoep zijn.
Vrij voorspelbaar is dat de tegenstanders van het losloopgebied vooral wijzen op het risico dat de loslopende honden anderen lastig vallen of zelfs aanvallen. Daarnaast wordt ook vaker aangegeven dat men verwacht meer overlast van hondenpoep te gaan ondervinden. 
De hondenpoep is onderwerp bij zowel voor- als tegenstanders in de zin dat men zich allemaal ergert aan poep op de verharde en onverharde paden en op de stoep. Dat heeft uiteraard niet direct met dit losloopgebied te maken, maar zegt wel iets over het gedrag van hondenbaasjes met (aangelijnde!) honden.

Bij de voorstanders van een losloopgebied wordt benadrukt dat de meeste honden juist graag even rennen en ravotten, dat omgaan met andere honden juist onderdeel is van het uitlaten en dat men dolgraag meer losloopgebieden zou willen hebben, bv buitendijks en/of in de polder. De afgelopen 10 jaar zijn immers diverse losloopgebieden zoals in de Ward en in de polder opgeheven, terwijl het aantal honden sterk is toegenomen. Verder wordt ook de verantwoordelijkheid van het baasje benadrukt in het onder controle houden van de eigen hond en het inschatten of een hond los kan lopen.

Bij voorstanders zijn er dan ook enkele die vragen om een afgeschermd gebied in de wadi, dus met hekken, zodat hun hond niet kan weglopen. Maar vooraf was echter al aangegeven dat daar op deze locatie geen aanleiding voor is en dat dit ook niet in de bedoeling ligt.
Wel zou de gemeente kunnen voldoen aan de wens om rond dit gebied prullenbakken met gratis poepzakjes te plaatsen om zo de hoeveelheid achtergelaten hondenpoep te verminderen.
Okay, this is Kimi talking (not). So he implies a lot but at the ends of the story he hasn't said anything substantial. And all the Kimi fans, say "Yes Kimi you are so right!" But about what? We all can put our frustrations in his words but we haven't a clue if that's what he is saying. So my conclusion: this is click bate material, again.
Hoe gaat het nu verder?
De uitkomsten van de enquete worden voorgelegd aan de beleidsambtenaar van de gemeente. Hij zal deze gebruiken voor het opstellen van een advies/voorstel richting het College van B&W. Het College neemt uiteindelijk een besluit en kan het gebied aanwijzen als losloopgebied of juist ons verzoek afwijzen.
Voordat hier duidelijkheid over is, gaan daar zeker een aantal maanden overheen. 

We houden u op de hoogte van het vervolg!
Etko Cretier


A2 Hondenlosloop enquete

A3 Hondenlosloop enquete

A4 Hondenlosloop enquete


A5 Hondenlosloop enquete

A6 Hondenlosloop enquete


 
23  JULI  2021

We gaan eindelijk weer beginnen! 
Komende week INLOOPSPREEKUURNa bijna anderhalf jaar min of meer stilstand gaan we eindelijk weer starten met het maandelijkse INLOOPSPREEKURR in gebouw de Hofstede in de Essenpas.

Er speelt momenteel een hoop in en rond onze wijken Essenpas en Oostervelden. Meest opvallende punten zijn de plannen voor nieuwbouw van het OBC, heel veel extra huizenbouw aan de oostkant van Bemmel en bij Haalderen, de ontwikkelingen (of het gebrek daaraan) met de aanleg van de A15. Maar ook kleinere zaken zoals het pannaveldje dat nu echt aangelegd gaat worden in de wadi, de vraag aan de gemeente om het lage deel van de grote wadi tot hondenlosloopgebied aan te wijzen en de altijd maar weer terugkerende problemen met parkeren, groenonderhoud en verzoeken om nieuwe of juist andere speeltuintjes.
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWS


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2020-2021? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2019? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2017? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 8 MAART 2022

Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 1 augustus 2022
* dinsdag 5 september  2022
* dinsdag 4 oktober 2022


Wanneer:    
Maandelijks op in beginsel de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon ge�nteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden


Sitemap